Digitale kommunikationsteknologier (I)

Med denne fagpakke får du en teoretisk viden, du kan trække på i forbindelse med brug, udvikling og implementering af digitale kommunikationsteknologier, såvel internt i din organisation som eksternt. Fagpakken er bygget op af to introducerende enkeltfag (som samlæses med studerende, der tager fagpakken på linjen i organisation) og et specialiseringsenkeltfag. Vælg at søge optagelse på denne fagpakke via linjen i interaktionsdesign og multimedier, hvis du ønsker viden om, hvordan man udvikler og designer digitale kommunikationsteknologier til webkommunikation, fx i forhold til interfacedesign, website-usability og informationsarkitektur.

Målgruppe:

Personer, der arbejder med eller skal til at arbejde med tilrettelæggelse og udvikling af digitale kommunikationsteknologier – internt og eksternt – i såvel private som offentlige virksomheder. F.eks. personer, der arbejder med udvikling og implementering af kommunikationssystemer, webkommunikation, sociale medier eller med strategisk kommunikation.

  Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som et online forløb uden fremmøde. Deltagernes erfaringer og aktuelle projekter inddrages i forløbet, og der lægges vægt på en høj grad af kommunikation, vidensdeling og samarbejde mellem deltagerne.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Kommunikationsteknologier 04.02.19 - 25.03.19 6.167 5 AU
Intern kommunikation i organisationer 25.03.19 - 06.05.19 6.167 5 AU
Webkommunikation 06.05.19 - 30.06.19 6.167 5 AU
Indhold:

Digitale teknologier stiller en lang række kommunikationsformer til rådighed for organisationer. Eksempelvis har udviklingen inden for intranet de senere år set en konstant stigning i antallet af kommunikations- og samarbejdsteknologier såsom wikier, blogs, grupper, chat, videokonference, fællesskaber, netværk, personlige profiler, tagging osv.

Disse værktøjer bliver i stigende grad et fast element i organisationers kommunikation, men samtidig udfordrer de mange muligheder i kommunikationsformerne organisationer i forhold til deres tilrettelæggelse af intern kommunikation.

Fagpakken tager afsæt i denne udfordring om at håndtere kommunikation på nye måder og i nye sammenhænge. Fagpakken vil beskæftige sig med, hvordan nye digitale kommunikationsformer kan få indflydelse på organisationers interne kommunikation. Vi vil blandt andet beskæftige os med, hvordan sociale medier kan anvendes i en organisatorisk strategi, og hvordan man kan etablere professionelle netværk både internt i organisationen og eksternt.

Fagpakken arbejder med koblingen mellem it og organisatorisk kommunikation med henblik på at opnå en forståelse for, hvordan og i hvilket omfang it kan understøtte forskellige kommunikationsformer i organisationers interne kommunikation.

Fagpakken er bygget op af to introducerende enkeltfag og et specialiseringsenkeltfag. Enkeltfagene Kommunikationsteknologier og Intern kommunikation i organisationer er fælles for linjerne Interaktionsdesign og multimedier og Organisation. Enkeltfaget Webkommunikation hører til linjen Interaktionsdesign og multimedier. Enkeltfaget Ubiquitous internet hører til linjen i Organisation. Dit valg af specialiseringsfag afgør, hvilken linje, du læser fagpakken på.

Udbytte:

Gennem fagpakken opnår deltagerne viden om:

 • digitale teknologiers kommunikative muligheder og begrænsninger i forhold til organisatorisk kommunikation,
 • karakteristika ved forskellige digitale kommunikationsteknologier og -former,
 • centrale kommunikationsteorier, som kan bruges i forbindelse med organisationers brug, udvikling og implementering af digitale kommunikationsteknologier.

Deltagerne skal ydermere kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til disse teoretiske emner.

Gennem fagpakken opnår deltagerne færdighed i at:

 • kunne redegøre for digitale kommunikationsteknologiers anvendelighed i forhold til konkrete organisatoriske kommunikationssituationer,
 • kunne identificere relevante kommunikative problemstillinger i en organisation,
 • udarbejde kommunikative løsningsmodeller og strategier på basis af relevante digitale kommunikationsteknologier.

Gennem fagpakken opnår deltagerne kompetencer i at:

 • reflektere over og udvikle egen praksis i relation til fagpakkens emne,
 • kommunikere om problemstillinger og løsningsmodeller med såvel specialister som brugere og beslutningstagere,
 • indgå i et tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for at styre og udvikle komplekse arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller,
 • vurdere relevans, potentialer og konsekvenser af forskellige digitale kommunikationsteknologier i relation til organisatoriske sammenhænge
 • samt evne til at indgå i udvikling af digitale kommunikationsteknologier.

Kompetencebeskrivelse, specifikt for linjen Interaktionsdesign og multimedier med enkeltfaget Webkommunikation:

Gennem fagpakken opnår deltagerne

 • Viden om teorier, metoder, teknikker og værktøjer inden for webkommunikation og sociale medier.
 • Færdigheder i at anvende teorier, metoder og modeller fra webkommunikation og sociale medier til at identificere, analysere, vurdere og komme med forslag til løsning af konkrete problemstillinger i praksis,
Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi, informationsvidenskab, multimedier eller tilsvarende.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Ønskelige forudsætninger:

Det er en fordel, hvis deltagerne har kendskab til problemstillinger i forbindelse med digital kommunikation i privat eller offentlig virksomhed.

Gode engelskkundskaber, da dele af litteraturen vil være på engelsk.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Kommunikationsteknologier 04.02.19 - 25.03.19 6.167 5 AU
Datoer for undervisning:
Datoer for online videomøder:
04.02.19
04.03.19
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Online forløb uden fremmøde

Undervisere:
Indhold:

Enkeltfaget giver en grundlæggende introduktion til forskellige digitale kommunikationsteknologier og bidrager til en grundlæggende forståelse af, hvad der kendetegner og differentierer forskellige teknologiers kommunikationsformer. Udgangspunktet er en identifikation af potentialer og udfordringer for kommunikation og samarbejde i forskellige digitale kommunikationsteknologier, herunder eksempelvis communities, sociale netværk og samarbejdsteknologier.

Enkeltfaget introducerer til, hvad der kendetegner forskellige kommunikationsteknologier, og hvori styrkerne i forskellige kommunikationsformer ligger. Et centralt spørgsmål på enkeltfaget er: Hvordan vi kan forstå kommunikations- og samarbejdsformerne i teknologier som wikier, blogs, grupper, chat, videokonference, fællesskaber, fora, netværk, personlige profiler, tagging osv.

Udbytte:

Gennem enkeltfaget opnår deltagerne viden om:

 • digitale teknologiers kommunikative muligheder og begrænsninger i forhold til organisatorisk kommunikation,
 • karakteristika ved forskellige digitale kommunikationsteknologier og -former.

Deltagerne skal ydermere kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til disse teoretiske emner.

Deltagerne opnår færdighed i at:

 • kunne redegøre for digitale kommunikationsteknologiers anvendelighed i forhold til konkrete organisatoriske kommunikationssituationer,
 • udarbejde kommunikative løsningsmodeller og strategier på basis af relevante digitale kommunikationsteknologier.

Deltagerne opnår

 • kompetencer i at vurdere relevans, potentialer og konsekvenser af forskellige digitale kommunikationsteknologier i relation til organisatoriske sammenhænge,
 • evne til at indgå i udvikling af digitale kommunikationsteknologier.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som et online forløb uden fremmøde. Deltagernes erfaringer og aktuelle projekter inddrages i forløbet, og der lægges vægt på en høj grad af kommunikation, vidensdeling og samarbejde mellem deltagerne.

Eksamensform:

Prøven består af et antal opgaver med et samlet omfang af 7-10 sider pr. studerende.

Bedømmelse: Bestået/ikke-bestået, intern bedømmelse.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Intern kommunikation i organisationer 25.03.19 - 06.05.19 6.167 5 AU
Datoer for undervisning:
Datoer for online videomøder:
25.03.19
15.04.19
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Online forløb uden fremmøde

Undervisere:
Indhold:

Digitale værktøjer bliver i stigende grad et fast element i organisationers interne kommunikation, men samtidig udfordres organisationerne af de mange muligheder i forhold til deres tilrettelæggelse af intern kommunikation. Enkeltfaget belyser og undersøger, hvordan digitale teknologier kan anvendes til intern kommunikation og samarbejde i organisationer. Et centralt spørgsmål er: Hvordan udvikles og implementeres velfungerende digitale kommunikationsmiljøer i organisationen?

Spørgsmålet er ligeledes, hvordan man tilrettelægger og udvikler digitale kommunikationsmiljøer og -systemer, der understøtter forskellige former for intern kommunikation. På enkeltfaget vil vi beskæftige og med, hvilke kommunikationsformer og -teknologier, der er velegnede i forskellige kommunikationssituationer. Eksempelvis kommunikation mellem medarbejdere, i ledelsesgrupper, mellem ledelse og medarbejdere, i projektgrupper, i afdelinger, mellem afdelinger, etc. 

Deltagerne skal derfor arbejde med udgangspunkt i egen case, f.eks. implementering af kommunikationssystemer, udvikling af intranet eller analyse af, hvordan kommunikationen ændres ved indførelse af andre typer af it-systemer.

Deltagelse i enkeltfaget forudsætter, at man også har deltaget i enkeltfaget Kommunikationsteknologier.

Udbytte:

Gennem enkeltfaget opnår deltagerne viden om:

 • centrale kommunikationsteorier, som kan bruges i forbindelse med organisationers brug, udvikling og implementering af digitale kommunikationsteknologier.

Deltagerne skal ydermere kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til de teoretiske emner.

Gennem enkeltfaget opnår deltagerne færdighed i at:

 • at kunne identificere relevante kommunikative problemstillinger i en organisation,
 • at udarbejde kommunikative løsningsmodeller og strategier på basis af relevante digitale kommunikationsteknologier.

Gennem enkeltfaget opnår deltagerne kompetencer i at:

 • reflektere over og udvikle egen praksis i relation til fagpakkens emne,
 • kommunikere om problemstillinger og løsningsmodeller med såvel specialister som brugere og beslutningstagere,
 • indgå i et tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for at styre og udvikle komplekse arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som et online forløb uden fremmøde. Deltagernes erfaringer og aktuelle projekter inddrages i forløbet, og der lægges vægt på en høj grad af kommunikation, vidensdeling og samarbejde mellem deltagerne.

Eksamensform:

Prøven er en fri skriftlig hjemmeopgave. Omfang 7-10 sider pr. studerende.

Bedømmelse: Karakter efter 7-trinsskalaen, intern bedømmelse.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Webkommunikation 06.05.19 - 30.06.19 6.167 5 AU
Datoer for undervisning:
Datoer for online videomøder:
06.05.19
27.05.19
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Online forløb uden fremmøde

Undervisere:
Indhold:

Enkeltfaget introducerer til væsentlige domæner inden for webkommunikation. Webkommunikation beskæftiger sig med internetmediets basale sprog og de komplekse og uforudsigelige relationer mellem afsender og modtager.

I enkeltfaget arbejdes med design fra såvel en teknologisk som en mere kommunikativ vinkel. Der vil være mulighed for at arbejde konstruerende.

Konkret vil vi arbejde teoretisk og praktisk med følgende emner: Interfacedesign, oplevelser som designpraksis, website-usability, informationsarkitektur.

Deltagelse på enkeltfaget forudsætter, at man også har deltaget i enkeltfagene Kommunikationsteknologier og Intern kommunikation i organisationer.

Udbytte:

Gennem enkeltfaget opnår deltagerne viden om:

 • teorier, metoder, teknikker og værktøjer inden for webkommunikation og sociale medier.

Deltagerne opnår færdigheder i at:

 • anvende teorier, metoder og modeller fra webkommunikation og sociale medier til at identificere, analysere, vurdere og komme med forslag til løsning af konkrete problemstillinger i praksis,
 • argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejdede løsningsforslag,
 • reflektere over betydningen for den sammenhæng, løsningen indgår i.

Deltagerne opnår kompetencer til at:

 • reflektere over og udvikle egen praksis i relation til fagpakkens emne,
 • kommunikere om problemstillinger og løsningsmodeller med såvel specialister som brugere og beslutningstagere,
 • indgå i et tværfagligt samarbejde,
 • påtage sig ansvar for at styre og udvikle komplekse arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som et online forløb uden fremmøde. Deltagernes erfaringer og aktuelle projekter inddrages i forløbet, og der lægges vægt på en høj grad af kommunikation, vidensdeling og samarbejde mellem deltagerne.

Eksamensform:

Prøven er en fri skriftlig hjemmeopgave. Omfang 7-10 sider pr. studerende.

Bedømmelse: Karakter efter 7-trinsskalaen, ekstern bedømmelse.


Praktisk information

Periode:
04.02.19 - 30.06.19
Datoer for undervisning:
Datoer for online videomøder:
04.02.19
04.03.19
25.03.19
15.04.19
06.05.19
27.05.19

Hvert enkeltfag består 2 online videomøder af 1-2 timers varighed. Møderne placeres eftermiddag eller aften.
Pris:
18.500 kr.
Hertil kommer et mindre beløb til litteratur.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Online forløb uden fremmøde

Undervisere:
Ansøgningsskema:
Udbyders info:

Særlige bemærkninger

Download flyer for fagpakken Digitale kommunikationsteknologier.

Indholdet i Digitale kommunikationsteknologier har et stort sammenfald med indholdet i den tidligere udbudte fagpakke Digital kommunikation. Disse to fagpakker kan derfor ikke begge indgå i en samlet master i it. 

Indholdet i fagpakken Digitale kommunikationsteknologier på linjen i interaktionsdesign og multimedier har et vist sammenfald med indholdet i den tidligere udbudte fagpakke Webkommunikation og sociale medier. Disse to fagpakker kan derfor ikke indgå i en samlet uddannelse til master i it. 

Har du tidligere taget Webkommunikation og sociale medier, har du derimod mulighed for at tage Digitale kommunikationsteknologier på linjen i organisation.

Vejledning

Faglig vejledning:
Lektor Christian Dalsgaard
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
E-mail: cdalsgaard(at)tdm.au.dk
Tlf: 2166 4955

Praktisk vejledning:
Efter- og Videreuddannelse
Arts
E-mail: evu.arts(at)au.dk
Telefon: 8716 1097
Træffetid: kl. 9.00-12.00 mandag-fredag

Forskerne fortæller

"På denne fagpakke får du viden om, hvordan man udvikler og designer digitale kommunikationsteknologier til webkommunikation, fx i forhold til interfacedesign, website-usability og informationsarkitektur".

Christian Dalsgaard, lektor ved Aarhus Universitet og fagansvarlig for fagpakken Digitale kommunikationsteknologier.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik