Interaktionsdesign og usability-evaluering

It-systemer skabes til at løse forskellige opgaver, men mange it-systemer volder overraskende mange problemer for brugerne. Det kan der gøres noget ved, og den it-udvikler eller den virksomhed, der tager problemerne alvorligt, vil opnå en konkurrencefordel på markedet. Fagpakken Interaktionsdesign og usability-evaluering har fokus på at skabe it-systemer til brugerne og på at teste, evaluere og redesigne systemerne, så de opnår høj usability.

Målgruppe:

Personer, der arbejder med interaktionsdesign og med brugersiden af it-systemer og -produkter, web-designere, interfacedesignere, it-konsulenter, brugbarhedskonsulenter m.v.

  Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af netbaseret undervisning og seminarer.

Fagpakkens tre enkeltfag gennemføres sideløbende.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Interaktionsdesign 30.08.19 - 31.01.20 7.000 5 AAU
Metoder til usability-evaluering 30.08.19 - 31.01.20 7.000 5 AAU
Evaluering og design i praksis 30.08.19 - 31.01.20 7.000 5 AAU
Indhold:

Fagpakken Interaktionsdesign og usability-evaluering sigter på at sætte deltagerne i stand til at evaluere og optimere brugbarheden ved it-systemer og interaktive produkter. Deltagerne får en indgående og operationel viden om interaktionsdesign samt om integration og anvendelse af brugerbaseret usability-evaluering og brugbarhedskriterier i forbindelse med design af digitale produkter og systemer.

Fagpakken omhandler:

 • Human-computer interaction (HCI).
 • Teorier og begrebsdannelser om interaktionsdesign.
 • Brugercentreret design.
 • Usability og brugbarhedskriterier.
 • Metoder til usability-evaluering.
 • Metoder til evaluering af user experience.
 • Brugerbaseret usability-evaluering.
 • Planlægning, forberedelse, gennemførelse, analyse og dokumentation af usability-evaluering.
 • Udfordringer for usability-evaluering i praksis.

Deltagerne arbejder både med teorier og metoder til design og evaluering af digitale produkter, og de træner deres færdigheder i at tilrettelægge evalueringer af brugbarhed samt identifikation og præcisering af brugbarhedskriterier.

Fagpakkens tre enkeltfag fokuserer på hver sin måde på emnet:

 • Interaktionsdesign - primært teoretisk-analytisk.
 • Metoder til usability-evaluering - primært metodisk.
 • Evaluering og design i praksis - praktisk-analytisk.

Undervisningen er tilrettelagt, så alle tre enkeltfag gennemføres sideløbende.

Udbytte:

Deltagerne på fagpakken opnår kompetence til at arbejde professionelt og systematisk med interaktionsdesign og usability-evaluering af it-systemer.

Herunder opnår deltagerne

 • teoretisk og analytisk viden om brugercentrerede tilgange til interaktionsdesign og designprincipper for brugergrænsefladedesign,
 • teoretisk og metodisk viden om planlægning, forberedelse, gennemførelse, analyse og dokumentation af brugerbaseret usability-evaluering samt overblik over andre evalueringsmetoder,
 • teoretisk og metodisk indsigt i samt praktisk erfaring med samspillet mellem usability-evaluering og interaktionsdesign i en iterativ designproces.
Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi, informationsvidenskab eller multimedier eller tilsvarende.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge om optagelse efter individuel vurdering.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Interaktionsdesign 30.08.19 - 31.01.20 7.000 5 AAU
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitet, Institut for Datalogi
Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Øst
Undervisere:
Indhold:

Faget er et teoretisk modul. Målet er at give deltagerne

 • teoretisk viden om, indsigt i og forståelse af interaktionsdesign,
 • teoretisk funderet forståelse for anvendelsen af brugercentrerede indgange til interaktionsdesign,
 • velbegrundet, teoretisk funderet forståelse for HCI (Human-Computer Interaction), grafisk og visuelt design (med henblik på interaktive teknologier),  brugergrænsefladedesign af interaktive systemer, f.eks. web-systemer eller mobile systemer.
Udbytte:

Efter gennemførelse af faget kan deltagerne

 • anvende og reflektere over teorier, principper og metoder i relation til interaktionsdesign,
 • demonstrere indsigt i præmisserne for et optimalt interaktionsdesign, idet brugerdialog, brugbarhedstests m.m. inddrages,
 • formulere og analysere problemstillinger i relation til interaktionsdesign på en selvstændig, systematisk og kritisk måde ved anvendelse af videnskabelige metoder,
 • gennemføre en praktisk designøvelse af et interaktionsdesign.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af tre heldags-seminarer (fredage) og netbaseret undervisning.

En del af undervisningsmaterialet vil være engelsksproget.

Fagpakkens tre enkeltfag gennemføres sideløbende.

Eksamensform:

Skriftlig, individuel, intern prøve. Bedømmes med bestået/ikke bestået.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Metoder til usability-evaluering 30.08.19 - 31.01.20 7.000 5 AAU
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitet, Institut for Datalogi
Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Øst
Undervisere:
Indhold:

Faget er et metodisk-handlingsanvisende modul. Målet er at give deltagerne

 • indgående og operationel viden omkring usability engineering, herunder usability-evaluering, brugerinddragelse og ekspertevalueringer i forhold til designet af interaktion med digitale teknologier,
 • teoretisk funderet forståelse for nødvendigheden af, mulighederne for og rækkevidden af usability engineering og evaluering,
 • kvalifikationer i forhold til at designe og tilrettelægge evaluering af usability,
 • forståelse for udfordringerne ved usability-evaluering i praksis og moderne metoder til håndtering af disse udfordringer,
 • indsigt i user experience begrebet og overblik over metoder til evaluering af user experience.
Udbytte:

Efter gennemførelse af faget kan deltagerne

 • anvende og reflektere over brugercentrerede metoder til usability og user experience evaluering på et velfunderet teoretisk og metodisk grundlag,
 • planlægge evaluering af usability baseret på brugere og udføre en sådan evaluering i en konkret virksomhed inden for software-udvikling,
 • kritisk diskutere styrker og svagheder ved forskellige metoder til usability og user experience evalueringer,
 • kommunikere med både specialister og almenkyndige om faglige, metodiske og praktiske problemstillinger i relation til anvendelse og udførelse af usability-evalueringer,
 • behandle problemstillinger og implikationer i forhold til anvendelse af usability-evaluering på en selvstændig, systematisk og kritisk måde gennem anvendelse af videnskabelig metode.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af tre heldags-seminarer (fredage) og netbaseret undervisning. En del af undervisningen vil foregå i usability-laboratoriet på Institut for Datalogi, der er indrettet til at understøtte brugercentrerede testmetoder.

En del af undervisningsmaterialet vil være engelsksproget.

Fagpakkens tre enkeltfag gennemføres sideløbende.

Eksamensform:

Mundtlig, individuel eksamen med udgangspunkt i en skriftlig gruppeopgave (max. 3 personer). Intern prøve. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Evaluering og design i praksis 30.08.19 - 31.01.20 7.000 5 AAU
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitet, Institut for Datalogi
Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Øst
Undervisere:
Indhold:

Faget er et praktisk-analytisk modul, hvor deltagerne får erfaringer med og færdigheder i konkret usability-evaluerings- og interaktionsdesignarbejde i samspil. Målet er at give deltagerne:

 • indsigt i problemstillinger i samspillet mellem evaluering og interaktionsdesign,
 • indsigt i og erfaring med teknikker til understøttelse af samspillet mellem evaluering og design,
 • erfaring med usability-evaluering og interaktionsdesign i praksis.
Udbytte:

Efter gennemførelse af faget kan deltagerne planlægge, organisere og reflektere over en evaluerings- og designproces, hvor resultaterne fra en konkret usability-evaluering af et interaktivt system omsættes i et eller flere designs eller re-designs.

Dette involverer anvendelse af principper, teorier og metoder til usability-evaluering og interaktionsdesign i praksis (fra fagpakkens to andre enkeltfag), samt principper, teorier og metoder til håndtering af samspillet mellem design- og evalueringsaktiviteterne.

Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af tre heldags-seminarer (lørdage) og netbaseret undervisning. En del af undervisningen vil foregå i usability-laboratoriet på Institut for Datalogi, der er indrettet til at understøtte evaluering med brugere og iterativt interaktionsdesign.

En del af undervisningsmaterialet vil være engelsksproget.

Fagpakkens tre enkeltfag gennemføres sideløbende.

Eksamensform:

Mundtlig, individuel eksamen med udgangspunkt i en skriftlig gruppeopgave (max. 3 personer). Ekstern prøve. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Deltagerportræt

"Fagpakken har blandt andet givet mig en øget bevidsthed om, hvor vigtigt det er at have en løbende dialog i selve udviklingsprocessen, og det gælder ikke blot med vores kunder, der har bestilt et givent system, men også med slutbrugerne til systemet."

Læs interview med Benny Sønderby Hede, systemingeniør på Terma A/S - tidligere deltager på fagpakken Interaktionsdesign og usability-evaluering.

Praktisk information

Periode:
30.08.19 - 31.01.20
Pris:
21.000 kr. Der må derudover påregnes udgifter til litteratur samt forplejning og evt. ophold under seminarer.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitet, Institut for Datalogi
Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Øst
Fagansvarlig:
Jan Stage, Mikael B Skov og Jesper Kjeldskov
Ansøgningsskema:

Særlige bemærkninger

Ingeniøren bragte i efteråret 2015 en artikel med Jesper Lumbye Andersen, TC Electronic, der har haft stort udbytte af at deltage på denne fagpakke. Læs artiklen Usability booster salgstallene

Interaktionsdesign og usability-evaluering har et vist sammenfald med den tidligere udbudte fagpakke Brugbarhed. De to fagpakker kan derfor ikke begge indgå i en samlet uddannelse til Master i it.

Download flyer for fagpakken Interaktionsdesign og usability-evaluering. 

Vejledning

Faglig vejledning:
Professor Jan Stage, e-mail: jans(at)cs.aau.dk, tlf.: 9940 8964
Lektor Mikael B. Skov, e-mail: dubois(at)cs.aau.dk, tlf.: 9940 8922
Professor Jesper Kjeldskov, e-mail: jesper(at)cs.aau.dk, tlf.: 9940 8921

Praktisk vejledning:
Kontorfuldmægtig Lene Even
E-mail: even(at)cs.aau.dk
Tlf: 9940 8853

Fagpakkeprojekter

Eksempler på projekter, som tidligere deltagere på fagpakken har arbejdet med:

 • Metode til usability-evaluering, samt planlægning og udførelsen af en evaluering af et PC program.
 • Evaluering af et eksisterende system, som efterfølges af ideer til re-design.
 • Case: gennemføre usability-evaluering og komme med forslag til redesign på områder, hvor evaluering har afsløret de største usability-problemer.

It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik