Masterprojekt, interaktionsdesign og multimedier

Masterprojektet er den afsluttende del af masteruddannelsen i it, hvor du får mulighed for at fordybe dig i et emne og skabe ny viden til gavn for dig selv og din virksomhed.

Med masterprojektet skal du vise, at du kan identificere og afgrænse en relevant problemstilling inden for linjens fagområde, behandle den ved anvendelse af teorier, metoder og teknikker fra uddannelsen og formidle dine resultater til andre.

Målgruppe:

Master i it-studerende, der har gennemført tre fagpakker, hvoraf mindst to skal være fra linjen i Interaktionsdesign og multimedier.

  Undervisningsform:

Du skal arbejde selvstændigt eller i en gruppe med max. tre personer med at skrive dit masterprojekt. Den mundtlige prøve er individuel. Du får tildelt en vejleder fra universitetet.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Masterprojekt, interaktionsdesign og multimedier Ikke fastlagt Ikke fastlagt 15
Indhold:

Ved at arbejde med masterprojektet får du mulighed for at fordybe dig i et emne, som du interesserer dig for, og skabe ny viden på området. Du får trænet dine evner til at anvende de metoder, teknikker og teorier, som du har lært ved dit masterstudium, og til at formidle din viden til andre.

Du fastlægger selv emnet for dit masterprojekt og afgrænser det i samarbejde med din vejleder. Det vil for de fleste være oplagt at vælge et emne, der har relation til deres daglige arbejde.

Ved udarbejdelse af masterprojektet skal du demonstrere, at du er fortrolig med almindelige principper for videnskabelig metode, og at du kan anvende metoder og teorier til selvstændigt at afgrænse og behandle problemstillinger inden for linjens fagområde.

Projektet kan udarbejdes alene eller i grupper (max. tre personer). Ved grupper skal resultatet afspejle, at der er tale om flere personers arbejdsindsats.

Udbytte:

Gennem masterprojektet skal du kunne:

  • demonstrere - inden for masterprojektets emne - viden og forståelse for relevante teorier, metoder og teknikker,
  • analysere faglige problemstillinger ved hjælp af relevante og hensigtsmæssige modeller, teorier og metoder,
  • reflektere over anvendelighed af de udvalgte fagelementer i forhold til den konkrete problemstilling.

Du skal på egen hånd eller i et samarbejde med medstuderende kunne:

  • identificere, afgrænse og formulere en problemstilling inden for interaktionsdesign og multimedier,
  • opstille metode for belysning eller løsning af den identificerede problemstilling,
  • vurdere, kritisk analysere og sammenfatte relevant videnskabelige litteratur med udgangspunkt i problemstillingen,
  • udarbejde en velstruktureret og velformuleret rapport,
  • reflektere over selve problemløsningsprocessen og resultatet af denne.

Du skal demonstrere kompetencer til at:

  • selvstændigt planlægge, igangsætte og gennemføre arbejdet med masterprojektet,
  • formidle projektet gennemskueligt, fyldestgørende og klart.

Når du har afleveret dit masterprojekt og bestået den mundtlige eksamen, opnår du titlen Master i it, interaktionsdesign og multimedier.

Samlet eksamensbevis for masteruddannelsen udskrives af det universitet, hvor du har gennemført masterprojektet.

Adgangskrav:

Du skal som udgangspunkt have bestået tre fagpakker, hvoraf mindst to skal være fra linjen i Interaktionsdesign og multimedier, før du kan gå i gang med dit masterprojekt.

Dette kan dog efter aftale fraviges, så du gennemfører masterprojektet parallelt med den sidste af dine tre fagpakker.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Masterprojekt, interaktionsdesign og multimedier Ikke fastlagt Ikke fastlagt 15
Udbyder:
Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet
Undervisere:
Afhængig af projektemne
Indhold:

Samlet består masterprojektet af et skriftligt arbejde og en mundtlig prøve (forsvar af det skriftlige arbejde). Masterprojektets omfang er 15 ECTS - det samme som en fagpakke, og det normale er at afsætte et halvt år til opgaven.

Du kan vælge at arbejde alene eller sammen med 1-2 medstuderende, så I kan hjælpe hinanden med at læse tekster igennem, diskutere og holde hinanden i gang i processen. Fra universitetet får du tilknyttet en vejleder.

Projekter udført af en studerende skal afspejle 15 ECTS, af to studerende 30 ECTS, osv. Projektrapporten må maksimalt være på 50 sider for en person, 75 sider for to og 100 sider for 3 personer.

Projektet kan skrives på dansk eller engelsk, men der udarbejdes altid et engelsk resume. Resumeet indgår i bedømmelsen af masterprojektet.

Uanset om du skriver alene, eller I er flere sammen, får du til eksamen en individuel bedømmelse for dit masterprojekt.

Prisen for masterprojekt, vejledning og eksamen er omkring 19.500 - 21.000 kr.

Undervisningsform:

I tilknytning til udarbejdelse af masterprojektet tilbydes der vejledning til den enkelte studerende.

Vejledningen ydes som sparring til den studerende med afsæt i den studerendes egne overvejelser om projektets struktur og udformning og inddragelse af teori, metode og empiri i problemløsningsprocessen. Det forventes, at den studerende selv tager initiativ til vejledningsmøder.

Eksamensform:

Eksamen er en individuel, mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i masterprojektrapporten. Varighed 45 minutter. Din vejleder fungerer som eksaminator, og der vil være en ekstern censor. Det gives en samlet karakter for det skriftlige arbejde og den mundtlige eksamination. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Praktisk information

Pris:
19.500 kr. - 21.000 kr.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk og/eller engelsk
Udbyder:
Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet
Undervisere:
Afhængig af projektemne

Særlige bemærkninger

Du kan gennemføre masterprojektet i forårssemestret eller efterårssemestret. Ansøgningsfristerne er henholdsvis 1. december og 1. juni.

Link til universiteternes information om og ansøgningsskemaer til masterprojekt på master i it:

Syddansk Universitet

Aalborg Universitet

Aarhus Universitet

Vejledning

Faglig vejledning:
Kontakt den faglige koordinator på det universitet, hvor du ønsker at skrive dit masterprojekt. Her kan du drøfte emner for dit projekt og få hjælp til at finde netop den vejleder, der bedst kan hjælpe dig.

Praktisk vejledning:
Kontakt universitetets efter- og videreuddannelsessekretariat for praktisk hjælp.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik