CoDesign

CoDesign inddrager de mennesker, som skal have gavn af innovative løsninger, i deres design. CoDesign kendes som bruger-orienteret produktudvikling i industrien, medarbejder-dreven innovation, og samskabelse med borgere i det offentlige. Fagpakken udforsker CoDesign i udviklingsprocesser, der involverer mange forskellige interessenter i private og offentlige organisationer. Den ruster deltagerne med designmetoder og teoretisk viden til at indtage roller som konsulent, facilitator, leder og strateg. CoDesign er en ny fagpakke, der erstatter den tidligere udbudte fagpakke Brugerorienteret produktdesign.

Målgruppe:

Personer, der arbejder med udvikling af produkter, services, it, eller forandringsprocesser i private og i offentlige virksomheder

  Undervisningsform:

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, diskussioner og praktiske øvelser. Den tilrettelægges som studio-baseret læring i flerdages seminarer, der aktiverer den studerende og giver mulighed for sparring og feedback fra både undervisere og medstuderende.

Fagpakken omfatter et antal hjemmeopgaver og afsluttes med et CoDesign-projekt i egen organisation. Den studerende blive udfordret på at koble teori til egne praktiske erfaringer.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
CoDesign 03.02.21 - 30.06.21 21.000 15 SDU
Indhold:

Fagpakken CoDesign tager afsæt i forskningsbaseret viden. Den studerende introduceres til teorier og metoder, der understøtter evnen til at gennemføre CoDesign-processer, hvor mange interessenter er involverede. Fagpakken omfatter tre hovedområder, som hænger tæt sammen i forløbet:

(1) Feltstudier af menneskers praksis: Etnografi, design-antropologi, cultural probes, videoanalyse, video som designmateriale, brugerportrætter og personas.

(2) CoDesign-processer: Multi-interessent innovation, co-creation og bruger-dreven innovation, designspil, scenario-design, fysiske samtaleredskaber, designworkshop-formater, facilitering og organisatoriske roller.

(3) Designforskning i social kontekst: Aktionsforskning, intervention i organisationer, dokumentation af praksis og processer, videnskabelig argumentation samt akademisk skriftlighed.

Udbytte:

Den studerendes præstation bedømmes på baggrund af evnen til at arbejde professionelt med CoDesign, herunder:

Viden:

  • Forstå grundlæggende begreber og teorier indenfor CoDesign og design-antropologi
  • Demonstrere viden om innovationsprocesser i organisationer 

Færdigheder:

  • Undersøge menneskers praksis gennem (video-)etnografiske metoder
  • Facilitere CoDesign-processer med mange interessenter

Kompetencer:

  • Selvstændigt planlægge og gennemføre et CoDesign-projekt
  • Samskabe innovative løsninger i organisationer på baggrund af empiriske indsigter
  • Argumentere videnskabeligt for udvikling af viden og metoder indenfor CoDesign
Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi, informationsvidenskab eller multimedier eller tilsvarende.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Ønskelige forudsætninger:

Deltagerne bør have gode engelskkundskaber, da dele af undervisningen foregår på engelsk.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
CoDesign 03.02.21 - 30.06.21 21.000 15 SDU
Udbyder:
Syddansk Universitet
Undervisningssted:
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Eksamensform:

Eksamen tilrettelægges som en individuel mundtlig prøve baseret på en skriftlig, individuel opgave.

Prøven bliver bedømt eksternt, og vurderes efter 7-trins-skalaen.

Den skriftlige opgave udarbejdes i konferencepaper-format på dansk eller engelsk, omfang mellem 25.000 og 33.000 tegn ekskl. referenceliste.

Den mundtlige prøve gennemføres i seminarform på dansk eller engelsk og varer 30 min. pr. studerende, heraf 10 min. præsentation og 10 min. diskussion samt efterfølgende votering og feedback.


Praktisk information

Periode:
03.02.21 - 30.06.21
Pris:
21.000 kr.
Der må påregnes udgifter til litteratur samt forplejning og evt. ophold under seminarerne.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk og engelsk
Udbyder:
Syddansk Universitet
Undervisningssted:
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Fagansvarlig:

Særlige bemærkninger

Dele af undervisningen foregår sammen med kandidatuddannelsen IT Product Design og afholdes derfor på engelsk.

Fagpakken CoDesign erstatter den tidligere udbudte fagpakke Brugerorienteret produktdesign, og den kan derfor ikke indgå i et masterprogram sammen med denne fagpakke.

Vejledning

Faglig vejledning:
Professor Jacob Buur
Syddansk Universitet
E-mail: Buur(at)sdu.dk
Tlf: 6550 1661

Praktisk vejledning:
Syddansk Universitet
E-mail: evu-idk(at)sdu.dk
Tlf: +45 6550 2853


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik