It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder

Mange små og mellemstore virksomheder har et stort, uudnyttet potentiale for at anvende it-systemer til at optimere deres forretningsprocesser og på den måde enten effektivisere eller øge aktiviteten. Med udgangspunkt i en grundig analyse af processer, behov og  systemkrav og efterfølgende vel tilrettelagt og gennemført implementering kan en relativt lille it-investering give store gevinster og være med til at skabe forretningsudvikling og innovation i virksomheden. NY INFO: Der arbejdes lige nu på at kunne gennemføre fagpakken online, såfremt fysisk undervisning ikke bliver muligt pga. covid-19. Du kan derfor trygt ansøge om optagelse nu.

Målgruppe:

Personer, der arbejder med it og forretningsudvikling eller ændringsprocesser for eller i små og mellemstore virksomheder.

Fagpakken er målrettet både leverandører og personer, der arbejder internt med udfordringerne. 

  Undervisningsform:

Undervisningen vil bestå af en kombination af gennemgang af teori og værktøjer samt diskussioner og erfaringsudvekslinger.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Proces- og systemanalyse i små og mellemstore virksomheder 04.09.20 - 01.10.20 7.000 5 SDU
Ledelse af systemimplementering i små og mellemstore virksomheder 23.10.20 - 10.11.20 7.000 5 SDU
Systemimplementering i små og mellemstore virksomheder i praksis 04.09.20 - 31.01.21 7.000 5 SDU
Indhold:

Deltagerne opnår gennem fagpakken teoretisk og anvendelsesorienteret viden om, hvordan der kan skabes forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder ved brug af it-systemer. Deltagerne får:

 • Viden om forretningsmodeller for små og mellemstore virksomheder.
 • Indsigt i små og mellemstore virksomheders særlige karakteristika set i forhold til iværksættervirksomheder og store virksomheder.
 • Viden om små og mellemstore virksomheders rolle og funktion i globale forsyningskæder og produktionsnetværk.
 • Kendskab til fremgangsmåder med kortlægning af forretningsprocesser og systemanalyser.
 • Viden om succeskriterier og barrierer for it-implementering i små og mellemstore virksomheder.
 • Viden om organisatoriske krav til it-implementering, fastholdelse og sikring af return on investment gennem brug af it-systemer.
 • Konkret erfaring med it-implementering.

Fagpakken er bygget op af tre enkeltfag på hver 5 ETCS. De to første fag skaber det teoretiske fundament for fagpakkens samlede tema. Det tredje fag afvikles sideløbende med de første fag, og deltagerne gennemfører her et projekt, der giver en praktisk afprøvning af indholdet fra de to første fag i egen organisation. 

Udbytte:

Det er målet, at deltageren gennem fagpakken opnår kendskab til de specielle udfordringer, der er forbundet med implementering af it i små og mellemstore virksomheder. Deltageren skal opnå evne til at se virksomheden i et helhedsperspektiv og blive i stand til at analysere sig frem til, hvor it med fordel kan anvendes for at udvikle forretningen i et værdikædeperspektiv.

Deltagerne lærer at gennemføre forandringsprocesser i virksomheder i overensstemmelse med den forretningssituation, som de befinder sig i. De skal opnå viden om, hvorledes potentialer i små og mellemstore virksomheder kan udnyttes.

I faget arbejdes der med forretningsprocesser fra egen organisation, som også kan involvere integration med leverandører eller kunder. Det er målet at bidrage med viden til, hvordan danske små og mellemstore virksomheder kan anvende it-systemer til at blive mere effektive og innovative, så de bedre kan opfylde rollen som partner i globale produktionsnetværk.

Undervisningen anlægger et fagligt og for små og mellemstore virksomheder anvendelsesorienteret procesperspektiv, der går på tværs af teoridannelser om bl.a.

 • små og mellemstore virksomheder,
 • forretningsprocesser,
 • strategi,
 • forretningsmodeller,
 • implementeringsstrategier og
 • forandringsledelse.

Gennem fagpakken opnår deltagerne faglige kompetencer til at:

 • beskrive, analysere og vurdere nuværende forretningsprocesser i små og mellemstore virksomheder med anvendelse af relevante teorier og metoder,
 • analysere og vurdere, hvorledes små og mellemstore virksomheder kan forretningsudvikle gennem redesign af forretningsprocesser med anvendelse af relevante teorier og metoder,
 • vurdere relevansen af og anvende relevante teorier og metoder, der knytter sig til ”it og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder”,
 • diskutere og vurdere betydningen af it for forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder,
 • kommunikere om informationsteknologiske problemstillinger med såvel specialister som brugere og beslutningstagere,
 • reflektere over og udvikle egen praksis i relation til udvikling eller implementering af it i små og mellemstore virksomheder.

Gennem fagpakken opnår deltagerne følgende konkrete færdigheder:

 • Evne til at beskrive, analysere, behovsafdække og fastsætte systemkrav for at udnytte potentialet i udvikling af små og mellemstore virksomheders forretning.
 • Evne til at forretningsudvikle sammen med eksterne leverandører, videninstitutioner og evt. studerende.
 • Evne til at lede et it-implementeringsforløb i små og mellemstore virksomheder herunder ledelse af samspil med virksomhedens interessenter.
Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi eller informationsvidenskab, HA(dat.), HD(informatik) eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Optagelse på tredje enkeltfag: ”Systemimplementering i små og mellemstore virksomheder i praksis” forudsætter deltagelse i de to øvrige enkeltfag.

Ønskelige forudsætninger:

Praktisk kendskab til forretningsprocesser.

Deltagerne skal kunne tilegne sig viden gennem engelsksproget litteratur.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Proces- og systemanalyse i små og mellemstore virksomheder 04.09.20 - 01.10.20 7.000 5 SDU
Datoer for undervisning:
04.-05.09.20
25.-26.09.20
Udbyder:
Syddansk Universitet
Undervisningssted:
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Undervisere:
Indhold:

Faget har fokus på teorier og fremgangsmåder til at analysere og planlægge forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder ved brug af it-systemer.

Emner på faget er:

 • Teori om det særlige ved små og mellemstore virksomheder.
 • Forretningsmodeller for små og mellemstore virksomheder.
 • Strategi i små og mellemstore virksomheder.
 • Små og mellemstore virksomheder i globale forsyningskæder og produktionsnetværk.
 • Procesanalyse og kortlægningsteknikker.
 • It-parathedsanalyser.
 • Master Data Management.
Udbytte:

Deltagere i faget tilegner sig viden om små og mellemstore virksomheders særkender, og hvorledes denne viden kan anvendes i proces og systemanalyse i disse virksomheder.

Undervisningsform:

Faget har to 2-dages seminarer fra fredag morgen til lørdag middag. Der opgives litteratur til hvert emne i undervisningen.

Eksamensform:

Faget afsluttes med en individuel, mundtlig eksamen med intern censur. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Ledelse af systemimplementering i små og mellemstore virksomheder 23.10.20 - 10.11.20 7.000 5 SDU
Datoer for undervisning:
23.-24.10.20
06.-07.11.20
Udbyder:
Syddansk Universitet
Undervisningssted:
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Undervisere:
Indhold:

Faget har fokus på teorier og fremgangsmåder til at implementere og lede forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder ved understøttelse af it-systemer.

Emner på faget er:

 • Succeskriterier og barrierer for it-implementering i små og mellemstore virksomheder.
 • Implementeringsteori.
 • Teori om learning by thinking, seeing and doing.
 • Strategier for procesforbedring.
 • Videnledelse / videnoverførsel.
 • Team-roller.
 • Ledelse af vækst i små og mellemstore virksomheder og dets konsekvenser for implementering.
 • Forandringsledelse i små og mellemstore virksomheder.
 • Proceskonsulentroller.
Udbytte:

Deltagere i faget tilegner sig viden om implementeringsteori og ledelse i små og mellemstore virksomheder i relation til it-systemer og forretningsudvikling.

Undervisningsform:

Faget har to 2-dages seminarer fra fredag morgen til lørdag middag. Der opgives litteratur til hvert emne i undervisningen.

Eksamensform:

Faget afsluttes med en skriftlig opgave, der udleveres i forbindelse med fagets andet seminar.

Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Systemimplementering i små og mellemstore virksomheder i praksis 04.09.20 - 31.01.21 7.000 5 SDU
Datoer for undervisning:
Dette enkeltfag forudsætter, at man har deltaget i kursets to første enkeltfag, hvor undervisningsdagene er:

04.-05.09.20
25.-26.09.20
23.-24.10.20
06.-07.11.20
Udbyder:
Syddansk Universitet
Undervisningssted:
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Undervisere:
Indhold:

Faget afvikles som et forløb, hvor hver deltager udarbejder en praktisk og individuel projektopgave inden for fagpakkens teoriområde. Deltageren skal arbejde med et konkret projekt, der skal munde ud i en skriftlig projektrapport.

Rapporten skal være baseret på en praktisk problemstilling gerne fra egen virksomhed. Deltageren skal anvende de gennemgåede begreber og analysemodeller fra fagpakkens første to enkeltfag til at behandle problemstillingen.

Ved den afsluttende eksamen, der baseres på den afleverede rapport, skal deltageren kunne dokumentere kendskab til begreber og analysemodeller og kritisk kunne vurdere, hvordan små og mellemstore virksomheder kan arbejde med it og forretningsudvikling.

Projektrapporten forfattes på dansk, men kan også skrives på engelsk, hvis deltageren ønsker det.

Udbytte:

Efter at have gennemført faget vil deltagerne være i stand til at:

 • definere og formulere en relevant problemstilling fra (egen) praksis,
 • vælge relevante metoder og teorier fra fagpakkens pensum til belysning af problemstillingen,
 • inddrage ny teori, hvor det er nødvendigt for besvarelse af problemstillingen,
 • demonstrere overblik over teorier ved at diskutere og argumentere for valg af teori og dens eventuelle begrænsninger,
 • gennemføre relevant indsamling og analyse af data til besvarelse af problemstillingen,
 • gennemføre en sammenhængende analyse baseret på en teoretisk tilgang til problemet,
 • opstille alternative forslag til forbedring af praksis på basis af analyserne,
 • diskutere, sammenligne og argumentere for den valgte løsning,
 • konkludere og formidle analyseresultater klart og tydeligt.
Undervisningsform:

Faget er et løbende individuelt projekt. Det indledes med et seminar, hvor der gives introduktion til videnskabelig metode, udarbejdelse af problemformulering samt vejledning i at strukturere en projektopgave.

Deltagerne får tilknyttet en vejleder fra Syddansk Universitet, som løbende giver faglig sparring.

Eksamensform:

Individuel, mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektrapport. Ekstern censur. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.


Deltagerportræt

"Min oplevelse af fagpakken er virkelig positiv, det var sjældent særlig teoretisk højtideligt. Derimod var underviserne gode til at trække det teoretiske stof ned på et operationelt plan og spørge: Hvordan får vi så det her til at virke i praksis?" Læs interview med Sverre Lenbroch, der har taget fagpakken It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder.

Praktisk information

Periode:
04.09.20 - 31.01.21
Datoer for undervisning:
04.-05.09.20
25.-26.09.20
23.-24.10.20
06.-07.11.20
Pris:
21.000 kr.
Derudover ca. 1.500 kr. til litteratur for hele fagpakken.
Forplejning og ophold under seminarerne er for egen regning.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Syddansk Universitet
Undervisningssted:
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Undervisere:
Ansøgningsskema:
Udbyders info:

Særlige bemærkninger

Vejledning

Faglig vejledning:
Professor Jan Stentoft
E-mail: stentoft(at)sam.sdu.dk
Tlf.: 6550 1370
Mobil: 2088 7191

Praktisk vejledning:
Syddansk Universitet
Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
Sekretariatsleder Kirsten Høg
E-mail: kih(at)sam.sdu.dk
Tlf.: 6550 1406

Fagpakkekombinationer

Hvis du arbejder med it-opgaver i eller for små og mellemstore virksomheder, kan denne fagpakke også være interessant for dig: Digitale kommunikationsteknologier og Supply Chain Innovation

FagpakkeprojekterAndre fagpakker


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik