Tilmeld dig nu


Er du allerede tilmeldt og ønsker at ændre din profil, så klik her.
 

Undervisning i informatik 1 - 2018-2019

Denne fagpakke er for dig, der på sigt ønsker at opnå undervisningskompetence i faget informatik. På fagpakken vil du blive bekendt med centrale informatikbegreber, og du vil lære at anvende dem i din gennemførsel af undervisning i informatik. Med fagpakken vil du også opnå kompetence til at anvende informatikkens mere fundamentale principper, tænkemåder, udtryksformer og arbejdsformer til løsning af konkrete problemstillinger relateret til anvendelsen af it.

Målgruppe:

Studieforløbet henvender sig generelt til gymnasielærere og lærere på professionshøjskoler, der underviser eller skal undervise i informatik i gymnasiet, men kan også være relevant for lærere på andre uddannelsesinstitutioner.

En særlig prioriteret målgruppe er undervisere på HHX, hvor informatik nu er obligatorisk.

  Undervisningsform:

Det første enkeltfag, Informatik - begreber, teori og forløb (10 ECTS), er tilrettelagt som 12 heldagsseminarer (kl. 10-17) med præsentationer, diskussioner og praktiske øvelser samt hjemmearbejde med læsestof, videoer og opgaver.

Andet enkeltfag, Informatik - videreudvikling af undervisningsforløb (5 ECTS), er tilrettelagt som 4 heldagsseminarer (kl. 10-17) med præsentationer, diskussioner og praktiske øvelser samt hjemmearbejde med læsestof, mindre opgaver og en projektopgave der omhandler justering af et selvvalgt forløb.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Informatik - begreber, teori og forløb 2018-2019 21.08.18 - 16.01.19 12.000 10 AU
Informatik - videreudvikling af undervisningsforløb 2018-2019 01.02.19 - 15.05.19 6.500 5 AU
Indhold:

Fagpakken, der består af to enkeltfag: Informatik - begreber og teori (10 ECTS) samt Informatik - videreudvikling af undervisningsforløb (5 ECTS), behandler informatik fra et alment uddannelsesperspektiv.

Udbytte:

Deltagerne opnår nogle nødvendige kompetencer til at gennemføre og justere gymnasiale undervisningsforløb i Informatik.

Faglige kompetencer: Deltagerne opnår kendskab til udvalgte aspekter af nogle centrale begreber og problemstillinger inden for informatik i relation til undervisning i gymnasiet og andre steder i uddannelsessystemet.

Praktiske kompetencer: Deltagerne vil lære at benytte nogle af informatikkens mere fundamentale principper, tænkemåder, udtryksformer og arbejdsformer til løsning af konkrete, snævre problemstillinger relateret til anvendelsen af it.

Undervisningsorienterede kompetencer: Deltagerne vil blive bekendte med nogle centrale informatikbegreber og evne at benytte dem i tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning i informatik.

Undervisningen giver dels et grundlæggende teoretisk begrebsapparat omkring kernefaglige emner, dels en introduktion til en række konkrete undervisningsforløb der udgør fulde årsplaner for undervisning i Informatik på C-niveau.

Adgangskrav:

Fagpakken henvender sig primært til undervisere i gymnasieskolerne, der skal undervise i Informatik. Adgangskravene til fagpakken er en videregående uddannelse på minimum bachelorniveau samt to års relevant erhvervserfaring.

Da en del af undervisningsmaterialet er på engelsk, skal du kunne læse engelsk faglitteratur. Desuden skal du medbringe din egen bærbare computer til undervisningen.

Hvis du er i tvivl om, om du opfylder adgangskravene, opfordrer vi dig til at kontakte Pushpa Santhirakumar, Studiekoordinator og Optag på EVU, Arts Studier, på telefon 8715 2656 eller pr. mail psa(at)au.dk

Vedrørende din ansøgning
Når du søger om optagelse på denne fagpakke, søger du automatisk om optagelse på begge enkeltfag på én gang. Du har naturligvis efterfølgende mulighed for at afmelde dig 2. enkeltfag, hvis de ønsker det.

Husk også, at du skal uploade dokumentation for relevant erhvervserfaring, når du søger om optagelse på fagpakken. Læs mere om, hvordan du søger om optagelse under afsnittet Vejledning på denne side.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Informatik - begreber, teori og forløb 2018-2019 21.08.18 - 16.01.19 12.000 10 AU
Datoer for undervisning:
21.-22.08.18 (A)
05.09.18 (K)
18.-19.09.18 (K)
09.-10.10.18 (A)
24.10.18 (K)
07.11.18 (A)
21.11.18 (A)
05.12.18 (K)
09.01.19 (K)
Undervisningssted: Aarhus = (A) og København = (K).

OBS: Det kan stadig forekomme enkelte ændringer mht., hvorhenne de enkelte undervisningsdage afvikles (i Aarhus eller i København).
Eksamen:
15.01.19 - 16.01.19
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
IT-Universitetet i København
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S


Aarhus Universitet
IT-byen Katrinebjerg
Åbogade 34
8200 Aarhus N
Indhold:

Gennem enkeltfaget skal den studerende opnå viden om fundamentale teorier, metoder og teknikker samt principper, tænkemåder, udtryksformer og arbejdsformer inden for følgende af informatikkens områder:

It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning

 • it-systemer og brugeres gensidige påvirkning og konsekvens i forhold til etik og adfærd
 • modellering som middel til at forstå̊ et problemområde
 • brugsmønstre til afdækning af brugertypers krav til et it-system
 • arbejdsformer i udviklingsarbejdet
 • brugertest til kvalitetssikring af et it-system i forhold til brugertypers krav ('usability' og 'user experience')

Interaktionsdesign

 • design af brugergrænseflade og tilhørende interaktion
 • prototyper til i samarbejde med brugerne at udvikle it-systemets interaktionsdesign
 • principper i interaktionsdesign
 • modellering af interaktion mellem it-systemet og omgivelserne 

It-sikkerhed, netværk og arkitektur

 • internettets teknologi og sikre kommunikationsformer
 • client-server arkitektur
 • trelagsarkitektur

Repræsentation og manipulation af data

 • abstraktion og strukturering
 • begrebs- og datamodeller
 • data og datatypers repræsentation og manipulation
 • databaser

Programmering

 • variabel, udtryk og kommando
 • sekvens, forgrening, løkke
 • abstraktion over udtryk og kommando (funktioner og procedurer)
 • modulisering

Innovation

 • eksempler og kategorisering af innovative it-systemer

Udbytte:

Efter enkeltfaget har den studerende kendskab til informatikkens fundamentale begreber og teoridannelse med henblik på at gennemføre gymnasiale undervisningsforløb i informatik. Mere specifikt har den studerende følgende kompetencer:

Konstruktion af it-system som løsning til et problemområde: Den studerende kan

 • løse et problem ved at beskrive og analysere problemet samt designe, realisere og teste et it-system gennem brugerorienterede teknikker, og reflektere over løsningen
 • demonstrere viden om fagets identitet og metode 

It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning: Den studerende kan

 • analysere og vurdere, hvordan it-systemer har betydning for og påvirker menneskelig aktivitet
 • anvende brugerorienterede teknikker til konstruktion af it-systemer
 • 'usability' og 'user experience'

 Interaktionsdesign: Den studerende kan

 • redegøre for og analysere udvalgte elementer i et interaktionsdesign
 • realisere udvalgte interaktionsdesign i et konkret it-system
 • tilpasse eksisterende design og systemer

It-sikkerhed, netværk og arkitektur: Den studerende kan

 • redegøre for de grundlæggende begreber bag internettets teknologi
 • redegøre for beskyttelse af digital identitet og egne data på internettet, såvel tekniske som menneskelige aspekter
 • redegøre for, anvende og analysere generelle arkitekturer ved udarbejdelse og tilpasning af it-systemer

Repræsentation og manipulation af data: Den studerende kan

 • modellere data, analysere egenskaber ved typer af data samt udvælge og anvende forskellige typer af data i it-systemer
 • oprette og anvende databaser i it-systemer eller udvidelse af disse

 
Programmering: Den studerende kan

 • redegøre for strukturer i programmeringssprog, modellere programmer samt anvende programmeringsteknologier til udvikling af it-systemer

 
Innovation: Den studerende kan

 • analysere forskellige typer af innovative it-systemer sammenholdt med egne udviklede it-systemer
Undervisningsform:

Enkeltfaget er tilrettelagt som 12 heldagsseminarer (kl. 10-17) med præsentationer, diskussioner og praktiske øvelser samt hjemmearbejde med læsestof, videoer og opgaver.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdsbelastning er 12,5 timer inklusiv undervisning.

Eksamensform:

Mundtlig, ekstern prøve med censur. Bedømmelse: 7-trins skalaen. Der vil være et antal obligatoriske opgaver som skal være godkendt for at kunne tilmelde sig eksamen.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Informatik - videreudvikling af undervisningsforløb 2018-2019 01.02.19 - 15.05.19 6.500 5 AU
Datoer for undervisning:
06.02.19
06.03.19
03.04.19
01.05.19
Det ligger ikke fast endnu, hvorhenne de enkelte undervisningsdage skal afvikles. Undervisningen afvikles i Aarhus eller København.
Eksamen:
13.05.19 - 15.05.19
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
IT-Universitetet i København
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S


Aarhus Universitet
IT-byen Katrinebjerg
Åbogade 34
8200 Aarhus N
Undervisere:
Anders Baunbæk Lindskjold,
Jesper Buch
Indhold:

Gennem enkeltfaget skal den studerende opnå basal viden om teknikker til evaluering af elevers udbytte af undervisningsforløb samt didaktiske principper for videreudvikling af undervisningsmaterialer:

 • evalueringsteknikker
 • 'Worked Examples'
 •  'Stepwise Improvement'
 • applikationsorienteret didaktisk design
 • 'use-modify-create'-progression
Udbytte:

Efter enkeltfaget har den studerende kompetencer til at modificere gymnasiale undervisningsforløb i informatik. Mere specifikt har den studerende følgende kompetencer:

Evalueringsteknikker: Den studerende kan

 • evaluere elevers udbytte af undervisningsforløb og formulere forslag til forbedringer af disse

 'Worked Examples': Den studerende kan

 • modificere gymnasiale undervisningsforløb der benytter 'Worked Examples' til at tydeliggøre principper  for konstruktion af (beskrivelser af) computationelle artefakter 

'Stepwise Improvement': Den studerende kan

 • modificere gymnasiale undervisningsforløb hvor konstruktion af (beskrivelse af) computationelle  artefakter er baseret på 'Stepwise Improvement' (udvidelse, konkretisering og restrukturering) 

Didaktiske principper: Den studerende kan

 • modificere gymnasiale undervisningsforløb tilrettelagt efter eksplicitte didaktiske principper, herunder   applikationsorienteret tilgang og progression baseret på 'use-modify-create'
Undervisningsform:

Enkeltfaget er tilrettelagt som 4 heldagsseminarer (kl. 10-17) med præsentationer, diskussioner og praktiske øvelser samt hjemmearbejde med læsestof, mindre opgaver og en projektopgave der omhandler justering af et selvvalgt forløb.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdsbelastning er cirka 10 timer inklusiv undervisning.

Eksamensform:

Mundtlig intern prøve med censur. Bedømmelse: 7-skalaen.


Praktisk information

Periode:
21.08.18 - 15.05.19
Datoer for undervisning:
Undervisningsdatoer for første enkeltfag:

21.-22.08.18 (A)
05.09.18 (K)
18.-19.09.18 (K)
09.-10.10.18 (A)
24.10.18 (K)
07.11.18 (A)
21.11.18 (A)
05.12.18 (K)
09.01.19 (K)
Undervisningssted: Aarhus = (A) og København = (K).

OBS: Det kan stadig forekomme enkelte ændringer mht., hvorhenne de enkelte undervisningsdage afvikles (i Aarhus eller i København).

Undervisningsdatoer for andet enkeltfag er:

06.02.19
06.03.19
03.04.19
01.05.19

Det ligger ikke fast endnu, hvorhenne de enkelte undervisningsdage skal afvikles. Undervisningen afvikles i Aarhus eller København.
Pris:
18.500. kr. for hele forløbet (12.000 for første enkeltfag og 6.500 for andet enkeltfag).
Hertil kan komme en mindre udgift til lærebøger.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
IT-Universitetet i København
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S


Aarhus Universitet
IT-byen Katrinebjerg
Åbogade 34
8200 Aarhus N
Fagansvarlig:
Ansøgningsskema:

Særlige bemærkninger

Download flyer for fagpakken Undervisning i informatik 1.

Vejledning

Faglig vejledning:
Jesper Buch, gymnasielærer og underviser på fagpakken
E-mail: jbr(at)herningsholm.dk 
Tlf: 2064 6608

Spørgsmål af ministeriel karakter:
Fagkonsulent for it-fagene Kathrine Madsen 
E-mail: Kathrine.Madsen(at)stukuvm.dk
Tlf: 2139 5199

Guide til ansøgning: 
Ansøgning om optagelse sker digitalt. Der vil være tre forskellige måder at logge ind på. Vi anbefaler, at du logger ind via NemID. Inden du gør det, skal du dog sikre, at din e-mailadresse er korrekt certificeret i NemID. Vi anbefaler derfor, at du følger denne instruktionsvideo, inden du klikker på linket om optagelse. Når du har certificeret din mailadresse i NemID, skal du lukke din browser, og derefter klikke på linket til ansøgning om optagelse.

OBS: hvis du bare bruger knappen Login ind, vil systemet bruge din institutionsmail, fra du var studerende på fx AU, og du vil derfor ikke modtage beskeder om din ansøgning.

Når du er logget ind i systemet, skal du klikke på knappen Videre til oprettelse af ansøgning. Resten skulle gerne give sig selv. Du kan dataudveksle uddannelsesoplysninger med alle danske universiteter. Hvis systemet dataudveksler, behøver du ikke selv uploade dokumentation for uddannelsen, med mindre du har andre kurser/uddannelser, som du ønsker, at vi skal tage i betragtning. Du skal uploade dokumentation for relevant erhvervserfaring. Det kan fx være i form af en kort bekræftelse fra din nærmeste leder, hvoraf det fremgår hvor længe du har været ansat og også gerne, om du skal undervise i Informatik. Alternativt kan det være i form af en lønseddel med anciennitetsangivelse, en kopi af ansættelseskontrakt sammen med seneste lønseddel samme sted fra eller lign. Derudover skal du kende arbejdsgivers CVR-nummer og EAN-nummer.

Hvis du er i tvivl om, om du opfylder adgangskravene, opfordrer vi dig til at kontakte Pushpa Santhirakumar, Studiekoordinator og Optag på EVU, Arts Studier, på telefon 8715 2656 eller pr. mail psa(at)au.dk


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik