Business Process Management and Innovation

It i form af moderne virksomhedssystemer skal anvendes til at skabe forretningsmæssige muligheder og innovation i virksomhederne. Ved at lægge stor vægt på organisering og kontrol af procesinnovation kan virksomhederne opfylde de høje krav til agilitet, som udspringer af de hyppige ændringer i markedsvilkårene og fremkomsten af nye teknologier. Fagpakken i Business Process Management and Innovation møder disse udfordringer og sætter deltagerne i stand til at analysere, planlægge og lede udvikling og drift af integrerede forretningsprocesser - med særligt fokus på store, komplekse virksomhedssystemer som SAP og andre ERP-systemer. OBS: Denne fagpakke vil efter planen blive sammenskrevet med fagpakken Digitale teknologier og Supply Chain Innovation, og forventes udbudt i den nye form i foråret 2022.

Målgruppe:

Nuværende og kommende forretningsproces-eksperter, det vil sige personer, som arbejder på tværs af forretning og it.

  Undervisningsform:

På fagpakkens workshops diskuteres teori og case baseret på litteratur, som læses hjemmefra. Mellem workshops er der læsning og i løbet af fagpakken udarbejdelse af to mindre samt én større opgave.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Ledelse af forretningsprocesser Ikke fastlagt 7.000 5 SDU
Udvikling af forretningsprocesser Ikke fastlagt 7.000 5 SDU
Forretningsprocesser i praksis Ikke fastlagt 7.000 5 SDU
Indhold:

Fagpakken omfatter både de teknologiske, organisatoriske og forretningsmæssige perspektiver på at analysere, planlægge og lede udvikling og drift af integrerede forretningsprocesser. Et særligt fokus er på integrerede forretningsprocesser i forbindelse med store komplekse virksomhedssystemer som SAP og andre ERP-systemer.

I fagpakken vil vi arbejde med både infrastruktur og tværgående forretningsprocesser fra deltagernes egne organisationer. Processer, som også kan involvere integration med leverandører eller kunder. Et særligt fokus er at skabe forståelse for forretningsprocessen som omdrejningspunkt for ledelse og udvikling af værdikæden inden for f.eks. industri, byggeri og service.

Deltagerne opnår en forståelse for og en indsigt i forretningsprocesser i den forretningsmæssige kontekst, som moderne forretnings- og it-organisationer indgår i. Dette gælder særligt i forhold til samspil mellem problemejer og løsningsudvikler.

Fagpakken er bygget op af tre enkeltfag. De to første enkeltfag giver bred teoretisk indføring i emnerne. I det tredje og sidste enkeltfag skal deltagerne anvende teorier, metoder og modeller i praksis gennem løsning og evaluering af en problemstilling i egen organisation.

Udbytte:

Formålet med fagpakken er, at deltagerne bliver i stand til at analysere, planlægge og lede udvikling og drift af integrerede forretningsprocesser.

Målbeskrivelse - Viden
Gennem fagpakken opnår deltagerne viden og forståelse for teorier, metoder og modeller for ledelse og udvikling af forretningsprocesser inden for følgende emneområder:

 • Teknologidrevet innovation og strategisk ledelse af it.
 • Beskrivelse, analyse, design og implementering af forretningsprocesser.
 • Virksomhedssystemer, BPM-teknologier og metoder.
 • Organisatorisk implementering og forretningsudvikling.
 • Procesmonitorering, diagnose og procesforbedringer.
 • Procesorientering og organisatorisk modenhed.

Deltagerne lærer gennem fagpakken at forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til disse teoretiske emner i relation til egen praksis.

Målbeskrivelse - Færdigheder
Deltagerne opnår færdigheder i at anvende teorier, metoder og modeller fra fagpakkens områder til at identificere og analysere de forretningsmæssige muligheder, som moderne virksomhedssystemer skaber i en organisation.

De skal derudover kunne vurdere, hvordan disse muligheder kan realiseres, samt tilegne sig færdigheder i at analysere og planlægge udvikling og ledelse af integrerede forretningsprocesser.

Endelig vil de blive i stand til at argumentere for valgte modeller, teorier og metoder samt vurdere helhedsorienterede løsningsforslag.

Målbeskrivelse - Kompetencer
Deltagerne vil efter gennemførelse af fagpakken vil være i stand til at:

 • forstå, anvende og tilpasse metoder og modeller til at analysere den forretningsmæssige kontekst som forretningsprocessen indgår i, og som løsningen skal bidrage til,
 • konstruere og udvikle integrerede forretningsprocesser, som tilgodeser krav inden for rammerne af de muligheder og begrænsninger, som forretningen, organisationen og teknologien udgør,
 • lede og organisere en udviklingsproces af ovenstående,
 • reflektere over egen praksis for derved at opnå en helhedsforståelse for egen situation og handlemuligheder med henblik på at skabe forslag til udvikling og forandring.

I tillæg hertil opnår deltagerne kompetencer til at kunne redegøre for de overvejelser, som implementering og realisering af de udarbejdede forslag medfører.

Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi eller informationsvidenskab, HA(dat.), HD(informatik) eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Ønskelige forudsætninger:

Forudsætninger:
Deltagelse i det andet enkeltfag Udvikling af forretningsprocesser forudsætter tilmelding til det første enkeltfag Ledelse af forretningsprocesser.

Deltagelse i det tredje enkeltfag Forretningsprocesser i praksis forudsætter tilmelding til fagpakkens to øvrige enkeltfag.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Ledelse af forretningsprocesser Ikke fastlagt 7.000 5 SDU
Udbyder:
Syddansk Universitet
Undervisningssted:
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Undervisere:
Jan Stentoft,
m.fl.
Indhold:

Faget har fokus på de grundlæggende teknologier og det forretningsmæssige rationale for Business Process Management, BPM.

Emner på faget er:

 • Procesledelse
 • BPM metoder og værktøjer
 • Virksomhedssystemer
 • Virksomhedsarkitektur og it-strategi
 • It og ledelse af værdikæden
Udbytte:

Som deltager på faget tilegner du dig grundlæggende viden om Business Process Management og analyse, ledelse og organisering af forretningsprocesser samt teknologier til understøttelse heraf.

Undervisningsform:

Workshops, hvor teori og case diskuteres på basis af litteratur læst hjemmefra. Derudover løsning af en mindre opgave.

Eksamensform:

Faget afsluttes med en bundet, individuel, skriftlig hjemmeopgave, som bedømmes internt som ”bestået” eller ”ikke bestået”. Den samlede opgave har et omfang af min. 5 og max. 10 sider.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Udvikling af forretningsprocesser Ikke fastlagt 7.000 5 SDU
Udbyder:
Syddansk Universitet
Undervisningssted:
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Undervisere:
Jan Stentoft,
m.fl.
Indhold:

Faget har fokus på udvikling og innovation af forretningsprocesser, det vil sige de organisatoriske forandringstiltag og organisering af disse, samt på implementering og realisering af benefits.

Emner på faget er:

 • Procesdesign og udviklingsmetoder
 • Procesorientering og organisation
 • Proces-centrisk it organisering
 • Implementering og realisering af benefits
 • Strategisk anvendelse af og innovation med it
Udbytte:

Som deltager på faget vil du få et solidt overblik over de fremgangsmåder og metoder, der findes til procesudvikling og realisering af procesforbedringer.

Undervisningsform:

Workshops, hvor teori og case diskuteres på basis af litteratur læst hjemmefra. Derudover løsning af en mindre opgave.

Eksamensform:

Faget afsluttes med en individuel opgave med teoretisk udgangspunkt. Den samlede opgave har et omfang af min. 9 og max. 12 sider. Opgaven bedømmes internt. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Forretningsprocesser i praksis Ikke fastlagt 7.000 5 SDU
Udbyder:
Syddansk Universitet
Undervisningssted:
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Undervisere:
Jan Stentoft,
m.fl.
Indhold:

Dette fag afslutter fagpakken med en praktisk projektopgave inden for fagpakkens teoriområder. 1-3 deltagere kan arbejde sammen om et projekt, der skal munde ud i en projektrapport.

Undervisningssproget er dansk, men opgaven kan afleveres på engelsk, hvis deltagerne ønsker det.

Udbytte:

Efter at have gennemført enkeltfaget Forretningsprocesser i praksis vil deltagerne være i stand til at:

 • definere og formulere en relevant problemstilling fra (egen) praksis,
 • vælge relevante metoder og teorier fra fagpakkens pensum til belysning af problemstillingen,
 • inddrage ny teori, hvor det er nødvendigt for besvarelse af problemstillingen,
 • demonstrere overblik over teorien ved at diskutere og argumentere for valg af teori og fremgangsmåde,
 • gennemføre relevant indsamling og analyse af data til besvarelse af problemstillingen,
 • gennemføre en sammenhængende analyse baseret på en teoretisk tilgang til problemet,
 • opstille alternative forslag til forbedring af praksis på basis af analyserne,
 • diskutere, sammenligne og argumentere for den valgte løsning,
 • formidle teori, argumentation og en praktisk løsning på en klar og velstruktureret måde.
Undervisningsform:

Faget indledes med et seminar, hvor der gives introduktion til videnskabelig metode, udarbejdelse af problemformulering samt vejledning i at strukturere en projektopgave. Deltagerne får tilknyttet en vejleder, som løbende giver faglig sparring.

Eksamensform:

Faget afsluttes med en individuel, mundtlig prøve med udgangspunkt i projektrapporten. Ekstern censur. Eksaminationen vil være af 45 minutters varighed inkl. votering. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Deltagerportræt

”Fagpakken Business Process Management and Innovation har givet mig ny viden og nye værktøjer til at kunne afdække og beskrive forretningsprocesserne i den virksomhed, jeg arbejder i. Og så har jeg lært, at man faktisk godt kan arbejde struktureret med at få mere innovation ind i en virksomhed – i stedet for bare at sætte sig ned og vente på, at der kommer en brillant ide.”

Bent Werner Laursen er It-integrationschef ved Lemvigh-Müller A/S. Foto: Lemvigh-Müller

Praktisk information

Datoer for undervisning:
Ikke fastsat endnu
Pris:
21.000 kr.
Der må påregnes udgifter til litteratur samt til forplejning og ophold under seminarerne.
ECTS:
15
Max. deltagerantal:
25
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Syddansk Universitet
Undervisningssted:
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Undervisere:
Jan Stentoft,
m.fl.

Vejledning

Faglig vejledning:
Professor Jan Stentoft
E-mail: stentoft(at)sam.sdu.dk
Tlf.: 6550 1370
Mobil: 2088 7191

Praktisk vejledning:
Syddansk Universitet
Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
Sekretariatsleder Kirsten Høg
E-mail: kih(at)sam.sdu.dk
Tlf.: 6550 1406

Fagpakkeprojekter

Her er eksempler på projekttitler, som tidligere deltagere i fagpakken har arbejdet med:

 • Improving BPM maturity in XX (virksomhed).
 • Process Governance at XX.
 • How can Process ownership be established for the complaint handling process of XX.
 • BPM Governance and The Reporting Process at XX.
 • Demand Planning process in XX.
 • How to improve productivity and costumer engagement in a contact center, using BPM methods.
 • Demand planning at XX & Business Process Management.
 • Udvikling af en BPM Roadmap for XX.
 • BPM og SOA som fundament for XX.
 • Nyt BPM governance framework til XX.
 • Design af organisation og governance baseret på analyse af en proces.
 • Brug af BPM i XX's rejsestyringsproces.
 • Learning Management systemet Fronter på XX.
 • Processen: "Opret data i datawarehuset".

It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik