Undervisning i interaktionsdesign

Fagpakken Undervisning i interaktionsdesign henvender sig i sær til dig, der på sigt ønsker at opnå undervisningskompetence i faget informatik. Du lærer at forstå interaktion teoretisk, æstetisk og etisk, og du lærer praktiske teknikker til at konstruere fysiske it-systemer (”computational things”) med brugerinvolvering, prototyper og co-design. Fagpakken gør dig også i stand til at opbygge undervisningsforløb, der anvender fagets designmetoder med praktiske øvelser til dine elever.

Målgruppe:

Fagpakken henvender sig generelt til gymnasielærere, der underviser eller skal undervise i informatik i gymnasiet, men kan også være relevant for lærere på andre uddannelsesinstitutioner.

En særlig prioriteret målgruppe er undervisere på HHX, hvor informatik er obligatorisk.

  Undervisningsform:

Undervisningen tilrettelægges som en vekslen mellem teori og praktiske øvelser, som du kan bruge i egen undervisning.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Interaktionsdesign og didaktik 05.02.20 - 30.06.20 14.000 10 SDU
Undervisning i interaktionsdesign i praksis 25.08.20 - 10.12.20 7.000 5 SDU
Indhold:

Fagpakken Undervisning i interaktionsdesign beskæftiger sig med, hvordan mennesker bruger teknologi, og især it-systemer. På fagpakken vil du lære at forstå interaktion teoretisk, æstetisk og etisk, og du lærer praktiske teknikker til at konstruere fysiske it-systemer (”computational things”) med brugerinvolvering, prototyper og co-design.

Udbytte:

Fagpakkens mål er, at deltagerne opnår de nødvendige kompetencer til at gennemføre undervisningsforløb vedr. interaktionsdesign i informatik:

Faglige kompetencer: at forstå grundlæggende begreber og teorier inden for interaktionsdesign i relation til undervisning.

Praksisorienterede kompetencer: at udnytte centrale teorier, teknikker og processer inden for interaktionsdesign til at løse grundlæggende problemstillinger i samspillet mellem it-system og menneske.

Undervisningskompetencer: at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb inden for interaktionsdesign og at udvikle et repertoire af praktiske it-øvelser.

Adgangskrav:

Fagpakken henvender sig primært til undervisere i gymnasieskolerne, der skal undervise i Informatik. Adgangskravene til fagpakken er en videregående uddannelse på minimum bachelorniveau samt to års relevant erhvervserfaring.

Da en del af undervisningsmaterialet er på engelsk, skal du kunne læse engelsk faglitteratur. Desuden skal du medbringe din egen bærbare computer til undervisningen.

Ønskelige forudsætninger:

Deltagerne bør have gode engelskkundskaber, da dele af undervisningen foregår på engelsk.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Interaktionsdesign og didaktik 05.02.20 - 30.06.20 14.000 10 SDU
Datoer for undervisning:
05.-06.02.20
20.02.20
05.03.20
19.-20.03.20
02.04.20
16.04.20
Eksamen:
14.05.20
Udbyder:
Syddansk Universitet
Undervisningssted:
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Indhold:

1. Konstruktion af interaktive it-systemer
Brugeretnografi, personaer, designmateriale.
Co-designprocesser og brugerorienterede teknikker.
Interaktiv prototyping, digital fabrikation.

2. Designdidaktik
Konstruktionisme, modaliteter, menneskers færdigheder, computational thinking og worked examples.
Didaktisk analyse: Elevforudsætninger, klasserumsanalyse, læringsrum.
Didaktisk design: opgavedesign, undervisningsforløb, facilitering og evaluering for læring.

3. Fysiske it-systemer
Computational things og deres komponenter: sensorer, aktuatorer, processorer.
Modellering af interaktion: distribueret kognition, embodied kognition.
Interaktionsæstetik og interaktionsdesign.

4. Programmering
Programmering (herunder blokprogrammering til undervisningsbrug) af simple fysiske it-systemer (så som Arduino, Raspberry Pi, MicroBit).
Modellering af data, brugsmønstre og brugssituationer.

5. IT-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning
IT-etik. Digital dannelse. Menneske-robot interaktion.

Forudsætninger:
Deltagelse forudsætter, at du har forkundskab til interaktionsdesign svarende til det, der kan opnås i fagpakken Undervisning i Informatik 1 eller gennem selvstudium af Preece, J; Sharp, H. and Rogers, Y. (2015) Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. Wiley & Sons.

Da en del af undervisningsmaterialet er på engelsk, skal du kunne læse engelsk faglitteratur. Desuden skal du medbringe din egen bærbare computer til undervisningen.

Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres på 8 kursusdage over en periode på 16 uger på Syddansk Universitet, Kolding. Undervisningen tilrettelægges som en vekslen mellem teori og praktiske øvelser, som du kan bruge i egen undervisning. Du udarbejder opgaver og deltager i litteraturdiskussioner som forberedelse til hver kursusgang. Til slut sammenfattes opgaver og refleksion til en portfolio.

Eksamensform:

Individuel, ekstern prøve med censur på grundlag af portfolio og mundtlig prøve. Portfolioen består af udvalgte opgaver samt refleksion i et omfang på maks. 15 normalsider. Underviserne specificerer retningslinjer for udvalg af opgaver i dialog med de studerende. Eksaminationen vil være af 30 min varighed inkl. votering (heraf 12 min. til den studerendes præsentation). Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen.

Godkendelse af et antal obligatoriske opgaver i forløbet er en forudsætning for at kunne gå til eksamen.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Undervisning i interaktionsdesign i praksis 25.08.20 - 10.12.20 7.000 5 SDU
Datoer for undervisning:
25.08.20
09.09.20
09.10.20
Eksamen:
10.12.20
Udbyder:
Syddansk Universitet
Undervisningssted:
Syddansk Universitet

Indhold:

Dette enkeltfag er et forløb, der understøtter udarbejdelsen af en praksisorienteret opgave. Du anvender de begreber og modeller, der er gennemgået på fagpakkens første enkeltfag til at behandle en konkret undervisningsproblemstilling. Opgaven indeholder typisk et eller flere eksperimenter i en selvvalgt undervisningsaktivitet. Opgaven beskrives i en skriftlig rapport (i konferencepaper-format). Den afsluttende eksamen er baseret på den afleverede rapport, og her skal den studerende kunne dokumentere kendskab til begreber og analysemodeller i relation til fagpakken.

Forudsætninger
Interaktionsdesign og didaktik (10 ECTS) skal følges før, man kan tilmelde sig Undervisning i interaktionsdesign i praksis (5 ECTS).

Udbytte:

Efter at have gennemført enkeltfaget Undervisning i interaktionsdesign i praksis vil deltagerne være i stand til planlægge, gennemføre og evaluere et større undervisningsforløb inden for interaktionsdesign og at beskrive dem i en designvidenskabelig argumentation.

Undervisningsform:

Enkeltfaget indledes med et seminar, som introducerer videnskabelig metode, designforskning og aktionsforskning, udarbejdelse af problemformulering samt vejledning i at strukturere et lille aktionsforskningsprojekt. Deltagerne får tilknyttet en vejleder fra Syddansk Universitet, som løbende giver faglig sparring. Deltagerne samles igen til et midtvejs-seminar med præsentation af projektarbejdet og undervisning i designfeltets skriftlighed.

Eksamensform:

Faget afsluttes med en individuel, mundtlig prøve med udgangspunkt i en projektrapport på max. 10 normalsider. Eksaminationen vil være af 30 min. varighed inkl. votering (heraf 10 min. til den studerendes præsentation). Intern censur. Der bedømmes bestået/ikke bestået.


Praktisk information

Periode:
05.02.20 - 10.12.20
Datoer for undervisning:
1. enketfag:
05.-06.02.20
20.02.20
05.03.20
19.-20.03.20
02.04.20
16.04.20
2. enkeltfag:
25.08.20
09.09.20
09.10.20
Pris:
21.000 kr.
Der må påregnes udgifter til litteratur samt forplejning og evt. ophold under seminarerne.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk og engelsk
Udbyder:
Syddansk Universitet
Undervisningssted:
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Fagansvarlig:
Ansøgningsskema:
Udbyders info:

Særlige bemærkninger

I denne fagpakke indgår en stor del af pensum fra fagpakkerne Brugerorienteret produktdesign og Interaktive fysiske produkter, hvorfor denne fagpakke ikke kan indgå i et masterprogram sammen med disse fagpakker.

Vejledning

Faglig vejledning:
Professor Jacob Buur
Syddansk Universitet
E-mail: Buur(at)sdu.dk
Tlf: 6550 1661

Praktisk vejledning:
Syddansk Universitet
E-mail: evu-idk(at)sdu.dk
Tlf: +45 6550 2853

Forskerne fortæller

 

Se video med lektor Jacob Buur, lektor Mette Gislev Kjærsgaard og adjunkt Jussi Mikkonen, som fortæller om fagpakken Undervisning i interaktionsdesign. Alle tre underviser på fagpakken i foråret 2020.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik