Informationsarkitektur

Informationer på websider, digitale platforme og i andre it-systemer skal organiseres, så brugerne kan finde dem, når de har brug for dem. Det er ofte ikke nogen let opgave. Mængden af data vokser konstant, og der er mange forskellige brugere med forskellige behov at tage hensyn til. Samtidig er vi på vej mod det semantiske web 3.0, hvor nye teknologier f.eks. gør det muligt at lade it-systemet tilbyde brugerne information på baggrund af deres adfærd. Alt sammen kræver det, at du har godt styr på din informationsarkitektur, og denne fagpakke giver dig viden og metoder til at strukturere indhold og til at forstå dine brugere og de sammenhænge, dine it-systemer indgår i. OBS: Fagpakken er aflyst i foråret 2020.

Målgruppe:

Arkitekter, systemudviklere, bibliotekarer, kommunikationsrådgivere og informationsmedarbejdere, som i dag og i morgen får opgaver som informationsarkitekt, og som ønsker at underbygge og opdatere deres teoretiske og metodiske kompetencer.

  Undervisningsform:


Undervisningen gennemføres i en kombination af seminarer og netbaseret kommunikation. Der indgår case-undervisning med praktiske øvelser, hvor deltagerne designer konkrete løsninger og derigennem udvikler den personlige kompetence som informationsarkitekt.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Vidensorganisering 01.09.21 - 30.01.22 7.000 5 AAU
Informationsøkologi 01.09.21 - 30.01.22 7.000 5 AAU
Content management systemer og informationsarkitektur 01.09.21 - 30.01.22 7.000 5 AAU
Indhold:

Fagpakken Informationsarkitektur giver deltagerne teoretisk og metodisk baggrund for samt praktisk færdighed i at arbejde med informationsarkitekturens tre hovedkomponenter: Content management, vidensorganisering og informationsøkologi.

Gennem undervisningen vil du blive fortrolig med væsentlige metoder, teknikker samt dokumentations- og evalueringsformer inden for de tre hovedkomponenter til brug i analyse, udvikling og evaluering af informationsarkitektur. Det drejer sig f.eks. om forretningsmodel, benchmarks, design brief, projektplan, kravspecifikation, storyboards for design events og formativ evaluering.  Deltagerne vil desuden lære at bruge guidelines, tjeklister og paradigmatiske eksempler som værktøj såvel til analyse som til design og evaluering.

Fagpakken består af tre enkeltfag:

Vidensorganisering handler om teori og metode til modellering af og navigation i viden. Du kommer også til at arbejde med analyse og evaluering af forskellige informationsarkitekturers styrker og svagheder i forhold til konkrete anvendelsessammenhænge.

Informationsøkologi handler om at strukturere sin videnpræsentation under hensyntagen til den kontekst, den indgår i, og de vaner og traditioner, brugerne er påvirket af.

På faget Content management systemer og informationsarkitektur kommer du til at arbejde konkret med at designe, implementere og evaluere en informationsarkitektur, og du får kendskab til udviklingsmodeller og tilknyttede dokumentationsformer.

Udbytte:

Fagpakken har fokus på analyse, udvikling og evaluering af informationsarkitektur. Du bliver fortrolig med væsentlige metoder, teknikker samt dokumentations- og evalueringsformer inden for content management, vidensorganisering og informationsøkologi.

Faglige kompetencer:
Deltagerne bliver fortrolige med centrale begreber og problemstillinger inden for organisering, kategorisering, formalisering og søgning i informationsøkologier samt teknikker til analyse, design og evaluering af de praksisser, som udgør genrerne i en informationsarkitektur.

Praksisorienterede kompetencer:
Deltagerne bliver fortrolige med design og kommunikation i relation til analyse, evaluering og udvikling af informationsarkitektur. Der vil blive arbejdet med konkrete metoder og teknikker til dokumentation og evaluering af informationsarkitektur samt design med vægt på brugerinvolvering.

Akademiske kompetencer:
Der vil blive lagt vægt på analytiske aspekter, metodik og formidlingsevner.

Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi, informationsvidenskab eller multimedier eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Vidensorganisering 01.09.21 - 30.01.22 7.000 5 AAU
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14
9000 Aalborg
Indhold:

På faget bliver du præsenteret for teori og metode til modellering af og navigation i viden.

På baggrund af et konkret eksempel kommer du til at arbejde med teknikker til kategorisering og modellering af viden samt med analyse af navigationsstrategier og meta-data.

Udbytte:

Målet for faget er, at deltagerne kan sortere, kategorisere og modellere videnselementer, beskrive og udvælge relevante søgestrategier samt tilføje meta-data.

Specifikt er målet, at deltagerne bliver i stand til at:

 • beskrive informationsarkitekturens rolle i udviklings- og evalueringsmetoder og processer,
 • analysere og evaluere forskellige informationsarkitekturers styrke og svagheder i forhold til konkrete anvendelsessammenhænge,
 • identificere og anvende relevante teknikker til sortering, kategorisering og modellering af viden samt relevante søgestrategier i design og evaluering af informationsarkitekturer.
Undervisningsform:

Undervisningen er casebaseret og opgavedrevet, så deltagerne får mulighed for at bygge på egen viden og erfaring. Forståelsen af teorier og metoder formidles med omfattende støtte af konkrete eksempler fra en informationsarkitekts arbejde. Deltagerne støttes desuden i den forberedende læsning gennem en specificeret læsevejledning.

Eksamensform:

Skriftlig, ekstern prøve af max. 5 timers varighed med udgangspunkt i kursuslitteraturen. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Informationsøkologi 01.09.21 - 30.01.22 7.000 5 AAU
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14
9000 Aalborg
Undervisere:
Indhold:

Informationsarkitektur udvikler sig spontant, og nye former mødes derfor med vaner og situationsspecifikke nødvendigheder. Ligesom en bygningsarkitekt må tage grund, klima og de forhåndenværende materialer i betragtning, må en informationsarkitekt kunne identificere de afgørende traditioner og bindinger i anvendelsessammenhængen og sørge for, at strukturen for videnspræsentation passer dermed.

Undervisningen på faget præsenterer dig for en teoretisk forståelse af praksis som kontekst for informationsarkitektur med definitioner, metoder, epistemologi og casestudier. Der tages udgangspunkt i brug af dokumenter, sorterings- og arkiveringsredskaber, sorterings- og arkiveringsmaterialer, medieret kommunikation og ansigt-til-ansigt kommunikation.

Udbytte:

Målet med faget er, at deltagerne bliver i stand til at forbinde viden om formalisering og vidensorganisering med praksis i anvendelsessammenhængen.

Efter gennemførelse af faget er det målet, at deltagerne er i stand til at:

 • anvende begreber, teknikker og metoder til at specificere, designe med brugere og evaluere en arkitektur af stor kompleksitet fra de involverede brugergruppers synsvinkler,
 • evaluere teknikkers, metoders og fundamentale begrebers styrker og svagheder i en konkret sammenhæng,
 • kommunikere informationsarkitektur - dokumentation og analyser - klart og utvetydigt.
Undervisningsform:

Undervisningen er casebaseret og opgavedrevet, så deltagerne får mulighed for at bygge på egen viden og erfaring. Forståelsen af teorier og metoder formidles med omfattende støtte af konkrete eksempler fra en informationsarkitekts arbejde. Deltagerne støttes desuden i den forberedende læsning gennem en specificeret læsevejledning.

Eksamensform:

Mundtlig, intern prøve af en halv times varighed med udgangspunkt i en synopsis (400 ord) udarbejdet af deltageren med baggrund i refleksion over opgaver løst i forbindelse med undervisningen. Bedømmes med bestået/ikke bestået.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Content management systemer og informationsarkitektur 01.09.21 - 30.01.22 7.000 5 AAU
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14
9000 Aalborg
Indhold:

Undervisningen introducerer dig til udviklingsmodeller og tilknyttede dokumentationsformer samt et konkret open source content management system (CMS). Deltagerne arbejder på den baggrund med en selvvalgt case med henblik på at designe, implementere og evaluere en konkret informationsarkitektur.

Udbytte:

Målet for faget er, at deltagerne lærer at anvende CMS-teknologi til implementering af en informationsarkitektur.

Specifikt er målet, at deltagerne bliver i stand til at:

 • beskrive og anvende de enkelte elementer i et CMS,
 • tilrettelægge og gennemføre et informationsarkitekturudviklingsforløb,
 • designe og implementere informationsarkitekturer,
 • udpege relevante kvalitetskriterier og gennemføre evaluering af informationsarkitektur på den baggrund,
 • dokumentere arkitekturen i relevant notationsform,
 • reflektere over egen praksis og dokumentere refleksionen.
Undervisningsform:

Undervisningen er casebaseret og opgavedrevet, så deltagerne får mulighed for at bygge på egen viden og erfaring. Forståelsen af teorier og metoder formidles med omfattende støtte af konkrete eksempler fra en informationsarkitekts arbejde. Deltagerne støttes desuden i den forberedende læsning gennem en specificeret læsevejledning.

Eksamensform:

Individuel mundtlig prøve af en halv times varighed. Intern censur. Eksamen tager udgangspunkt i en projektrapport. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.


Praktisk information

Periode:
01.09.21 - 30.01.22
Pris:
21.000 kr.
Der må derudover påregnes udgifter til litteratur samt til forplejning under seminarer. Deltagerne sørger selv for evt. indkvartering.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14
9000 Aalborg
Fagansvarlig:
Ansøgningsskema:
Udbyders info:

Særlige bemærkninger

Download tidligere flyer for fagpakken Informationsarkitektur.

Vejledning

Faglig vejledning:
Lektor Tanja Svarre Jonasen
E-mail: tanjasj(at)hum.aau.dk
Tlf: 9949 3153

Praktisk vejledning:
Kontorfuldmægtig Julie Christiansen
E-mail: julie(at)hum.aau.dk
Tlf: 9940 8993

Fagpakkeprojekter

Eksempler på projekter, som tidligere deltagere i fagpakken har arbejdet med:

 • Informationsarkitektur til it-helpdesk
 • Firma X produktkatalog
 • Midt markedet - udvikling af informationsarkitektur til intern markedsplads
 • Dokumenthåndtering hos firma Y
 • Kommunal selvbetjeningsportal

It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik