Undervisning i informatik 1 - 2019-2020

Denne fagpakke er for dig, der på sigt ønsker at opnå undervisningskompetence i faget informatik. På fagpakken vil du blive bekendt med centrale informatikbegreber, og du vil lære at anvende dem i din gennemførelse af undervisning i informatik. Med fagpakken vil du også opnå kompetence til at anvende informatikkens mere fundamentale principper, tænkemåder, udtryksformer og arbejdsformer til løsning af konkrete problemstillinger relateret til anvendelsen af it.

Målgruppe:

Studieforløbet henvender sig generelt til gymnasielærere, der underviser eller skal undervise i informatik i gymnasiet, men kan også være relevant for lærere på andre uddannelsesinstitutioner.

En særlig prioriteret målgruppe er undervisere på HHX, hvor informatik er obligatorisk.

  Undervisningsform:

Det første enkeltfag, Informatik - begreber, teori og forløb (10 ECTS), er tilrettelagt som 12 heldagsseminarer (kl. 9-17) med præsentationer, diskussioner og praktiske øvelser samt hjemmearbejde med læsestof, videoer og opgaver.

Andet enkeltfag, Informatik - videreudvikling af undervisningsforløb (5 ECTS), er tilrettelagt som 4 heldagsseminarer (kl. 9-17) med præsentationer, diskussioner og praktiske øvelser samt hjemmearbejde med læsestof, mindre opgaver og en projektopgave der omhandler justering af et selvvalgt forløb.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Informatik - begreber, teori og forløb 2019-2020 27.08.19 - 15.01.20 12.000 10 AU
Informatik - videreudvikling af undervisningsforløb 2019-2020 01.02.20 - 16.05.20 6.500 5 AU
Indhold:

Fagpakken, der består af to enkeltfag: Informatik - begreber og teori (10 ECTS) samt Informatik - videreudvikling af undervisningsforløb (5 ECTS), behandler informatik fra et alment uddannelsesperspektiv.

OBS: Før første kursusdag d. 27. august opfordres alle deltagere til at sætte sig ind i de helt grundlæggende begreber i html (som er det kodesprog alle hjemmesider er baseret på). Det kan man gøre ved at gennemføre de første trin af det materiale, der ligger på: https://www.w3schools.com/html/default.asp
Start med denne side, når du er færdig så klik på det store grønne tekstfelt NEXT
Gennemgå hver side frem til og med siden med overskrift ”HTML Elements”.
På hver side skal du afprøve din viden ved at klikke på ”Try it yourself” tekstfelterne.

Udbytte:

Deltagerne opnår nogle nødvendige kompetencer til at gennemføre og justere gymnasiale undervisningsforløb i Informatik.

Faglige kompetencer: Deltagerne opnår kendskab til udvalgte aspekter af nogle centrale begreber og problemstillinger inden for informatik i relation til undervisning i gymnasiet og andre steder i uddannelsessystemet.

Praktiske kompetencer: Deltagerne vil lære at benytte nogle af informatikkens mere fundamentale principper, tænkemåder, udtryksformer og arbejdsformer til løsning af konkrete, snævre problemstillinger relateret til anvendelsen af it.

Undervisningsorienterede kompetencer: Deltagerne vil blive bekendte med nogle centrale informatikbegreber og evne at benytte dem i tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning i informatik.

Undervisningen giver dels et grundlæggende teoretisk begrebsapparat omkring kernefaglige emner, dels en introduktion til en række konkrete undervisningsforløb der udgør fulde årsplaner for undervisning i Informatik på C-niveau.

Adgangskrav:

Fagpakken henvender sig primært til undervisere i gymnasieskolerne, der skal undervise i Informatik. Adgangskravene til fagpakken er en videregående uddannelse på minimum bachelorniveau samt to års relevant erhvervserfaring.

Da en del af undervisningsmaterialet er på engelsk, skal du kunne læse engelsk faglitteratur. Desuden skal du medbringe din egen bærbare computer til undervisningen.

Hvis du er i tvivl om, om du opfylder adgangskravene, opfordrer vi dig til at kontakte Pushpa Santhirakumar, Studiekoordinator og Optag på EVU, Arts Studier, på telefon 8715 2656 eller pr. mail psa(at)au.dk

Vedrørende din ansøgning
Når du søger om optagelse på denne fagpakke, søger du automatisk om optagelse på begge enkeltfag på én gang. Du har naturligvis efterfølgende mulighed for at afmelde dig 2. enkeltfag, hvis de ønsker det.

Husk også, at du skal uploade dokumentation for relevant erhvervserfaring, når du søger om optagelse på fagpakken. Læs mere om, hvordan du søger om optagelse under afsnittet Vejledning på denne side.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Informatik - begreber, teori og forløb 2019-2020 27.08.19 - 15.01.20 12.000 10 AU
Datoer for undervisning:
Undervisningsdatoer for 1. enkeltfag:
27.-28.08.19 (Aarhus)
03.09.19 (Aarhus)
17.-18.09.19 (København)
08.-09.10.19 (Aarhus)
22.10.19 (Aarhus)
05.11.19 (Aarhus)
19.11.19 (Aarhus)
03.12.19 (Aarhus)
07.01.20 (København)
Eksamen:
14.01.20 - 15.01.20
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
IT-Universitetet i København
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S


Aarhus Universitet
IT-byen Katrinebjerg
Åbogade 34
8200 Aarhus N
Undervisere:
Anders Baunbæk Lindskjold,
Jørgen Staunstrup,
Ole Eriksen,
Malene Cramer Engebjerg
Indhold:

Gennem enkeltfaget skal den studerende opnå viden om fundamentale teorier, metoder og teknikker samt principper, tænkemåder, udtryksformer og arbejdsformer inden for følgende af informatikkens områder:

It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning

 • it-systemer og brugeres gensidige påvirkning og konsekvens i forhold til etik og adfærd
 • modellering som middel til at forstå̊ et problemområde
 • brugsmønstre til afdækning af brugertypers krav til et it-system
 • arbejdsformer i udviklingsarbejdet
 • brugertest til kvalitetssikring af et it-system i forhold til brugertypers krav ('usability' og 'user experience')

Interaktionsdesign

 • design af brugergrænseflade og tilhørende interaktion
 • prototyper til i samarbejde med brugerne at udvikle it-systemets interaktionsdesign
 • principper i interaktionsdesign
 • modellering af interaktion mellem it-systemet og omgivelserne 

It-sikkerhed, netværk og arkitektur

 • internettets teknologi og sikre kommunikationsformer
 • client-server arkitektur
 • trelagsarkitektur

Repræsentation og manipulation af data

 • abstraktion og strukturering
 • begrebs- og datamodeller
 • data og datatypers repræsentation og manipulation
 • databaser

Programmering

 • variabel, udtryk og kommando
 • sekvens, forgrening, løkke
 • abstraktion over udtryk og kommando (funktioner og procedurer)
 • modulisering

Innovation

 • eksempler og kategorisering af innovative it-systemer

Udbytte:

Efter enkeltfaget har den studerende kendskab til informatikkens fundamentale begreber og teoridannelse med henblik på at gennemføre gymnasiale undervisningsforløb i informatik. Mere specifikt har den studerende følgende kompetencer:

Konstruktion af it-system som løsning til et problemområde: Den studerende kan

 • løse et problem ved at beskrive og analysere problemet samt designe, realisere og teste et it-system gennem brugerorienterede teknikker, og reflektere over løsningen
 • demonstrere viden om fagets identitet og metode 

It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning: Den studerende kan

 • analysere og vurdere, hvordan it-systemer har betydning for og påvirker menneskelig aktivitet
 • anvende brugerorienterede teknikker til konstruktion af it-systemer
 • 'usability' og 'user experience'

 Interaktionsdesign: Den studerende kan

 • redegøre for og analysere udvalgte elementer i et interaktionsdesign
 • realisere udvalgte interaktionsdesign i et konkret it-system
 • tilpasse eksisterende design og systemer

It-sikkerhed, netværk og arkitektur: Den studerende kan

 • redegøre for de grundlæggende begreber bag internettets teknologi
 • redegøre for beskyttelse af digital identitet og egne data på internettet, såvel tekniske som menneskelige aspekter
 • redegøre for, anvende og analysere generelle arkitekturer ved udarbejdelse og tilpasning af it-systemer

Repræsentation og manipulation af data: Den studerende kan

 • modellere data, analysere egenskaber ved typer af data samt udvælge og anvende forskellige typer af data i it-systemer
 • oprette og anvende databaser i it-systemer eller udvidelse af disse

 
Programmering: Den studerende kan

 • redegøre for strukturer i programmeringssprog, modellere programmer samt anvende programmeringsteknologier til udvikling af it-systemer

 
Innovation: Den studerende kan

 • analysere forskellige typer af innovative it-systemer sammenholdt med egne udviklede it-systemer
Undervisningsform:

Enkeltfaget er tilrettelagt som 12 heldagsseminarer (kl. 9-17) med præsentationer, diskussioner og praktiske øvelser samt hjemmearbejde med læsestof, videoer og opgaver.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdsbelastning er 12,5 timer inklusiv undervisning.

Eksamensform:

Mundtlig, ekstern prøve med censur. Bedømmelse: 7-trins skalaen. Der vil være et antal obligatoriske opgaver som skal være godkendt for at kunne tilmelde sig eksamen.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Informatik - videreudvikling af undervisningsforløb 2019-2020 01.02.20 - 16.05.20 6.500 5 AU
Datoer for undervisning:
28.01.20 (Aarhus)
18.02.20 (Aarhus)
17.03.20 (Aarhus)
21.04.20 (København)
Eksamen:
11.05.20 - 12.05.20
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
IT-Universitetet i København
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S


Aarhus Universitet
IT-byen Katrinebjerg
Åbogade 34
8200 Aarhus N
Undervisere:
Anders Baunbæk Lindskjold,
Ole Eriksen
Indhold:

Gennem enkeltfaget skal den studerende opnå basal viden om teknikker til evaluering af elevers udbytte af undervisningsforløb samt didaktiske principper for videreudvikling af undervisningsmaterialer, herunder evalueringsteknikker, 'Worked Examples', 'Stepwise Improvement', applikationsorienteret didaktisk design og 'use-modify-create'-progression.

Udbytte:

Efter enkeltfaget har den studerende kompetencer til at modificere gymnasiale undervisningsforløb i informatik. Ved bedømmelse af den studerendes præsentation lægges vægt på i hvor høj grad den studerende kan:

 • evaluere elevers udbytte af undervisningsforløb og formulere forslag til forbedringer af disse.
 • modificere gymnasiale undervisningsforløb der benytter 'Worked Examples' til at tydeliggøre principper for konstruktion af (beskrivelser af) computationelle artefakter.
 • modificere gymnasiale undervisningsforløb hvor konstruktion af (beskrivelse af) computationelle artefakter er baseret på 'Stepwise Improvement' (udvidelse, konkretisering og restrukturering).
 • modificere gymnasiale undervisningsforløb tilrettelagt efter eksplicitte didaktiske principper, herunder applikationsorienteret tilgang og progression baseret på 'use-modify-create'.
Undervisningsform:

Enkeltfaget er tilrettelagt som 4 heldagsseminarer (kl. 9-17) med præsentationer, diskussioner og praktiske øvelser samt hjemmearbejde med læsestof, mindre opgaver og en projektopgave der omhandler justering af et selvvalgt forløb.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdsbelastning er cirka 10 timer inklusiv undervisning.

Eksamensform:

Deltagerportræt

”I forhold til at skulle undervise i informatik, så er jeg meget fortrøstningsfuld efter denne fagpakke, da den har givet mig en god forståelse for bredden af faget. Undervejs i forløbet har vi blandt andet været omkring modellering af it-systemer, usability-evaluering, brugertest, interaktionsdesign, databaser, SQL, JavaScript, kommunikation med servere, digital dannelse og it-sikkerhed. Derudover er koblingen mellem det fag-faglige og det fag-didaktiske meget god, og især fagpakkens anden del er meget praksisnær. Her arbejdede vi med udvikling af specifikke undervisningsforløb, man kan tage i brug i sin egen undervisning. Hele forløbet har været meget udbytterigt.”

Malene Cramer Engebjerg, gymnasielærer på Aalborghus Gymnasium, og tidligere studerende på fagpakken Undervisning i informatik 1. Fra 2019 vil Malene tage sig af en del af undervisningen på fagpakkens 1. enkeltfag. 

Praktisk information

Periode:
27.08.19 - 16.05.20
Datoer for undervisning:
Undervisningsdatoer for 1. enkeltfag:
27.-28.08.19 (Aarhus)
03.09.19 (Aarhus)
17.-18.09.19 (København)
08.-09.10.19 (Aarhus)
22.10.19 (Aarhus)
05.11.19 (Aarhus)
19.11.19 (Aarhus)
03.12.19 (Aarhus)
07.01.20 (København)

Undervisningsdatoer for 2. enkeltfag:
28.01.20 (Aarhus)
18.02.20 (Aarhus)
17.03.20 (Aarhus)
21.04.20 (København)
Pris:
18.500. kr for hele forløbet (12.000 for første enkeltfag og 6.500 for andet enkeltfag).
Hertil kan komme en mindre udgift til lærebøger.
ECTS:
15
Max. deltagerantal:
60
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
IT-Universitetet i København
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S


Aarhus Universitet
IT-byen Katrinebjerg
Åbogade 34
8200 Aarhus N
Fagansvarlig:
Undervisere:
Anders Baunbæk Lindskjold,
Jørgen Staunstrup,
Ole Eriksen,
Malene Cramer Engebjerg

Særlige bemærkninger

OBS: Før første kursusdag d. 27. august opfordres alle deltagere til at sætte sig ind i de helt grundlæggende begreber i html (som er det kodesprog alle hjemmesider er baseret på). Det kan man gøre ved at gennemføre de første trin af det materiale, der ligger på: https://www.w3schools.com/html/default.asp

Start med denne side, når du er færdig så klik på det store grønne tekstfelt NEXT

Gennemgå hver side frem til og med siden med overskrift ”HTML Elements”.

På hver side skal du afprøve din viden ved at klikke på ”Try it yourself” tekstfelterne.

Vejledning

Faglig vejledning:
Gymnasielærer Anders Baunbæk Lindskjold
E-mail: abl(at)campusvejle.dk

Spørgsmål af ministeriel karakter:
Fagkonsulent for it-fagene Kathrine Madsen 
E-mail: Kathrine.Madsen(at)stukuvm.dk
Tlf: 2139 5199

Guide til ansøgning: 
Ansøgning om optagelse sker digitalt. Der vil være tre forskellige måder at logge ind på. Vi anbefaler, at du logger ind via NemID. Inden du gør det, skal du dog sikre, at din e-mailadresse er korrekt certificeret i NemID. Vi anbefaler derfor, at du følger denne instruktionsvideo, inden du klikker på linket om optagelse. Når du har certificeret din mailadresse i NemID, skal du lukke din browser, og derefter klikke på linket til ansøgning om optagelse.

OBS: hvis du bare bruger knappen Login ind, vil systemet bruge din institutionsmail, fra du var studerende på fx AU, og du vil derfor ikke modtage beskeder om din ansøgning.

Når du er logget ind i systemet, skal du klikke på knappen Videre til oprettelse af ansøgning. Resten skulle gerne give sig selv. Du kan dataudveksle uddannelsesoplysninger med alle danske universiteter. Hvis systemet dataudveksler, behøver du ikke selv uploade dokumentation for uddannelsen, med mindre du har andre kurser/uddannelser, som du ønsker, at vi skal tage i betragtning. Du skal uploade dokumentation for relevant erhvervserfaring. Det kan fx være i form af en kort bekræftelse fra din nærmeste leder, hvoraf det fremgår hvor længe du har været ansat og også gerne, om du skal undervise i Informatik. Alternativt kan det være i form af en lønseddel med anciennitetsangivelse, en kopi af ansættelseskontrakt sammen med seneste lønseddel samme sted fra eller lign. Derudover skal du kende arbejdsgivers CVR-nummer og EAN-nummer.

Hvis du er i tvivl om, om du opfylder adgangskravene, opfordrer vi dig til at kontakte Pushpa Santhirakumar, Studiekoordinator og Optag på EVU, Arts Studier, på telefon 8715 2656 eller pr. mail psa(at)au.dk


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik