Bookmark and Share

Tilmeld dig nu


Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.
 

It-strategi og organisation

En sammenkobling af virksomhedens strategi med strategien for it er nødvendig for at sikre virksomheden et forretningsmæssigt udbytte af sine it-investeringer. På denne fagpakke arbejder vi med at skabe sammenhæng mellem virksomhedens strategi, it-strategien og de ressourcer, der anvendes inden for it-området, med det formål at øge værdiskabelsen og sikre en effektiv udnyttelse af it-ressourcerne. Herunder arbejder vi bl.a. med styring af virksomhedens it-ressourcer gennem en effektiv it-governance, med gevinstrealisering, projektporteføljeledelse, og hvordan innovation kan bringes ind i arbejdet med nye it-løsninger.

Målgruppe:

Ansatte i private eller offentlige virksomheder samt konsulenter, der arbejder med it strategi eller med ledelse af it.

  Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som en kombination af weekendseminarer, netbaseret undervisning og aflevering af opgaver.

Weekendseminarer varer fra fredag morgen til lørdag middag. Forud for hvert seminar afleveres en opgave.

3. enkeltfag gennemføres som et projektforløb sideløbende med de to øvrige enkeltfag.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Strategi for forretning og it 25.01.16 - 13.03.16 6.000 5 AU
It-strategi og governance 14.03.16 - 08.05.16 6.000 5 AU
It-strategi i praksis 25.01.16 - 01.07.16 6.000 5 AU
Indhold:

Fokus i denne fagpakke er at skabe effektive strategibaserede koblinger mellem forretning og it, så it-teknologien kan medvirke til at skabe forretningsmæssig nytte.

En af de største udfordringer for virksomhederne på det it-mæssige område er at sikre et forretningsmæssigt udbytte af it-investeringerne og dermed også at sikre, at der er overensstemmelse mellem virksomhedens strategi, it-strategien og de ressourcer, der anvendes inden for it-området.

For at dette skal lykkes, kræver det en gensidig forståelse fra it-organisationen og fra forretningsledelsen: It-organisationen skal kunne forstå og omsætte en forretningsstrategi til strategistøttende initiativer på it-området. Tilsvarende skal forretningsledelsen kunne forstå it-teknologiens muligheder og begrænsninger og kunne medvirke ved udformning af en forretningsunderstøttende it-strategi.

Fagpakken er bygget op af tre enkeltfag. De to første giver teoretisk indføring i fagpakkens emner. I det tredje enkeltfag, der gennemføres sideløbende med de to øvrige, skal deltagerne anvende teorierne i praksis i en konkret casevirksomhed - gerne egen organisation.

Udbytte:

Målet med fagpakken er, at sætte deltagerne i stand til at skabe og udbygge koblinger mellem forretningen og it i en virksomhed/organisation med det formål at øge værdiskabelsen og sikre en effektiv udnyttelse af it-ressourcerne.

Gennem fagpakken opbygger deltagerne viden, færdigheder og kompetencer inden for it-strategi,

Viden
Deltagerne skal opbygge viden inden for følgende områder:

 • Forretningsstrategi og strategiskoler.
 • It-strategi, udformning og indhold.
 • It-arkitektur og -strategi.
 • Alignment.
 • Innovation og it.
 • It-governance og styring af it-relaterede beslutninger.
 • Projektporteføljeledelse.
 • Gevinstrealisering.

For flere af disse fagelementer gælder, at viden baserer sig på den højeste internationale forskning.

Færdigheder
Deltagerne skal efter at have gennemført fagpakken kunne

 • beskrive, sammenfatte og perspektivere fagområdets teorier,
 • relatere de beskrevne teorier til konkrete praksissituationer,
 • reflektere over de beskrevne teorier - både set i sammenhæng med praksissituationer og fagområdets teorier,
 • identificere og formulere en organisatorisk og informationsteknologisk problemstilling med relevans for fagpakken,
 • udvælge relevante teorier fra fagpakken til belysning og behandling af problemstillingen,
 • opstille forslag til metode for belysning af den identificerede problemstilling - herunder eventuelle dataindsamlingsmetoder,
 • beskrive, analysere og vurdere problemstillingen gennem en selvstændig og systematisk anvendelse af de valgte teorier, metoder og teknikker,
 • demonstrere indsigt i implikationerne af analysearbejdet og de opstillede handlingsforslag, herunder præsentere en logisk konklusion og perspektivering af det gennemførte arbejde,
 • udarbejde en konklusion i forlængelse af problemstillingen med afsæt i de gennemførte analyser,
 • perspektivere konklusionen i forhold til problemområdet og praksis,
 • udarbejde en velstruktureret og velformuleret rapport,
 • reflektere over selve problemløsningsprocessen med baggrund i de anvendte teorier, metoder og teknikker.

Kompetencer
Deltagerne skal efter at have gennemført fagpakken kunne identificere, analysere og udarbejde løsningsforslag til komplekse organisatoriske og it-mæssige problemstillinger ved hjælp af fagområdets teorier, metoder og teknikker.

Konkret forventes det, at deltagerne er i stand til at

 • udvikle, styre og implementere
  • en it-strategi i en tæt dialog med forretningsledelsen,
  • en it-governancestruktur,
  • en projektporteføljemodel under hensyntagen til både strategien, governancestrukturen og efterfølgende effektvurderinger/-målinger,
 • lede forandringer, der involverer it, herunder at kunne varetage opgaver som videndeling, kommunikation og samarbejde,
 • vurdere potentialer - knyttet både til forretningen, organisationen og arkitekturen - ved nye teknologier.

Desuden er det målet, at deltagerne skal kunne redegøre for de overvejelser - af både teoretisk og praktisk art - der ligger bag initiativerne. De skal kunne forestå dette arbejde på egen hånd, lige så vel som de skal kunne deltage i et teamwork med henblik på udførelse af arbejdsopgaverne.

Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi eller informationsvidenskab, HA(dat.), HD(I) eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Ønskelige forudsætninger:

Undervisningen tager udgangspunkt i, at deltagerne har erfaring med implementering af it-systemer i en organisation.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Strategi for forretning og it 25.01.16 - 13.03.16 6.000 5 AU
Udbyder:
Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
Undervisningssted:
Aarhus Universitet
School of Business and Social Sciences
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V.
Undervisere:
Endnu ikke fastlagt
Indhold:

Gennem faget skal deltagerne opnå viden om følgende områder:

 • Forretningsstrategi og strategiskoler
 • It-strategi, udformning og indhold
 • It-arkitektur og strategi.
 • Alignment
 • Innovation og it

For flere af disse fagelementer gælder, at viden baserer sig på den højeste internationale forskning.

Faget beskæftiger sig både med forretningsstrategi og it-strategi, og med hvordan der skabes de nødvendige koblinger mellem de to områder. Centralt i faget er en fokusering på forhold og betingelser knyttet til 'alignment' mellem forretningsstrategi og it-strategi.

I forbindelse med forretningsstrategi tages der afsæt i forskellige strategiskoler, herunder den eksterne skole, hvor fokus er rettet mod markedet og konkurrencen. Desuden er den ressourcebaserede strategiskole i fokus. Her lægges der vægt på, at virksomhederne er bevidste om, hvilke styrker og kernekompetencer de er i besiddelse af.

I forbindelse med udformningen af strategier for såvel forretningen som it er det vigtigt at have fokus på de muligheder, som teknologien giver for forretningen. It har ’impact’ på forretningen. En rigtig udnyttelse af teknologien kan være med til at give virksomheden store fordele sammenlignet med konkurrenterne. Faget adresserer dette emne ved at beskæftige sig med ’innovation’.

Udbytte:

Målet med faget er, at deltagerne skal kunne

 • beskrive, sammenfatte og perspektivere fagområdets teorier,
 • relatere de beskrevne teorier til konkrete praksissituationer,
 • reflektere over praksissituationer og/eller andre dele af fagpakkens teorier med baggrund i fagets teorier.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som en kombination af weekendseminarer, netbaseret undervisning og aflevering af opgaver.

Weekendseminarer varer fra fredag morgen til lørdag middag. Forud for hvert seminar afleveres en opgave.

Eksamensform:

Skriftlig eksamen, intern prøve. Bedømmes med bestået/ikke bestået.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
It-strategi og governance 14.03.16 - 08.05.16 6.000 5 AU
Udbyder:
Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
Undervisningssted:
Aarhus Universitet
School of Business and Social Sciences
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V.
Undervisere:
Endnu ikke fastlagt
Indhold:

Gennem faget skal deltagerne opnå viden inden for følgende områder:

 • It-governance og styring af it-relaterede beslutninger.
 • Projektporteføljeledelse
 • Gevinstrealisering

For flere af disse fagelementer gælder, at viden baserer sig på den højeste internationale forskning.

Enkeltfaget beskæftiger sig med it-governance – det vil sige principper for styring af it i organisationen. Et centralt element i it-governance er beslutningsprocesser og -strukturer knyttet til effektiv udnyttelse af it i organisationen. I faget behandles de elementer, der indgår i en effektiv udnyttelse af it-ressourcerne i en virksomhed, og en best practice model for it-beslutninger præsenteres.

Projektporteføljeledelse og effektvurdering er også centrale elementer i faget. Projektporteføljeledelse beskæftiger sig med styring og udvælgelse af projekter ud fra en portefølje, der er karakteriseret ved at indeholde flere projekter, end det er muligt at igangsætte på samme tid. Effektvurdering beskæftiger sig med opfølgning på it-strategien. Nåede vi det, vi har angivet i strategien? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Udbytte:

Målet med faget er, at deltagerne skal kunne

 • beskrive, sammenfatte og perspektivere fagområdets teorier,
 • relatere de beskrevne teorier til konkrete praksissituationer,
 • reflektere over de beskrevne teorier - både set i sammenhæng med praksissituationer og fagområdets teorier.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som en kombination af weekendseminarer, netbaseret undervisning og aflevering af opgaver. 

Weekendseminarer varer fra fredag morgen til lørdag middag. Forud for hvert seminar afleveres en opgave.

Eksamensform:

Skriftlig eksamen, intern prøve. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
It-strategi i praksis 25.01.16 - 01.07.16 6.000 5 AU
Udbyder:
Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
Undervisningssted:
Aarhus Universitet
School of Business and Social Sciences
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V.
Undervisere:
Endnu ikke fastlagt
Indhold:

Enkeltfaget er bygget op omkring en problemorienteret praktisk opgave. Deltagerne skal anvende teorier fra fagpakkens to øvrige fag til at løse eller belyse en praktisk udfordring. Det giver mulighed for at gå i dybden med egen organisation eller interesseområde.

Opgaven kan løses individuelt eller i grupper med maksimalt tre deltagere.

Deltagelse i faget forudsætter samtidig deltagelse i de to øvrige enkeltfag fra fagpakken.

Udbytte:

Målet med faget er, at deltagerne opnår eksakte færdigheder rettet mod brugen af dele af de teorier, der indgår i faget. Fokus er rettet mod at opnå en dybere viden og forståelse for dele af de teorier, metoder og modeller, som er knyttet til fagpakken. Dette sker gennem arbejdet med en konkret, fagrelateret problemstilling.

Deltagerne skal kunne

 • identificere og formulere en organisatorisk og informationsteknologisk problemstilling med relevans for fagpakken,
 • udvælge relevante teorier fra fagpakken til belysning og behandling af problemstillingen,
 • opstille forslag til metode for belysning af den identificerede problemstilling - herunder eventuelle dataindsamlingsmetoder,
 • beskrive, analysere og vurdere problemstillingen gennem en selvstændig og systematisk anvendelse af de valgte teorier, metoder og teknikker,
 • demonstrere indsigt i implikationerne af analysearbejdet og de opstillede handlingsforslag, herunder præsentere en logisk konklusion og perspektivering af det gennemførte arbejde,
 • udarbejde en konklusion i forlængelse af problemstillingen med afsæt i de gennemførte analyser,
 • perspektivere konklusionen i forhold til problemområdet og praksis,
 • udarbejde en velstruktureret og velformuleret rapport,
 • reflektere over selve problemløsningsprocessen med baggrund i de anvendte teorier, metoder og teknikker.
Undervisningsform:

Faget gennemføres sideløbende med fagpakkens to øvrige enkeltfag.

Der gives en introduktion til videnskabelig metode, udarbejdelse af problemformulering og struktur på projektopgaven. Deltagerne bliver tilknyttet en vejleder, som løbende giver faglig sparring og coaching.

Undervisningssproget er dansk, men opgaven kan afleveres på engelsk, hvis deltagerne ønsker det.

Eksamensform:

På baggrund af skriftlig projektrapport afholdes individuel, mundtlig eksamen af ca. en times varighed. Det er en ekstern prøve. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Deltagerportræt

Læs interview med tidligere deltager på fagpakken, Lars Rasmus Lundgaard Pedersen, it-chef hos Danske Commodities

Praktisk information

Periode:
25.01.16 - 01.07.16
Pris:
18.000 kr.
Derudover udgifter til litteratur samt til forplejning og ophold under seminarerne.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
Undervisningssted:
Aarhus Universitet
School of Business and Social Sciences
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V.
Fagansvarlig:
Undervisere:
Endnu ikke fastlagt
Litteratur:
Udbyders info:

Særlige bemærkninger

Indholdet i denne fagpakke har et vist sammenfald med indholdet i den tidligere udbudte fagpakke It-strategi og -ledelse. Disse to fagpakker kan derfor ikke begge indgå i en samlet uddannelse til master i it.

Vejledning

Praktisk vejledning:
AU Executive - School of Business and Social Sciences
Fuldmægtig Helle Gabriel Jensen
E-mail: hgjensen(at)au.dk
Tlf: 8716 6103

Fagpakkeprojekter

Tidligere deltagere på fagpakken har f.eks. skrevet projekt om:

 • Analyse og vurdering af it-governance struktur i [virksomhed].
 • Udarbejdelse af porteføljestyringsmodel i [virksomhed].
 • Vurdering af projektstyringsmodel i [virksomhed].
 • Vurdering af alignmentsituationen (mellem it og forretningen) i [virksomhed].
 • Sikring af innovation i it-strategi processen i [virksomhed].
 • Hvordan opnås der succes’er (og undgås fiaskoer) i it-partnerskaber.
 • Etablering af effektive koblinger mellem it-governance og projektledelse i [virksomhed].

By WildSide

It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 70 27 68 50 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik