Interaktionsdesign og usability-evaluering

It-systemer skabes til at løse forskellige opgaver, men mange it-systemer volder overraskende mange problemer for brugerne. Det kan der gøres noget ved, og den it-udvikler eller den virksomhed, der tager problemerne alvorligt, vil opnå en konkurrencefordel på markedet. Fagpakken Interaktionsdesign og usability-evaluering har fokus på at skabe it-systemer til brugerne og på at teste, evaluere og redesigne systemerne, så de opnår høj usability.

Målgruppe:

Personer, der arbejder med interaktionsdesign og med brugersiden af it-systemer og -produkter, web-designere, interfacedesignere, it-konsulenter, brugbarhedskonsulenter m.v.

  Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af netbaseret undervisning og seminarer.

Fagpakkens tre enkeltfag gennemføres sideløbende.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Interaktionsdesign 01.09.20 - 31.01.21 7.000 5 AAU
Metoder til usability-evaluering 01.09.20 - 31.01.21 7.000 5 AAU
Evaluering og design i praksis 01.09.20 - 31.01.21 7.000 5 AAU
Indhold:

Fagpakken Interaktionsdesign og usability-evaluering sigter på at sætte deltagerne i stand til at evaluere og optimere brugbarheden ved it-systemer og interaktive produkter. Deltagerne får en indgående og operationel viden om interaktionsdesign samt om integration og anvendelse af brugerbaseret usability-evaluering og brugbarhedskriterier i forbindelse med design af digitale produkter og systemer.

Fagpakken omhandler:

 • Human-computer interaction (HCI).
 • Teorier og begrebsdannelser om interaktionsdesign.
 • Brugercentreret design.
 • Usability og brugbarhedskriterier.
 • Metoder til usability-evaluering.
 • Metoder til evaluering af user experience.
 • Brugerbaseret usability-evaluering.
 • Planlægning, forberedelse, gennemførelse, analyse og dokumentation af usability-evaluering.
 • Udfordringer for usability-evaluering i praksis.

Deltagerne arbejder både med teorier og metoder til design og evaluering af digitale produkter, og de træner deres færdigheder i at tilrettelægge evalueringer af brugbarhed samt identifikation og præcisering af brugbarhedskriterier.

Fagpakkens tre enkeltfag fokuserer på hver sin måde på emnet:

 • Interaktionsdesign - primært teoretisk-analytisk.
 • Metoder til usability-evaluering - primært metodisk.
 • Evaluering og design i praksis - praktisk-analytisk.

Undervisningen er tilrettelagt, så alle tre enkeltfag gennemføres sideløbende.

Udbytte:

Deltagerne på fagpakken opnår kompetence til at arbejde professionelt og systematisk med interaktionsdesign og usability-evaluering af it-systemer.

Herunder opnår deltagerne

 • teoretisk og analytisk viden om brugercentrerede tilgange til interaktionsdesign og designprincipper for brugergrænsefladedesign,
 • teoretisk og metodisk viden om planlægning, forberedelse, gennemførelse, analyse og dokumentation af brugerbaseret usability-evaluering samt overblik over andre evalueringsmetoder,
 • teoretisk og metodisk indsigt i samt praktisk erfaring med samspillet mellem usability-evaluering og interaktionsdesign i en iterativ designproces.
Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi, informationsvidenskab eller multimedier eller tilsvarende.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge om optagelse efter individuel vurdering.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Interaktionsdesign 01.09.20 - 31.01.21 7.000 5 AAU
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitet, Institut for Datalogi
Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Øst
Undervisere:
Indhold:

Faget er et teoretisk modul. Målet er at give deltagerne

 • teoretisk viden om, indsigt i og forståelse af interaktionsdesign,
 • teoretisk funderet forståelse for anvendelsen af brugercentrerede indgange til interaktionsdesign,
 • velbegrundet, teoretisk funderet forståelse for HCI (Human-Computer Interaction), grafisk og visuelt design (med henblik på interaktive teknologier),  brugergrænsefladedesign af interaktive systemer, f.eks. web-systemer eller mobile systemer.
Udbytte:

Efter gennemførelse af faget kan deltagerne

 • anvende og reflektere over teorier, principper og metoder i relation til interaktionsdesign,
 • demonstrere indsigt i præmisserne for et optimalt interaktionsdesign, idet brugerdialog, brugbarhedstests m.m. inddrages,
 • formulere og analysere problemstillinger i relation til interaktionsdesign på en selvstændig, systematisk og kritisk måde ved anvendelse af videnskabelige metoder,
 • gennemføre en praktisk designøvelse af et interaktionsdesign.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af tre heldags-seminarer (fredage) og netbaseret undervisning.

En del af undervisningsmaterialet vil være engelsksproget.

Fagpakkens tre enkeltfag gennemføres sideløbende.

Eksamensform:

Skriftlig, individuel, intern prøve. Bedømmes med bestået/ikke bestået.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Metoder til usability-evaluering 01.09.20 - 31.01.21 7.000 5 AAU
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitet, Institut for Datalogi
Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Øst
Undervisere:
Indhold:

Faget er et metodisk-handlingsanvisende modul. Målet er at give deltagerne

 • indgående og operationel viden omkring usability engineering, herunder usability-evaluering, brugerinddragelse og ekspertevalueringer i forhold til designet af interaktion med digitale teknologier,
 • teoretisk funderet forståelse for nødvendigheden af, mulighederne for og rækkevidden af usability engineering og evaluering,
 • kvalifikationer i forhold til at designe og tilrettelægge evaluering af usability,
 • forståelse for udfordringerne ved usability-evaluering i praksis og moderne metoder til håndtering af disse udfordringer,
 • indsigt i user experience begrebet og overblik over metoder til evaluering af user experience.
Udbytte:

Efter gennemførelse af faget kan deltagerne

 • anvende og reflektere over brugercentrerede metoder til usability og user experience evaluering på et velfunderet teoretisk og metodisk grundlag,
 • planlægge evaluering af usability baseret på brugere og udføre en sådan evaluering i en konkret virksomhed inden for software-udvikling,
 • kritisk diskutere styrker og svagheder ved forskellige metoder til usability og user experience evalueringer,
 • kommunikere med både specialister og almenkyndige om faglige, metodiske og praktiske problemstillinger i relation til anvendelse og udførelse af usability-evalueringer,
 • behandle problemstillinger og implikationer i forhold til anvendelse af usability-evaluering på en selvstændig, systematisk og kritisk måde gennem anvendelse af videnskabelig metode.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af tre heldags-seminarer (fredage) og netbaseret undervisning. En del af undervisningen vil foregå i usability-laboratoriet på Institut for Datalogi, der er indrettet til at understøtte brugercentrerede testmetoder.

En del af undervisningsmaterialet vil være engelsksproget.

Fagpakkens tre enkeltfag gennemføres sideløbende.

Eksamensform:

Mundtlig, individuel eksamen med udgangspunkt i en skriftlig gruppeopgave (max. 3 personer). Intern prøve. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Evaluering og design i praksis 01.09.20 - 31.01.21 7.000 5 AAU
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitet, Institut for Datalogi
Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Øst
Undervisere:
Indhold:

Faget er et praktisk-analytisk modul, hvor deltagerne får erfaringer med og færdigheder i konkret usability-evaluerings- og interaktionsdesignarbejde i samspil. Målet er at give deltagerne:

 • indsigt i problemstillinger i samspillet mellem evaluering og interaktionsdesign,
 • indsigt i og erfaring med teknikker til understøttelse af samspillet mellem evaluering og design,
 • erfaring med usability-evaluering og interaktionsdesign i praksis.
Udbytte:

Efter gennemførelse af faget kan deltagerne planlægge, organisere og reflektere over en evaluerings- og designproces, hvor resultaterne fra en konkret usability-evaluering af et interaktivt system omsættes i et eller flere designs eller re-designs.

Dette involverer anvendelse af principper, teorier og metoder til usability-evaluering og interaktionsdesign i praksis (fra fagpakkens to andre enkeltfag), samt principper, teorier og metoder til håndtering af samspillet mellem design- og evalueringsaktiviteterne.

Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af tre heldags-seminarer (lørdage) og netbaseret undervisning. En del af undervisningen vil foregå i usability-laboratoriet på Institut for Datalogi, der er indrettet til at understøtte evaluering med brugere og iterativt interaktionsdesign.

En del af undervisningsmaterialet vil være engelsksproget.

Fagpakkens tre enkeltfag gennemføres sideløbende.

Eksamensform:

Mundtlig, individuel eksamen med udgangspunkt i en skriftlig gruppeopgave (max. 3 personer). Ekstern prøve. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Deltagerportræt

"Jeg oplevede lige fra den første undervisningsdag, at jeg fik konkrete værktøjer, jeg kunne bruge med det samme i mit daglige arbejde. Fagene på Master i it er generelt af høj kvalitet, og i forhold til virksomhedens uddannelsesbudget synes jeg, at man får meget værdi for pengene sammenlignet med f.eks. et to-dages kursus andre steder.”

Læs interview med Else Vindshøj, Product Owner ved KMD A/S - tidligere deltager på fagpakken Interaktionsdesign og usability-evaluering.

Praktisk information

Periode:
01.09.20 - 31.01.21
Pris:
21.000 kr. Der må derudover påregnes udgifter til litteratur samt forplejning og evt. ophold under seminarer.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitet, Institut for Datalogi
Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Øst
Fagansvarlig:
Jan Stage, Mikael B Skov og Jesper Kjeldskov
Ansøgningsskema:

Særlige bemærkninger

Interaktionsdesign og usability-evaluering har et vist sammenfald med den tidligere udbudte fagpakke Brugbarhed. De to fagpakker kan derfor ikke begge indgå i en samlet uddannelse til Master i it.

Download tidligere flyer for fagpakken Interaktionsdesign og usability-evaluering.

Vejledning

Faglig vejledning:
Professor Jan Stage, e-mail: jans(at)cs.aau.dk, tlf.: 9940 8964
Lektor Mikael B. Skov, e-mail: dubois(at)cs.aau.dk, tlf.: 9940 8922
Professor Jesper Kjeldskov, e-mail: jesper(at)cs.aau.dk, tlf.: 9940 8921

Praktisk vejledning:
Kontorfuldmægtig Lene Even
E-mail: even(at)cs.aau.dk
Tlf: 9940 8853

Fagpakkeprojekter

Eksempler på projekter, som tidligere deltagere på fagpakken har arbejdet med:

 • Metode til usability-evaluering, samt planlægning og udførelsen af en evaluering af et PC program.
 • Evaluering af et eksisterende system, som efterfølges af ideer til re-design.
 • Case: gennemføre usability-evaluering og komme med forslag til redesign på områder, hvor evaluering har afsløret de største usability-problemer.

It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik