Digitale kommunikationsteknologier

Med denne fagpakke får du en teoretisk viden, du kan trække på i forbindelse med brug, udvikling og implementering af digitale kommunikationsteknologier, såvel internt i din organisation som eksternt. Fagpakken er bygget op af to introducerende enkeltfag og et specialiseringsenkeltfag. Denne fagpakke er for dig, hvis du ønsker viden om, hvordan man udvikler og designer digitale kommunikationsteknologier til webkommunikation, fx i forhold til interfacedesign, website-usability og informationsarkitektur. OBS: Denne fagpakke er desværre aflyst i efteråret 2020. Den udbydes igen i efteråret 2022.

Målgruppe:

Personer, der arbejder med eller skal til at arbejde med tilrettelæggelse og udvikling af digitale kommunikationsteknologier – internt og eksternt – i såvel private som offentlige virksomheder. F.eks. personer, der arbejder med udvikling og implementering af kommunikationssystemer, webkommunikation, sociale medier eller med strategisk kommunikation.

  Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som et online forløb uden fremmøde. Deltagernes erfaringer og aktuelle projekter inddrages i forløbet, og der lægges vægt på en høj grad af kommunikation, vidensdeling og samarbejde mellem deltagerne.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Kommunikationsteknologier 01.09.22 - 30.01.23 6.500 5 AU
Intern kommunikation i organisationer 01.09.22 - 31.01.23 6.500 5 AU
Webkommunikation 01.09.22 - 31.01.23 6.500 5 AU
Indhold:

Digitale teknologier stiller en lang række kommunikationsformer til rådighed for organisationer. Eksempelvis har udviklingen inden for intranet de senere år set en konstant stigning i antallet af kommunikations- og samarbejdsteknologier såsom wikier, blogs, grupper, chat, videokonference, fællesskaber, netværk, personlige profiler, tagging osv.

Disse værktøjer bliver i stigende grad et fast element i organisationers kommunikation, men samtidig udfordrer de mange muligheder i kommunikationsformerne organisationer i forhold til deres tilrettelæggelse af intern kommunikation.

Fagpakken tager afsæt i denne udfordring om at håndtere kommunikation på nye måder og i nye sammenhænge. Fagpakken vil beskæftige sig med, hvordan nye digitale kommunikationsformer kan få indflydelse på organisationers interne kommunikation. Vi vil blandt andet beskæftige os med, hvordan sociale medier kan anvendes i en organisatorisk strategi, og hvordan man kan etablere professionelle netværk både internt i organisationen og eksternt.

Fagpakken arbejder med koblingen mellem it og organisatorisk kommunikation med henblik på at opnå en forståelse for, hvordan og i hvilket omfang it kan understøtte forskellige kommunikationsformer i organisationers interne kommunikation.

Udbytte:

Gennem fagpakken opnår deltagerne viden om:

 • digitale teknologiers kommunikative muligheder og begrænsninger i forhold til organisatorisk kommunikation,
 • karakteristika ved forskellige digitale kommunikationsteknologier og -former,
 • centrale kommunikationsteorier, som kan bruges i forbindelse med organisationers brug, udvikling og implementering af digitale kommunikationsteknologier.

Deltagerne skal ydermere kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til disse teoretiske emner.

Gennem fagpakken opnår deltagerne færdighed i at:

 • kunne redegøre for digitale kommunikationsteknologiers anvendelighed i forhold til konkrete organisatoriske kommunikationssituationer,
 • kunne identificere relevante kommunikative problemstillinger i en organisation,
 • udarbejde kommunikative løsningsmodeller og strategier på basis af relevante digitale kommunikationsteknologier.

Gennem fagpakken opnår deltagerne kompetencer i at:

 • reflektere over og udvikle egen praksis i relation til fagpakkens emne,
 • kommunikere om problemstillinger og løsningsmodeller med såvel specialister som brugere og beslutningstagere,
 • indgå i et tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for at styre og udvikle komplekse arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller,
 • vurdere relevans, potentialer og konsekvenser af forskellige digitale kommunikationsteknologier i relation til organisatoriske sammenhænge
 • samt evne til at indgå i udvikling af digitale kommunikationsteknologier.

Kompetencebeskrivelse, specifikt for enkeltfaget Webkommunikation:

Gennem fagpakken opnår deltagerne

 • Viden om teorier, metoder, teknikker og værktøjer inden for webkommunikation og sociale medier.
 • Færdigheder i at anvende teorier, metoder og modeller fra webkommunikation og sociale medier til at identificere, analysere, vurdere og komme med forslag til løsning af konkrete problemstillinger i praksis,
Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi, informationsvidenskab, multimedier eller tilsvarende.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Ønskelige forudsætninger:

Det er en fordel, hvis deltagerne har kendskab til problemstillinger i forbindelse med digital kommunikation i privat eller offentlig virksomhed.

Gode engelskkundskaber, da dele af litteraturen vil være på engelsk.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Kommunikationsteknologier 01.09.22 - 30.01.23 6.500 5 AU
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Online forløb uden fremmøde

Indhold:

Enkeltfaget giver en grundlæggende introduktion til forskellige digitale kommunikationsteknologier og bidrager til en grundlæggende forståelse af, hvad der kendetegner og differentierer forskellige teknologiers kommunikationsformer. Udgangspunktet er en identifikation af potentialer og udfordringer for kommunikation og samarbejde i forskellige digitale kommunikationsteknologier, herunder eksempelvis communities, sociale netværk og samarbejdsteknologier.

Enkeltfaget introducerer til, hvad der kendetegner forskellige kommunikationsteknologier, og hvori styrkerne i forskellige kommunikationsformer ligger. Et centralt spørgsmål på enkeltfaget er: Hvordan vi kan forstå kommunikations- og samarbejdsformerne i teknologier som wikier, blogs, grupper, chat, videokonference, fællesskaber, fora, netværk, personlige profiler, tagging osv.

Udbytte:

Ved bedømmelse af den studerendes præstation lægges vægt på i hvor høj grad den studerende kan:

Viden:

 • redegøre for digitale teknologiers kommunikative muligheder og begrænsninger i forhold til organisatorisk kommunikation,
 • redegøre for karakteristika ved forskellige digitale kommunikationsteknologier og -former.
 • forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til disse teoretiske emner.

Færdigheder:

 • redegøre for digitale kommunikationsteknologiers anvendelighed i forhold til konkrete organisatoriske kommunikationssituationer,
 • udarbejde kommunikative løsningsmodeller og strategier på basis af relevante digitale kommunikationsteknologier.

Kompetencer:

 • vurdere relevansen, potentialer og konsekvenser af forskellige digitale kommunikationsteknologier i relation til organisatoriske sammenhænge,
 • indgå i udvikling af digitale kommunikationsteknologier.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som et online forløb uden fremmøde. Deltagernes erfaringer og aktuelle projekter inddrages i forløbet, og der lægges vægt på en høj grad af kommunikation, vidensdeling og samarbejde mellem deltagerne.

Eksamensform:

Prøven består af en portfolio bestående af et antal opgaver. Antal opgaver og deres form og omfang angives skriftligt af underviser.

Bedømmelse: Bestået/ikke-bestået, intern bedømmelse.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Intern kommunikation i organisationer 01.09.22 - 31.01.23 6.500 5 AU
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Online forløb uden fremmøde

Indhold:

Digitale værktøjer bliver i stigende grad et fast element i organisationers interne kommunikation, men samtidig udfordres organisationerne af de mange muligheder i forhold til deres tilrettelæggelse af intern kommunikation. Enkeltfaget belyser og undersøger, hvordan digitale teknologier kan anvendes til intern kommunikation og samarbejde i organisationer. Et centralt spørgsmål er: Hvordan udvikles og implementeres velfungerende digitale kommunikationsmiljøer i organisationen?

Spørgsmålet er ligeledes, hvordan man tilrettelægger og udvikler digitale kommunikationsmiljøer og -systemer, der understøtter forskellige former for intern kommunikation. På enkeltfaget vil vi beskæftige og med, hvilke kommunikationsformer og -teknologier, der er velegnede i forskellige kommunikationssituationer. Eksempelvis kommunikation mellem medarbejdere, i ledelsesgrupper, mellem ledelse og medarbejdere, i projektgrupper, i afdelinger, mellem afdelinger, etc. 

Deltagerne skal derfor arbejde med udgangspunkt i egen case, f.eks. implementering af kommunikationssystemer, udvikling af intranet eller analyse af, hvordan kommunikationen ændres ved indførelse af andre typer af it-systemer.

Deltagelse i enkeltfaget forudsætter, at man også har deltaget i enkeltfaget Kommunikationsteknologier.

Udbytte:

Ved bedømmelse af den studerendes præstation lægges vægt på i hvor høj grad den studerende kan:

 • redegøre for centrale kommunikationsteorier, som kan bruges i forbindelse med organisationers brug, udvikling og implementering af digitale kommunikationsteknologier.
 • forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til de teoretiske emner.

Færdighed:

 • identificere relevante kommunikative problemstillinger i en organisation,
 • udarbejde kommunikative løsningsmodeller og strategier på basis af relevante digitale kommunikationsteknologier,
 • kommunikere om problemstillinger og løsningsmodeller med såvel specialister som brugere og beslutningstagere.

Kompetence:

 • reflektere over og udvikle egen praksis i relation til fagpakkens emne,
 • indgå i et tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for at styre og udvikle komplekse arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som et online forløb uden fremmøde. Deltagernes erfaringer og aktuelle projekter inddrages i forløbet, og der lægges vægt på en høj grad af kommunikation, vidensdeling og samarbejde mellem deltagerne.

Eksamensform:

Prøven er en fri skriftlig hjemmeopgave. Omfang 7-10 sider pr. studerende.

Bedømmelse: Karakter efter 7-trinsskalaen, intern bedømmelse.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Webkommunikation 01.09.22 - 31.01.23 6.500 5 AU
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Online forløb uden fremmøde

Indhold:

Enkeltfaget introducerer til væsentlige domæner inden for webkommunikation. Webkommunikation beskæftiger sig med internetmediets basale sprog og de komplekse og uforudsigelige relationer mellem afsender og modtager.

I enkeltfaget arbejdes med design fra såvel en teknologisk som en mere kommunikativ vinkel. Der vil være mulighed for at arbejde konstruerende.

Konkret vil vi arbejde teoretisk og praktisk med følgende emner: Interfacedesign, oplevelser som designpraksis, website-usability, informationsarkitektur.

Deltagelse på enkeltfaget forudsætter, at man også har deltaget i enkeltfagene Kommunikationsteknologier og Intern kommunikation i organisationer.

Udbytte:

Ved bedømmelse af den studerendes præsentation lægges vægt på i hvor høj grad den studerende kan:

 • redegøre for teorier, metoder, teknikker og værktøjer inden for webkommunikation og sociale medier.

Færdigheder:

 • anvende teorier, metoder og modeller fra webkommunikation og sociale medier til at identificere, analysere, vurdere og komme med forslag til løsning af konkrete problemstillinger i praksis,
 • argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejdede løsningsforslag,
 • reflektere over betydningen for den sammenhæng, løsningen indgår i.
 • kommunikere om problemstillinger og løsningsmodeller med såvel specialister som brugere og beslutningstagere.

Kompetencer:

 • reflektere over og udvikle egen praksis i relation til fagpakkens emne,
 • indgå i et tværfagligt samarbejde,
 • påtage sig ansvar for at styre og udvikle komplekse arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som et online forløb uden fremmøde. Deltagernes erfaringer og aktuelle projekter inddrages i forløbet, og der lægges vægt på en høj grad af kommunikation, vidensdeling og samarbejde mellem deltagerne.

Eksamensform:

Prøven er en fri skriftlig hjemmeopgave. Omfang 7-10 sider pr. studerende.

Bedømmelse: Karakter efter 7-trinsskalaen, ekstern bedømmelse.


Deltagerportræt

"Fagpakken foregik på et højt fagligt niveau, indeholdt en god blanding af teori og praksis, og så var den velstruktureret. Vi arbejdede blandt andet med at teste forskellige kommunikationsteknologier af, det var meget learning by doing. Jeg har blandt andet brugt min viden fra fagpakken til efterfølgende at analysere de online værktøjer, vi bruger til dagligt, og om de understøtter de arbejdsgange, vi ønsker at have i virksomheden. Jeg er kort sagt blevet meget mere bevidst om, hvad jeg skal kigge efter ved forskellige digitale kommunikationsteknologier, og hvordan jeg kan vurdere deres relevans i en konkret sammenhæng."

Margit Sander Granlien, It-projektleder ved ilik – et management og It-konsulenthus i Nuuk, Grønland og tidligere deltager på fagpakken Digitale kommunikationsteknologier.

Praktisk information

Periode:
01.09.22 - 31.01.23
Pris:
19.500 kr.
Hertil kommer et mindre beløb til litteratur.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Online forløb uden fremmøde

Ansøgningsskema:
Udbyders info:

Særlige bemærkninger

Indholdet i Digitale kommunikationsteknologier har et stort sammenfald med indholdet i de tidligere udbudte fagpakker Digital kommunikation og Digitale kommunikationsteknologier (udbudt på linjen i organisation). De to tidligere udbudte fagpakker kan derfor ikke indgå i en samlet master i it med Digitale kommunikationsteknologier.

Indholdet i fagpakken Digitale kommunikationsteknologier (linjen i interaktionsdesign og multimedier) har også et vist sammenfald med indholdet i den tidligere udbudte fagpakke Webkommunikation og sociale medier. Disse to fagpakker kan derfor heller ikke indgå i en samlet uddannelse til master i it. 

Download flyer for fagpakken Digitale kommunikationsteknologier.

Vejledning

Faglig vejledning:
Lektor Christian Dalsgaard
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
E-mail: cdalsgaard(at)tdm.au.dk
Tlf: 2166 4955

Praktisk vejledning:
Efter- og Videreuddannelse
Arts
E-mail: evu.arts(at)au.dk
Telefon: 8716 1097
Træffetid: kl. 9.00-12.00 mandag-fredag

Forskerne fortæller

"På denne fagpakke får du viden om, hvordan man udvikler og designer digitale kommunikationsteknologier til webkommunikation, fx i forhold til interfacedesign, website-usability og informationsarkitektur".

Christian Dalsgaard, lektor ved Aarhus Universitet og fagansvarlig for fagpakken Digitale kommunikationsteknologier.

Andre fagpakker

Herunder kan du se andre fagpakker inden for Datamatiker-Interaktionsdesign og multimedier

CoDesign


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik