Digitale kommunikationsteknologier (O)

Denne fagpakke beskæftiger sig med, hvordan nye digitale kommunikationsformer kan få indflydelse på organisationers interne kommunikation - blandt andet, hvordan sociale medier kan anvendes i en organisatorisk strategi, og hvordan man kan etablere professionelle netværk både internt i organisationen og eksternt. Fagpakken er bygget op af to introducerende enkeltfag (som samlæses med studerende, der tager fagpakken på linjen i interaktionsdesign og mulitmedier) og et specialiseringsenkeltfag.

Målgruppe:

Personer, der arbejder med eller skal til at arbejde med tilrettelæggelse og udvikling af digitale kommunikationsteknologier – internt og eksternt – i såvel private som offentlige virksomheder. F.eks. personer, der arbejder med udvikling og implementering af kommunikationssystemer, webkommunikation, sociale medier eller med strategisk kommunikation.

  Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som et online forløb uden fremmøde. Deltagernes erfaringer og aktuelle projekter inddrages i forløbet, og der lægges vægt på en høj grad af kommunikation, vidensdeling og samarbejde mellem deltagerne.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Kommunikationsteknologier 01.09.20 - 30.01.21 6.500 5 AU
Intern kommunikation i organisationer 01.09.20 - 31.01.21 6.500 5 AU
Ubiquitous internet 01.09.20 - 31.01.21 6.167 5 AU
Indhold:

Digitale teknologier stiller en lang række kommunikationsformer til rådighed for organisationer. Eksempelvis har udviklingen inden for intranet de senere år set en konstant stigning i antallet af kommunikations- og samarbejdsteknologier såsom wikier, blogs, grupper, chat, videokonference, fællesskaber, netværk, personlige profiler, tagging osv.

Disse værktøjer bliver i stigende grad et fast element i organisationers kommunikation, men samtidig udfordrer de mange muligheder i kommunikationsformerne organisationer i forhold til deres tilrettelæggelse af intern kommunikation.

Fagpakken tager afsæt i denne udfordring om at håndtere kommunikation på nye måder og i nye sammenhænge. Fagpakken vil beskæftige sig med, hvordan nye digitale kommunikationsformer kan få indflydelse på organisationers interne kommunikation. Vi vil blandt andet beskæftige os med, hvordan sociale medier kan anvendes i en organisatorisk strategi, og hvordan man kan etablere professionelle netværk både internt i organisationen og eksternt.

Fagpakken arbejder med koblingen mellem it og organisatorisk kommunikation med henblik på at opnå en forståelse for, hvordan og i hvilket omfang it kan understøtte forskellige kommunikationsformer i organisationers interne kommunikation.

Fagpakken er bygget op af to introducerende enkeltfag og et specialiseringsenkeltfag. Enkeltfagene Kommunikationsteknologier og Intern kommunikation i organisationer er fælles for linjerne Interaktionsdesign og multimedier og Organisation. Enkeltfaget Webkommunikation hører til linjen Interaktionsdesign og multimedier. Enkeltfaget Ubiquitous internet hører til linjen i Organisation.

Udbytte:

Gennem fagpakken opnår deltagerne viden om:

 • digitale teknologiers kommunikative muligheder og begrænsninger i forhold til organisatorisk kommunikation,
 • karakteristika ved forskellige digitale kommunikationsteknologier og -former,
 • centrale kommunikationsteorier, som kan bruges i forbindelse med organisationers brug, udvikling og implementering af digitale kommunikationsteknologier.

Deltagerne skal ydermere kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til disse teoretiske emner.

Gennem fagpakken opnår deltagerne færdighed i at:

 • kunne redegøre for digitale kommunikationsteknologiers anvendelighed i forhold til konkrete organisatoriske kommunikationssituationer,
 • kunne identificere relevante kommunikative problemstillinger i en organisation,
 • udarbejde kommunikative løsningsmodeller og strategier på basis af relevante digitale kommunikationsteknologier.

Gennem fagpakken opnår deltagerne kompetencer i at:

 • reflektere over og udvikle egen praksis i relation til fagpakkens emne,
 • kommunikere om problemstillinger og løsningsmodeller med såvel specialister som brugere og beslutningstagere,
 • indgå i et tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for at styre og udvikle komplekse arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller,
 • vurdere relevans, potentialer og konsekvenser af forskellige digitale kommunikationsteknologier i relation til organisatoriske sammenhænge
 • samt evne til at indgå i udvikling af digitale kommunikationsteknologier.

Kompetencebeskrivelse, specifikt for linjen Organisation med enkeltfaget Ubiquitous internet

Gennem enkeltfaget opnår deltagerne:

 • Viden om centrale karakteristika ved the ubiquitous internet og dets relevans for organisationer.
 • Færdighed i at kunne redegøre for the ubiquitous internet’s relevans og anvendelighed i en organisatorisk kontekst samt i at kunne identificere relevante problemstillinger i forhold til the ubiquitous internet i en organisation.
 • Kompetencer i håndtering af komplekse samarbejdssituationer på tværs af tid og rum.
Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi eller informationsvidenskab, HA(dat.), HD(informatik) eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Ønskelige forudsætninger:

Det er en fordel, hvis deltagerne har kendskab til problemstillinger i forbindelse med digital kommunikation i privat eller offentlig virksomhed.

Gode engelskkundskaber, da dele af litteraturen vil være på engelsk.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Kommunikationsteknologier 01.09.20 - 30.01.21 6.500 5 AU
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Online forløb uden fremmøde

Undervisere:
Indhold:

Enkeltfaget giver en grundlæggende introduktion til forskellige digitale kommunikationsteknologier og bidrager til en grundlæggende forståelse af, hvad der kendetegner og differentierer forskellige teknologiers kommunikationsformer. Udgangspunktet er en identifikation af potentialer og udfordringer for kommunikation og samarbejde i forskellige digitale kommunikationsteknologier, herunder eksempelvis communities, sociale netværk og samarbejdsteknologier.

Enkeltfaget introducerer til, hvad der kendetegner forskellige kommunikationsteknologier, og hvori styrkerne i forskellige kommunikationsformer ligger. Et centralt spørgsmål på enkeltfaget er: Hvordan vi kan forstå kommunikations- og samarbejdsformerne i teknologier som wikier, blogs, grupper, chat, videokonference, fællesskaber, fora, netværk, personlige profiler, tagging osv.

Udbytte:

Gennem enkeltfaget opnår deltagerne viden om:

 • digitale teknologiers kommunikative muligheder og begrænsninger i forhold til organisatorisk kommunikation,
 • karakteristika ved forskellige digitale kommunikationsteknologier og -former.

Deltagerne skal ydermere kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til disse teoretiske emner.

Deltagerne opnår færdighed i at:

 • kunne redegøre for digitale kommunikationsteknologiers anvendelighed i forhold til konkrete organisatoriske kommunikationssituationer,
 • udarbejde kommunikative løsningsmodeller og strategier på basis af relevante digitale kommunikationsteknologier.

Deltagerne opnår

 • kompetencer i at vurdere relevans, potentialer og konsekvenser af forskellige digitale kommunikationsteknologier i relation til organisatoriske sammenhænge,
 • evne til at indgå i udvikling af digitale kommunikationsteknologier.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som et online forløb uden fremmøde. Deltagernes erfaringer og aktuelle projekter inddrages i forløbet, og der lægges vægt på en høj grad af kommunikation, vidensdeling og samarbejde mellem deltagerne.

Eksamensform:

Prøven består af et antal opgaver med et samlet omfang af 7-10 sider pr. studerende.

Bedømmelse: Bestået/ikke-bestået, intern bedømmelse.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Intern kommunikation i organisationer 01.09.20 - 31.01.21 6.500 5 AU
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Online forløb uden fremmøde

Undervisere:
Indhold:

Digitale værktøjer bliver i stigende grad et fast element i organisationers interne kommunikation, men samtidig udfordres organisationerne af de mange muligheder i forhold til deres tilrettelæggelse af intern kommunikation. Enkeltfaget belyser og undersøger, hvordan digitale teknologier kan anvendes til intern kommunikation og samarbejde i organisationer. Et centralt spørgsmål er: Hvordan udvikles og implementeres velfungerende digitale kommunikationsmiljøer i organisationen?

Spørgsmålet er ligeledes, hvordan man tilrettelægger og udvikler digitale kommunikationsmiljøer og -systemer, der understøtter forskellige former for intern kommunikation. På enkeltfaget vil vi beskæftige og med, hvilke kommunikationsformer og -teknologier, der er velegnede i forskellige kommunikationssituationer. Eksempelvis kommunikation mellem medarbejdere, i ledelsesgrupper, mellem ledelse og medarbejdere, i projektgrupper, i afdelinger, mellem afdelinger, etc. 

Deltagerne skal derfor arbejde med udgangspunkt i egen case, f.eks. implementering af kommunikationssystemer, udvikling af intranet eller analyse af, hvordan kommunikationen ændres ved indførelse af andre typer af it-systemer.

Deltagelse i enkeltfaget forudsætter, at man også har deltaget i enkeltfaget Kommunikationsteknologier.

Udbytte:

Gennem enkeltfaget opnår deltagerne viden om:

 • centrale kommunikationsteorier, som kan bruges i forbindelse med organisationers brug, udvikling og implementering af digitale kommunikationsteknologier.

Deltagerne skal ydermere kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til de teoretiske emner.

Gennem enkeltfaget opnår deltagerne færdighed i at:

 • at kunne identificere relevante kommunikative problemstillinger i en organisation,
 • at udarbejde kommunikative løsningsmodeller og strategier på basis af relevante digitale kommunikationsteknologier.

Gennem enkeltfaget opnår deltagerne kompetencer i at:

 • reflektere over og udvikle egen praksis i relation til fagpakkens emne,
 • kommunikere om problemstillinger og løsningsmodeller med såvel specialister som brugere og beslutningstagere,
 • indgå i et tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for at styre og udvikle komplekse arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som et online forløb uden fremmøde. Deltagernes erfaringer og aktuelle projekter inddrages i forløbet, og der lægges vægt på en høj grad af kommunikation, vidensdeling og samarbejde mellem deltagerne.

Eksamensform:

Prøven er en fri skriftlig hjemmeopgave. Omfang 7-10 sider pr. studerende.

Bedømmelse: Karakter efter 7-trinsskalaen, intern bedømmelse.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Ubiquitous internet 01.09.20 - 31.01.21 6.167 5 AU
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Online forløb uden fremmøde

Undervisere:
Indhold:

Med mobile og sociale mediers fremkomst er internettet nu ikke længere noget, vi ‘går på’, men snarere noget som er omkring os alle steder, til alle tider.

The ubiquitous internet er dermed allestedsnærværende og konstant til rådighed. Dette både udfordrer og giver nye muligheder for virksomheders og organisationers såvel interne som eksterne kommunikation. Vi sætter fokus på det allestedsnærværende internets kommunikative potentialer og dets anvendelser, og vi diskuterer, hvordan det nye mediemiljø har indflydelse på forholdene mellem professionel aktør og bruger, mellem arbejdsliv og privatliv samt mellem medarbejdere og ledelse.

Faget tager afsæt i organisatoriske udfordringer og potentialer ved det allestedsnærværende internet. Her trækker vi på en blanding af brancherettet litteratur samt den seneste forskning inden for digitale medier og kommunikation. For at udfolde de organisatoriske udfordringer og potentialer arbejder vi med teorifelter, der giver deltagerne et grundlag for at forstå nye kommunikationsmønstre.

Faget vil bl.a. fokusere på følgende temaer i forhold til the ubiquitous internet:

 • Producer >< user
 • Arbejde >< fritid
 • Location-based services
 • Konstant social kontakt
 • Personalisering
 • Læring og (efter)uddannelse

Deltagelse på enkeltfaget forudsætter, at man også har deltaget i enkeltfagene Kommunikationsteknologier og Intern kommunikation i organisationer.

Udbytte:

Gennem enkeltfaget opnår deltagerne viden om:

 • centrale karakteristika ved the ubiquitous internet og dets relevans for organisationer.

Gennem enkeltfaget opnår deltagerne færdighed i at:

 • kunne redegøre for the ubiquitous internet’s relevans og anvendelighed i en organisatorisk kontekst,
 • kunne identificere relevante problemstillinger i forhold til the ubiquitous internet i en organisation,
 • udarbejde kommunikative løsningsmodeller og strategier, som inddrager karakteristika ved eller imødekommer problematikker forårsaget af the ubiquitous internet.

Gennem enkeltfaget opnår deltagerne kompetencer i:

 • at reflektere over og udvikle egen praksis i relation til enkeltfagets emne,
 • at identificere problemer og arbejde med teori- og empiriledet løsning af disse,
 • håndtering af komplekse samarbejdssituationer på tværs af tid og rum.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som et online forløb uden fremmøde. Deltagernes erfaringer og aktuelle projekter inddrages i forløbet, og der lægges vægt på en høj grad af kommunikation, vidensdeling og samarbejde mellem deltagerne.

Eksamensform:

Prøven er en fri skriftlig hjemmeopgave. Omfang 7-10 sider pr. studerende.

Bedømmelse: Karakter efter 7-trinsskalaen, ekstern bedømmelse.


Praktisk information

Periode:
01.09.20 - 31.01.21
Datoer for undervisning:
Datoer for online videomøder ikke offentliggjort endnu.

Hvert enkeltfag består 2 online videomøder af 1-2 timers varighed. Møderne placeres eftermiddag eller aften.
Pris:
18.500 kr.
Hertil kommer et mindre beløb til litteratur.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Online forløb uden fremmøde

Undervisere:

Særlige bemærkninger

Download tidligere flyer for fagpakken Digitale kommunikationsteknologier.

Indholdet i Digitale kommunikationsteknologier har et stort sammenfald med indholdet i den tidligere udbudte fagpakke Digital kommunikation. Disse to fagpakker kan derfor ikke begge indgå i en samlet master i it. 

Vejledning

Faglig vejledning:
Lektor Christian Dalsgaard
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
E-mail: cdalsgaard(at)tdm.au.dk
Tlf: 2166 4955

Praktisk vejledning:
Efter- og Videreuddannelse
Arts
E-mail: evu.arts(at)au.dk
Telefon: 8716 1097
Træffetid: kl. 9.00-12.00 mandag-fredag

Forskerne fortæller

"På fagpakken får du indblik i, hvordan man tilrettelægger og håndterer digitale kommunikationsteknologier, både i forhold til intern kommunikation og strategisk kommunikation."

Christian Dalsgaard, lektor ved Aarhus Universitet og fagansvarlig for fagpakken Digitale kommunikationsteknologier.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik