Tilmeld dig nu


Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.
 

It i sundheds- og plejesektoren: implementering og gevinstrealisering

Indførelse af it-systemer i sundheds- og plejesektoren øges i disse år markant, og der er derfor et stærkt stigende behov for personer med kendskab til de særlige udfordringer, som implementering og ibrugtagning af it i denne sektor giver. Med fagpakken It i sundheds- og plejesektoren kan både sektorens egne it-medarbejdere og udefrakommende leverandører lære at håndtere de organisatoriske, it-mæssige og projektmæssige udfordringer ved it-implementeringsprocesserne.

Målgruppe:

Ledere, mellemledere og projektmedarbejdere, der arbejder med implementering af it i private og offentlige sundheds- og plejeorganisationer. Desuden personer, der leverer it-systemer til sundheds- og plejesektoren.

  Undervisningsform:

Undervisningen foregår via seminarer, hvor der vil være oplæg fra underviserne, gruppearbejde og diskussioner.

Derudover læsning, skriftlige opgaver og en afsluttende eksamensopgave. 

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
It i sundheds- og plejesektoren: implementering og gevinstrealisering 01.08.18 - 31.01.19 7.000 15 AU
Indhold:

Sundheds- og plejesektoren oplever markante teknologiske og organisatoriske forandringer i disse år. De demografiske ændringer (aldring af samfundet) varsler stigende udgifter til sundheds- og ældrepleje og udvikling og ibrugtagning af ny teknologi fremhæves i stigende grad som omdrejningspunkt for at løse disse udfordringer.

Implementering af it i sundheds- og plejesektoren stiller imidlertid særlige krav og giver specielle udfordringer pga. denne sektors særegne karakteristika. Organisationerne er præget af stærke professioner såsom læger og sygeplejersker, der har et højt kompetenceniveau og arbejder med stor autonomi og ansvarlighed set i forhold til pleje og behandling. Opgavekompleksiteten og specialiseringsgraden er høj og går hånd i hånd med eksterne og offentlige forsøg på standardisering og regulering for at opnå bedre service og lavere omkostninger. Ledelse som selvstændigt udskilt enhed er et relativt nyt fænomen i sundheds- og plejeorganisationer, og styringsambitioner løber ind i at blive afkoblet på lavere organisationsniveauer.

Under input fra Digitaliseringsstyrelsen har de danske regioner og kommuner gennem er årrække arbejdet intensivt med indførelse af it i sundhedsvæsenet - herunder især EPJ på hospitaler og EOJ i kommuner. I de senere år er der kommet stigende fokus på implementering af såkaldt velfærdsteknologi i form af f.eks. telemedicin, robotter og mobil teknologi. Implementering af disse systemer og teknologier vil i løbet af de næste år øges markant med det formål at effektivisere levering af sundheds- og plejeservices og udnytte informationsteknologiens transformative egenskaber for at sikre gevinstrealisering både på kort og på langt sigt.

Udfordringen er navnlig at accelerere it-anvendelse på de borgervendte kerneopgaveområder på hospitalerne og i plejesektoren, som lægger beslag på store del af udgifterne i den offentlige sektor. Der er i den forbindelse et stærkt stigende behov for personer, der har et indgående kendskab til de specifikke udfordringer som implementering og ibrugtagning af it og velfærdsteknologi i sundheds- og plejesektoren giver, og for personer, der har en forståelse for den bredere institutionelle kontekst, som sundheds- og plejeorganisationer befinder sig ind. Det drejer sig ikke blot om den overordnede ledelse af implementeringsprocesser, men også om på mellemleder- eller projektmedarbejder-niveau at kunne håndtere både de organisatoriske, de it-mæssige og de projektmæssige udfordringer.

Denne fagpakke vil give deltagerne teorier og begreber til forståelse og analyse af implementering af it i sundheds- og plejesektoren, samt redskaber til håndtering af disse i et bredere perspektiv. Undervisningen vil vægte inddragelse af deltagernes egne erfaringer med implementering af it i form af præsentationer for andre deltagere, gennem skriftlige opgaver undervejs og i eksamensopgaven.

Udbytte:

Målet for denne fagpakke er at give deltagerne et teoretisk og praktisk grundlag for effektivt at kunne lede, styre, og udnytte it-implementering i sundheds- og plejesektoren.

Som deltager lærer du at bruge konkrete redskaber til støtte for implementering af it i sundheds- og plejesektoren, at identificere, analysere og reflektere over de udfordringer, implementering af it i sundhedsvæsenet giver, samt at kunne håndtere forskellige modeller for, hvordan sådanne processer kan gennemtænkes og analyseres. Endelig vil du lære at bruge forskellige teorier og værktøjer til at vurdere, måle, og sikre gevinstrealisering fra implementering og ibrugtagning af it i sundheds- og plejeorganisationer. 

Viden
Gennem fagpakken vil deltagerne opnå viden og forståelse for teorier, metoder og modeller inden for følgende områder:

 • Implementeringsprocesser i sundhedsvæsenet og plejesektoren.
 • Sundhedsvæsenets karakteristika som organisation.
 • Arbejds- og procesbeskrivelser i sundheds- og plejeorganisationer.
 • Institutionel kontekst for sundhedsvæsenets organisationer, herunder hvordan sundhedsteknologi spredes på tværs af landegrænser og organisationer.
 • Håndtering af interessenter i sundhedsvæsenet og plejesektoren.
 • Beskrivelse og måling af gevinstrealisering.
 • Ledelses- og styringsudfordringer i sundhedsvæsenet og plejesektoren.
 • Projekthåndtering, blandt andet redskaber til planlægning af projektgennemførelser.

Deltagerene skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til disse teoretiske emner.

For flere af disse fagelementer gælder, at viden baserer sig på den højeste internationale forskning.

Deltagerne opfylder målene for vidensniveauet ved at kunne:

 • identificere og sammenfatte centrale elementer i fagpakkens teorier.
 • anvende dele af fagets teorier til analyser af praksissituationer.
 • reflektere over praksissituationer og/eller andre dele af fagpakkens teorier med baggrund i fagets teorier.

Færdigheder
Deltagerne skal kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at analysere og reflektere over de udfordringer, som it implementering og ibrugtagning i sundheds- og plejesektoren giver, så de fremover til kunne indgå aktivt og kompetent i implementeringsprocesser.

Deltagerne skal kunne:

 • Beskrive, sammenfatte og perspektivere fagområdets teorier.
 • Relatere de beskrevne teorier til konkrete praksissituationer.
 • Reflektere over de beskrevne teorier – både set i sammenhæng med praksissituationer og fagområdets teorier.
 • Identificere og formulere en organisatorisk og informationsteknologisk problemstilling med relevans for fagpakken.
 • Udvælge relevante teorier fra fagpakken til belysning/behandling af problemstillingen.
 • Opstille forslag til metode for belysning af den identificerede problemstilling – herunder eventuelle dataindsamlingsmetoder.
 • Beskrive, analysere og vurdere problemstillingen gennem en selvstændig og systematisk anvendelse af de valgte teorier, metoder og teknikker.
 • Demonstrere indsigt i implikationerne af analysearbejdet og de opstillede handlingsforslag, herunder præsentere en logisk konklusion og perspektivering af det gennemførte arbejde.
 • Udarbejde en konklusion i forlængelse af problemstillingen (problemformuleringen) med afsæt i de gennemførte analyser.
 • Perspektivere konklusionen i forhold til problemområdet og praksis.
 • Udarbejde en velstruktureret og velformuleret rapport.
 • Reflektere over selve problemløsningsprocessen med baggrund i de anvendte teorier, metoder og teknikker.

 

Kompetencer
Deltagerene skal kunne identificere, analysere og udarbejde løsningsforslag til komplekse organisatoriske og it-mæssige problemstillinger ved hjælp af fagområdets teorier, metoder og teknikker. Helt konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af fagpakken er i stand til at:

 • blive kompetente medspillere i implementeringsprocesser gennem tilegnelse af teori samt ved refleksion over egen praksis,
 • forstå dynamikken og udfordringerne i implementeringsprocesser,
 • kende forskellige teorier, metoder og modellers styrker og svagheder,
 • på baggrund af disse styrker og svagheder kunne vælge og argumentere for valget af teorier, metoder og modeller til håndtering og analyse af implementering af it.

Desuden skal deltagerne kunne redegøre for de overvejelser – både af teoretisk og praktisk art - der ligger bag ved it-initiativerne. Deltagerne skal kunne forestå dette arbejde på egen hånd, ligesom de skal kunne deltage i et teamwork med henblik på udførelse af arbejdsopgaverne.

Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi eller informationsvidenskab, HA(dat.), HD(I) eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
It i sundheds- og plejesektoren: implementering og gevinstrealisering 01.08.18 - 31.01.19 7.000 15 AU
Udbyder:
Aarhus BSS
Undervisningssted:
Aarhus BSS
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V.
Undervisningsform:

Fagpakken indledes med et 1-dages kick-off seminar.

Øvrige seminarer strækker sig fra fredag morgen til lørdag middag.

På seminarerne vil der være oplæg fra underviserne, gruppearbejde og diskussioner. Imellem seminarerne er der selvstudier og arbejde med skriftlige opgaver.

Fagpakken er normeret til 15 ECTS svarende til en arbejdsindsats på halv tid.

Forløbet afsluttes med en eksamensopgave, der tager udgangspunkt i den enkelte deltagers organisation eller valg af case. Der gives vejledning i hele forløbet.

Eksamensform:

Som afslutning på fagpakken skal deltagerne udføre en problemorienteret praktisk opgave, hvor de anvender teorier fra fagpakken til at løse eller belyse en praktisk udfordring. Det giver mulighed for at gå i dybden med egen organisation eller interesseområde. Fokus er rettet mod at opnå en dybere viden og forståelse for dele af de teorier, metoder og teknikker som er knyttet til fagpakken. Kravet er ikke at bruge ny teori set i forhold til fagpakkens område.

Eksamensopgaven skal vise, at deltagerne kan:

 • Identificere og formulere en organisatorisk og informationsteknologisk problemstilling med relevans for fagpakken.
 • Udvælge relevante teorier fra fagpakken til belysning/behandling af problemstillingen.
 • Opstille forslag til metode for belysning af den identificerede problemstilling – herunder eventuelle dataindsamlingsmetoder.
 • Beskrive, analysere og vurdere problemstillingen gennem en selvstændig og systematisk anvendelse af de valgte teorier, metoder og teknikker.
 • Demonstrere indsigt i implikationerne af analysearbejdet og de opstillede handlingsforslag, herunder præsentere en logisk konklusion og perspektivering af det gennemførte arbejde.
 • Udarbejde en konklusion i forlængelse af problemstillingen (problemformuleringen) og med afsæt i de gennemførte analyser.
 • Perspektivere konklusionen i forhold til problemområdet og praksis.
 • Udarbejde en velstruktureret og velformuleret rapport.
 • Reflektere over selve problemløsningsprocessen med baggrund i de anvendte teorier, metoder og teknikker.

Opgaven kan løses enkeltvis eller i grupper med maksimalt tre deltagere.  

Der afholdes individuel, mundtlig eksamen af ca. 45 minutter varighed på baggrund af projektrapporten. Ekstern censor medvirker ved eksamen. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.


Deltagerportræt

"Som kursist får man svar på en masse spørgsmål – bl.a. hvorfor brugerne i sundhedssektoren ikke nødvendigvis tager den teknologi i brug, man tilbyder dem."
Læs interview med Anne Mette Møller, tidligere studerende på fagpakken om it i sundheds- og plejesektoren.

Læs også interview med Jørn Winfred Rasmussen, der tog fagpakken It i sundheds- og plejesektoren.  

Praktisk information

Periode:
01.08.18 - 31.01.19
Pris:
21.000 kr.
Hertil kommer udgifter til litteratur og til forplejning under seminarerne.
ECTS:
15
Max. deltagerantal:
25
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aarhus BSS
Undervisningssted:
Aarhus BSS
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V.
Udbyders info:

Særlige bemærkninger

Download flyer om fagpakken
It i sundheds- og plejesektoren: implementering og gevinstrealisering.

Se brochure om fagpakken fra Aarhus BBS, Aarhus Universitet.

Bladet Hospital Drift & Arkitektur bragte i foråret 2016 en artikel om fagpakken: Masterfag sætter fokus på effekterne af sundheds-it

 

Denne fagpakke har tidligere haft titlen 'Implementering af it i sundhedsvæsenet'.

Vejledning

Faglig vejledning:
Lektor Andrea Carugati
E-mail: andreac(at)asb.dk
Tlf.: 8716 4945 

Praktisk vejledning:
Aarhus BSS Executive
Fuldmægtig Helle Gabriel Jensen
E-mail: hgjensen(at)au.dk
Tlf.: 8716 6103

Fagpakkeprojekter

Eksempler på projekter, som tidligere deltagere i fagpakken har arbejdet med:

 • Et casestudie om læger og administrative registreringskrav
 • Gevinstrealisering og realtidssporingssystemer i Sundhedssektoren
 • Sundhedspersonalets accept af implementering af ny it på en anæstesi- og intensiv afdeling
 • Implementering af sundheds-it: Udfordringer, begrænsninger og muligheder
 • Stakeholder management i et sundheds IT implementeringsprojekt
 • Vikarbookingsystemet i Vikar Region Midt - opfylder det intentionen?
 • Bruger kontra udvikler - Interaktionen bruger og udvikler imellem og dens betydning for et godt Task-Technology Fit
 • Implementering af et laboratorieafregningssystem
 • Papir og it i sundhedsvæsenet. Case på D2, Onkologisk Afdeling i Afdeling på Aalborg Sygehus.
 • Kan elektronisk booking udføres uden brug af papirkommunikation?
 • Adræt implementering af EPJ
 • Vurdering af implementering af Projekt Vagtcentral it-delen
 • Evaluering af Cosmic på OUH
 • Elsk dit standardsystem
 • Implementering af it i sundhedsvæsenet. Vi skal blive endnu bedre.

It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik