Digital Innovation og Digital Transformation

På denne fagpakke lærer du at identificere muligheder for digital innovation, planlægge og implementere digitale innovationer og eksekvere de nødvendige transformationer (digital transformation), der skal til for at udnytte og værdisætte digital innovation. Dvs. du lærer at bygge bro mellem virksomhedens digitale strategi, it-strategi og forandringsledelse, så du kan udnytte de digitale muligheder til at transformere din virksomhed. Et centralt element i fagpakken er en intensiv studietur i uge 40 til Ivey Business School i Toronto.

Målgruppe:

Fagpakken er for dig, der skal oversætte digital strategi til handling. Du arbejder typisk med digital strategi, it-strategi eller med ledelse af it, eller du har et ønske herom. Du lærer at bygge bro mellem virksomhedens digitale strategi, it-strategi og forandringsledelse, så du kan udnytte de digitale muligheder til at transformere din virksomhed. 

  Undervisningsform:

Undervisningen består af seminarer og en studietur i uge 40 til Ivey Business School i Toronto.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau. 

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Digital innovation og Digital Transformation 30.08.19 - 31.01.20 30.000 15 AU
Indhold:

Fokus i denne fagpakke er at skabe indsigt i feltet digital innovation og transformation, herunder nye digitale forretningsmodeller, de økonomiske faktorer som karakteriserer digitale innovationer, de teknologier som muliggør de nye forretningsmodeller, samt de organisatoriske strukturer og dynamikker der skal få gavn af disse nye digitale innovationer.

Fagpakken vil tage udgangspunkt i nye digitale produkter og service-orienterede produkter og bygge bro mellem virksomhedsstrategi, it strategi og forandringsledelse.

Det væsentligste element i fagpakken er et intensivt feltstudie på en uge i Toronto. 

Gennem fagpakken skal deltagerne opnå viden om og forståelse for teorier, metoder og modeller inden for følgende områder:

 •         Digital innovation
 •         Nye digitale forretningsmodeller
 •         Økonomiske aspekter i digitale innovationer
 •         Sammenspil mellem teknologier og forretningsmodeller
 •         Digital transformation
 •         Nye arbejdsformer
 •         Politiske aspekter i digital innovation. 

Deltagerne skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt til disse teoretiske emner.

Fokus er rettet mod at opnå en dybere viden og forståelse for dele af de teorier, metoder og teknikker som er knyttet til fagpakken.

Udbytte:

Deltagerne skal kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovenstående temaer til at analysere og tilrettelægge digital innovation og transformation både i teori og i praksis. De skal kunne argumentere for valget af specifikke tilgange til planlægningen af digital innovation og transformation og kunne anvende konkrete metoder og teknikker til at planlægge og gennemføre egne innovationsaktiviteter. Desuden skal de kunne reflektere over fordele og ulemper ved disse tilgange og kunne kommunikere dem til både fagfæller og mulige samarbejdspartnere.

For at gennemføre det praktiske projekt, skal den studerende kunne:

 • Identificere og formulere en organisatorisk og informationsteknologisk problemstilling med relevans for fagpakken. For at få adgang til projektforløbet, skal de studerende aflevere en omfattende problemformulering (4 til 5 sider), som baseres på de teorier, erfaringer og viden akkumuleret på studieturen. Kvaliteten af problemformuleringen vurderes af fagansvarlig som allokerer vejleder til projektet. 
 • Udvælge relevante teorier fra fagpakken til belysning/behandling af problemstillingen.
 • Opstille forslag til metode for belysning af den identificerede problemstilling – herunder eventuelle dataindsamlingsmetoder.
 • Beskrive, analysere og vurdere problemstillingen gennem en selvstændig og systematisk anvendelse af de valgte teorier, metoder og teknikker.
 • Demonstrere indsigt i implikationerne af analysearbejdet og de opstillede handlingsforslag, herunder præsentere en logisk konklusion og perspektivering af det gennemførte arbejde.
 • Udarbejde en konklusion i forlængelse af problemstillingen (problemformuleringen) og med afsæt i de gennemførte analyser.
 • Perspektivere konklusionen i forhold til problemområdet og praksis.
 • Udarbejde en velstruktureret og velformuleret rapport.
 • Reflektere over selve problemløsningsprocessen med baggrund i de anvendte teorier, metoder og teknikker.

Projektet udgør en afrunding af fagpakken.

Den studerende skal igennem projektet opnå færdigheder, ved brug af teorier – eller dele af teorier fra faget. Desuden skal den studerende opnå kompetencer i analyse af konkrete fagrelaterede problemstillinger med udgangspunkt i fagets teorier. 

Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi eller informationsvidenskab, HA(dat.), HD(informatik) eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Digital innovation og Digital Transformation 30.08.19 - 31.01.20 30.000 15 AU
Datoer for undervisning:
30.08.19
Studietur i uge 40
01.11.19
Udbyder:
Aarhus BSS
Undervisningssted:
Aarhus BSS
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V.
Undervisere:
Undervisningsform:

Fagpakken er bygget op omkring følgende 3 perioder, som vil foregå i følgende rækkefølge: 

1. En periode (der består af en intensiv kickoff-dag), hvor de studerende skal lære om de basale elementer i digital innovation og digital transformation. 

2. En intensiv periode, der vil bestå af en studietur til Ivey Business School i Toronto. I tilfælde af, at studerende ikke har mulighed for at deltage i studieturen, skal den fagansvarlige kontaktes med henblik på at aftale alternativ læringsaktivitet. Emner dækket under studieturen inkluderer:

 •     Digital økonomi - Consumerization og Digital Transformation
 •     Udvikling af risikomodeller for disruption
 •     Digitale platforme
 •     Læring fra case studies 
 •     Styring af den digitale forretning - herunder udvikling af den digitale strategi
 •     Styring af den digitale forretning - herunder håndtering af forandringer i adfærd
 •     Smart Cities – statens rolle
 •     Smart Cities – vækst i mobiliteten 
 •     Studieopgave

3. I den tredje og sidste periode skal de studerende arbejde på et selvstændigt projekt med vejledning, hvor de får til opgave at prøve de lærte teorier af i egen praksis. Projektforløbet vil inkludere 1 dags undervisning, der vil omfatte en opsummering fra studieturen samt undervisning i projektmetode. For at få adgang til projektforløbet, skal de studerende aflevere en omfattende problemformulering (4 til 5 sider), som baseres på erfaringer og viden akkumuleret på studieturen.

Eksamensform:

Som afslutning på fagpakken skal deltagerne skrive en problemorienteret praktisk projektrapport, hvor de anvender teorier, metoder og modeller fra fagpakken til at analysere og tilrettelægge digital innovation og transformation både i teori og i praksis. De skal kunne argumentere for valget af specifikke tilgange til planlægningen af digital innovation og transformation og kunne anvende konkrete metoder og teknikker til at planlægge og gennemføre egne innovationsaktiviteter. Desuden skal de kunne reflektere over fordele og ulemper ved disse tilgange og kunne kommunikere dem til både fagfæller og mulige samarbejdspartnere.

Opgaven kan løses enkeltvis eller i grupper med maksimalt tre deltagere.

Eksamen afholdes på baggrund af projektrapporten. Rapporten skal have et omfang af 20-25 normalsider for opgaver skrevet af enkeltstuderende, 35-40 normalsider for opgaver skrevet af to studerende og 40-60 normalsider for opgaver skrevet af 3 studerende (ekskl. forside, indholdsfortegnelse, kildefortegnelse og bilag). 

Der afholdes individuel, mundtlig eksamen af ca. 45 minutters varighed på baggrund projektrapporten. Ekstern censor medvirker ved eksamen. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Praktisk information

Periode:
30.08.19 - 31.01.20
Datoer for undervisning:
30.08.19
Studietur i uge 40
01.11.19
Pris:
Prisen for fagpakken er 30.000 kr (der opkræves ikke moms af deltagergebyret).

Prisen dækker undervisning og undervisningsmaterialer, og derudover skal påregnes udgifter til studieturen til Toronto, der beløber sig til ca. 10.000 kr.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk og engelsk
Udbyder:
Aarhus BSS
Undervisningssted:
Aarhus BSS
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V.

Ivey Business School i Toronto

Undervisere:
Litteratur:
Ansøgningsskema:
Udbyders info:

Særlige bemærkninger

Studieturen til Ivey Business School i Toronto foregår i uge 40. I tilfælde af at studerende ikke har mulighed for at deltage i studieturen, skal den fagansvarlige kontaktes med henblik på at aftale alternativ læringsaktivitet. Emner dækket under studieturen inkluderer:

 • Digital økonomi - Consumerization og digital transformation
 • Udvikling af risikomodeller for disruption
 • Digitale platforme
 • Læring fra case studies
 • Styring af den digitale forretning - herunder udvikling af den digitale strategi
 • Styring af den digitale forretning - herunder håndtering af forandringer i adfærd
 • Smart Cities – statens rolle
 • Smart Cities – vækst i mobiliteten
 • Studieopgave

Vejledning

Faglig vejledning:
Professor Andrea Carugati
E-mail: andrea(at)mgmt.au.dk
Tlf: 8716 4945

Praktisk vejledning:
ASK Aarhus BSS Student Service
E-mail: studentservices.bss(at)au.dk 
Tlf: 8716 4026. 


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik