User Experience Design

Brugerne af it-systemer og produkter med it bliver mere og mere kræsne. De ved, at teknologierne i dag kan designes, så de ikke bare er nemme at bruge, men også sjove, inspirerende, motiverende. Med viden om User Experience Design kan du lære at tage udgangspunkt i brugerne og deres følelser og designe dine it-produkter og -systemer, så de giver brugerne en god oplevelse. Målet er at fremstille digitale produkter og systemer, der skiller sig ud, og som brugerne selv vil opsøge og har lyst til at vende tilbage til. Denne fagpakke er desværre aflyst i efteråret 2020.

Målgruppe:

Fagpakken henvender sig til it-produkt, software- og service-udviklere og designere, der ønsker at tilføje brugeroplevelse til deres produkter og services.

  Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, seminarer og projektvejledning.

Undervisningen er tilrettelagt, så de tre enkeltfag gennemføres sideløbende.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Oplevelser og oplevelsesdesign 04.09.22 - 08.10.22 7.000 5 AAU
Brugercentrerede metoder i design 09.10.22 - 12.11.22 7.000 5 AAU
Anvendt oplevelsesdesign 13.11.22 - 31.01.23 7.000 5 AAU
Indhold:

Fagpakken opøver deltagernes evne til at designe, realisere, implementere, teste og evaluere digitale teknologier til at understøtte oplevelser, så produkterne får et nyt og/eller forøget oplevelsespotentiale.

Fagpakken omhandler:

 • Teorier om oplevelsesøkonomi og oplevelsesdesign.
 • Teorier om digital æstetik, digitale teknologier og narratologi.
 • Interaktionsdesign i tilknytning til oplevelser.
 • Metoder til design af oplevelsesorienterede digitale produkter.
 • Metoder til evaluering af oplevelsesorienterede digitale produkter.

Fagpakken er bygget op af tre enkeltfag, der hver på sin måde fokuserer på emnet: design af it-baserede brugeroplevelser:

 • Oplevelser og oplevelsesdesign. Faget er primært teoretisk-analytisk orienteret.
 • Brugercentrerede metoder i design og evaluering af oplevelser. Faget er primært metodisk orienteret.
 • Anvendt oplevelsesdesign. Faget er primært praktisk-konstruktivt orienteret.
Udbytte:

På fagpakken User Experience Design får du teoretisk viden, metodisk indsigt og praktiske færdigheder til at arbejde professionelt og systematisk med design og evaluering og brugeroplevelsen af it-produkter og -systemer. Målet er at designe digitale produkter og systemer, der er tilrettelagt med henblik på at øge brugernes mulighed for at få en oplevelsesmæssig (mer)værdi.

Gennem fagpakken opnår deltagerne viden, kompetencer og færdigheder:

Viden:

 • Viden om oplevelsesøkonomi og oplevelsesdesign.
 • Viden om it-baserede oplevelsesteknologier.
 • Viden om design og evaluering af brugeroplevelser.
 • Velbegrundet forståelse af, hvordan oplevelser tilvejebringes og kan understøttes digitalt.
 • Velbegrundet forståelse af, hvilken betydning teknologisk understøttede oplevelser har for den enkelte og for samfundet.

Kompetencer til at:

 • tilrettelægge, realisere og evaluere design og test af oplevelsesorienterede digitale produkter,
 • identificere områder, hvor digitalt understøttede oplevelser vil være hensigtsmæssige og realisable,
 • selvstændigt, systematisk og kritisk kunne formulere, evaluere og analysere problemstillinger i relation til afprøvningen af oplevelsesdesign samt tage stilling til brugbarheden af metoder inden for brugerdreven innovation i forhold til oplevelsesdesign,
 • kritisk og refleksivt tage stilling til det individuelle og sociale brugermæssige udbytte af digitale oplevelsesprodukter.

Færdigheder i at:

 • selvstændigt, systematisk og kritisk tilegne sig og anvende teori og metode knyttet til oplevelsesøkonomi og design af brugeroplevelser,
 • selvstændigt, systematisk og kritisk formulere og gennem anvendelse af videnskabelig metode analysere problemstillinger i forhold til design, implementering og evaluering af digitalt understøttede oplevelsesprodukter og brugeroplevelser,
 • kunne tilrettelægge og organisere designprocesser såvel som test- og evalueringsprocesser af digitalt understøttede oplevelsesprodukter og brugeroplevelser,
 • kommunikere med både specialister og almenkyndige om faglige og praktiske problemstillinger i relation til oplevelsesøkonomi og design af brugeroplevelser.
Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi, informationsvidenskab eller multimedier eller tilsvarende.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Ønskelige forudsætninger:

Du bør have gode engelskkundskaber, da der anvendes engelsksproget undervisningsmateriale.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Oplevelser og oplevelsesdesign 04.09.22 - 08.10.22 7.000 5 AAU
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14
9000 Aalborg
Undervisere:
Indhold:

Enkeltfaget er et teoretisk modul, der har til hensigt at give deltagerne

 • teoretisk viden om og indsigt i oplevelsesøkonomi og oplevelsessamfund,
 • teoretisk funderet viden om og indsigt i oplevelsesteknologier,
 • teoretisk funderet viden om og indsigt i design af brugeroplevelser (user experience design),
 • velbegrundet teoretisk forståelse af sansebaserede oplevelser (grundlæggende viden om f.eks. menneskelig perception, emotioner, gestaltteori og kognition),
 • velbegrundet teoretisk viden om digital æstetik og narratologi.
Udbytte:

Efter gennemførelse af faget vil deltagerne

 • have teoretisk indsigt i oplevelsesøkonomi og oplevelsesdesign,
 • have et overblik over og indsigt i oplevelsesteknologier og en velbegrundet forståelse af, hvilken betydning teknologisk understøttede oplevelser har for den enkelte såvel som for samfundslivet,
 • kunne identificere, analysere, beskrive og vurdere områder, hvor digitalt understøttede oplevelser vil være hensigtsmæssigeog realisable,
 • ved anvendelse af videnskabelig metode på en selvstændig, systematisk og kritisk måde kunne formulere og analysere problemstillinger, der knytter sig til design og evaluering af digitalt understøttede oplevelsesprodukter.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som en kombination af it-støttet fjernundervisning og holdundervisning og projektvejledning på weekendseminarer.

Undervisningen er problembaseret og procesorienteret og rettet mod, at du relaterer den teoretiske og analytiske forståelse af it-baseret oplevelsesdesign til konkrete anvendelsessituationer gennem dialogundervisning, workshops, øvelser, feedback og projektskrivning og -vejledning.

Eksamensform:

Skriftlig, individuel prøve (max 10 normalsider pr. deltager). Intern prøve. Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Brugercentrerede metoder i design 09.10.22 - 12.11.22 7.000 5 AAU
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14
9000 Aalborg
Indhold:

Faget er et metodisk, handlingsanvisende modul, der har til hensigt at give deltagerne

 • operationel viden om og praktiske færdigheder inden for brugercentrerede metoder til design og testning af oplevelsesorienterede it-produkter og -systemer,
 • viden om og praktiske færdigheder i brugercentrede designmetoder,
 • viden om og praktiske færdigheder inden for brugerdreven innovation og markedsdreven innovation, det vil sige, hvordan brugere kan inddrages som innovationsressource i forbindelse med designprocesser til oplevelsesprodukter.
Udbytte:

Efter gennemførelse af faget vil deltagerne

 • have teoretisk indsigt i brugercentrede metoder og design,
 • kunne tilrettelægge design af oplevelsesorienterede digitale produkter,
 • selvstændigt og kritisk kunne formulere, teste og analysere problemstillinger i relation til afprøvningen af oplevelsesdesign samt tage stilling til brugbarheden af metoder inden for brugerdreven innovation i forhold til oplevelsesdesign.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som en kombination af it-støttet fjernundervisning og holdundervisning og projektvejledning på weekendseminarer. 

Undervisningen er problembaseret og procesorienteret og rettet mod, at du relaterer den teoretiske og analytiske forståelse af it-baseret oplevelsesdesign til konkrete anvendelsessituationer gennem dialogundervisning, workshops, øvelser, feedback og projektskrivning og -vejledning.

Eksamensform:

Skriftlig gruppeopgave (max. 5 personer, max. 10 normalsider pr. person). Intern prøve. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Anvendt oplevelsesdesign 13.11.22 - 31.01.23 7.000 5 AAU
Datoer for undervisning:
13.-14.11.20
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14
9000 Aalborg
Undervisere:
Indhold:

Faget er et praktisk-konstruktivt modul, der har til hensigt at give deltagerne

 • konkrete erfaringer med og praktiske færdigheder inden for design af oplevelsesorienterede systemer og interaktionsdesign,
 • konkrete erfaringer med og praktiske færdigheder inden for evaluering af brugeroplevelser,
 • indsigt i problemstillinger i samspillet mellem evaluering og design.
Udbytte:

Efter gennemførelse af faget vil deltagerne

 • kunne tilrettelægge designprocesser gennem anvendelse af videnskabelig metode, herunder kunne træffe informerede og velbegrundede valg af metoder og teknologier til design af digitale oplevelsesprodukter samt kunne anvende disse metoder,
 • kunne tilrettelægge og organisere evaluering af oplevelsesorienterede digitale produkter gennem anvendelse af videnskabelige metoder samt analysere og tage kritisk stilling til resultater fra evaluering,
 • selvstændigt og systematisk kunne designe konkrete, digitale oplevelsesorienterede produkter, herunder have en praktisk, operativ forståelse af designet af oplevelsesorienterede systemer og for digital æstetik,
 • kunne kommunikere med både specialister og almenkyndige om faglige, teoretiske og praktiske problemstillinger i relation til design og evaluering af digitale oplevelsesprodukter.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som en kombination af it-støttet fjernundervisning og holdundervisning og projektvejledning på weekendseminarer. 

Undervisningen er problembaseret og procesorienteret og rettet mod, at du relaterer den teoretiske og analytiske forståelse af it-baseret oplevelsesdesign til konkrete anvendelsessituationer gennem dialogundervisning, workshops, øvelser, feedback og projektskrivning og -vejledning.

Eksamensform:

Mundtlig, individuel eksamen med udgangspunkt i en skriftlig gruppeopgave (max. 5 personer, max 20 normalsider pr. person). Ekstern prøve. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Deltagerportræt

"Når jeg snakker med mine kolleger, både de andre designere og vores UX-konsulenter, så trækker jeg blandt andet på de modeller for evaluering og idegenerering, som fagpakken præsenterede os for." 

Læs interview med Thomas Bonde, der har taget fagpakken User Experience Design.

Praktisk information

Periode:
04.09.22 - 31.01.23
Pris:
21.000 kr. Hertil kommer udgifter til litteratur (ca. 1500 kr.) samt evt. ophold ifm. seminarer.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14
9000 Aalborg
Fagansvarlig:
Ansøgningsskema:
Udbyders info:

Særlige bemærkninger

Download flyer om fagpakken User Experience Design.

Indholdet i denne fagpakke har et vist sammenfald med indholdet i de tidligere udbudte fagpakker Oplevelsesdesign og Digital Storytelling. Disse fagpakker kan derfor ikke indgå sammen med User Experience Design i en samlet uddannelse til master i it.

Vejledning

Faglig vejledning:
Lektor Mette Skov
E-mail: skov(at)hum.aau.dk 
Tlf.: 2927 1957

Praktisk vejledning:
Aalborg Universitet
Institut for Kommunikation
Kontorfuldmægtig Julie Christiansen
E-mail: julie(at)hum.aau.dk
Tlf.: 9940 8993


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik