It-lederen

Som it-leder bliver du mødt med krav om, at virksomhedens it-investeringer skal levere tydelig forretningsmæssig værdi og skal bidrage til innovation og udvikling i virksomheden. Samtidig bliver opgaven stadig mere kompleks i takt med, at it integreres mere og mere i alle processer i virksomheden. Med fagpakken It-lederen får du solid viden om blandt andet gruppeledelse, forandringsledelse og kommunikation, der kan gøre dig til en endnu bedre it-leder, end du allerede er. OBS: Der tages stadig imod ansøgninger til forårets undervisning.

Målgruppe:

It-ledere, it-chefer, it-direktører, it-konsulenter, it-projektledere samt kommende it-ledere.

Det forventes, at deltagerne er på vej til at få ledelsesmæssigt ansvar - eller allerede har eller har haft ledelsesmæssigt ansvar for en eller flere medarbejdere i en drifts-, projekt- eller udviklingsorganisation.

  Undervisningsform:

Undervisningen på fagpakkens to første enkeltfag gennemføres som en kombination af gruppedialog, weekendseminarer og aflevering af opgaver. Det tredje enkeltfag gennemføres som et projektarbejde, der kan udføres individuelt eller to deltagere sammen.

Der gennemføres tre 2-dages seminarer, der veksler mellem teoretiske indlæg og gruppediskussioner.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Lederrollen og gruppeledelse 07.02.20 - 20.03.20 7.000 5 AAU
Kommunikation og forandringsledelse 27.03.20 - 24.04.20 7.000 5 AAU
It-lederen i praksis 01.05.20 - 19.06.20 7.000 5 AAU
Indhold:

Fagpakken It-lederen tager sit afsæt i de udfordringer, som moderne it-organisationer og dermed også it-lederen står overfor i dag. Som deltager på fagpakken opnår du indsigt i de kompetencer, som moderne it-ledelse kræver, så du derigennem udbygger dine egne ledelseskompetencer.

It-lederens udfordringer i dag skal bl.a. ses i forhold til udnyttelsen af it overalt i organisationen i såvel produktudvikling, produktion som administration. Der er vedvarende udfordringer som følge af den øgede globalisering, og it-lederen udsættes for pres fra forretningen om it-dreven innovation, om bedre ledelse af medarbejdere med forskellige faglige baggrunde, om at levere synlig forretningsmæssig værdi m.v. It-lederen skal desuden være i stand til at kommunikere med forretningen og med eksterne interessenter som f.eks. leverandører og outsourcing partnere. Endelig skal it-lederen besidde evnen til at forstå de organisatoriske forandringer, som implementering af it afstedkommer.

For at kunne håndtere disse udfordringer kræver det, at it-lederen besidder generelle ledelsesmæssige kompetencer. Men det kræver også, at it-lederen besidder specifikke kompetencer inden for områderne kommunikation, forandringsledelse samt ledelse af it-medarbejdere og grupper af medarbejdere.

Det er netop kompetencer som disse, som denne fagpakke vil udbygge, således at deltagerne efter endt forløb bedre kan imødekomme og lede i forhold til de udfordringer, som it-ledere i moderne organisationer - såvel private som offentlige - står overfor.

Fagpakken er bygget op af tre enkeltfag. De to første enkeltfag giver en teoretisk indføring i emnerne. Det tredje enkeltfag, It-lederen i praksis, gennemføres sideløbende med de to teoretiske enkeltfag. Her skal deltagerne anvende teorierne i praksis i forhold til egne, konkrete, ledelsesmæssige udfordringer og opbygge og udvikle deres personlige ledelseskompetencer. Tredje enkeltfag forudsætter derfor deltagelse i de to øvrige enkeltfag.

Udbytte:

Viden
Gennem fagpakken opnår deltagerne viden og forståelse for it-teorier, -metoder og -modeller inden for følgende områder:

 • It-ledelsesteori.
 • It gruppeledelse og gruppedynamik.
 • Ledelse og coaching af it-medarbejdere.
 • It-relateret kommunikation til bl.a. ledelsen, organisationen og egne medarbejdere.
 • Forandringsledelse med fokus på ledelse af it-relaterede forandringer.

Færdigheder
Deltagerne opnår færdighed i at anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at analysere egen praksis, komme med forslag til løsning af egne konkrete ledelsesmæssige udfordringer i denne praksis samt til ændring af egen ledelsespraksis.

Deltagerne opnår desuden færdighed i at argumentere for valgte teorier, metoder og modeller til udarbejdelse af løsningsforslag samt den udøvede praksis. Endelig opnår deltagerne gennem fagpakken at kunne reflektere over konsekvenser og begrænsninger af egen ledelsesmæssig praksis i forhold til konkrete udfordringer inden for fagets teoriområder.

Kompetencer
Som deltager i denne fagpakke lærer man at identificere, analysere og afprøve løsningsforslag til personlige ledelsesmæssige udfordringer. Det sker under inddragelse af de relevante dele af fagområdets teorier, metoder og modeller.

Helt konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af fagpakken er i stand til at:

 • blive en bedre it-leder gennem tilegnelse af teori samt ved refleksion over egen praksis,
 • vælge og kunne argumentere for valget af teorier, metoder og modeller til ledelse af it-medarbejdere og grupper af medarbejdere,
 • tilrettelægge og gennemføre en effektfuld it-kommunikationspraksis,
 • udarbejde analyser af it-initierede forandringer samt reflektere over og gennemføre ledelsen heraf (it-forandringsledelse).

Igennem hele fagpakken skal deltagerne præsentere og redegøre for egne ledelsesmæssige overvejelser og egen praksis. De skal pege på forhold i egen praksis, som de specifikt ønsker en opkvalificering indenfor. Deltagerne modtager faglig vejledning i relation hertil. De deltager desuden i gruppearbejde med henblik på udvikling af egne personlige ledelsesmæssige kompetencer.

Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi eller informationsvidenskab, HA(dat.), HD(informatik) eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Deltagelse på tredje enkeltfag forudsætter samtidig deltagelse på de to øvrige enkeltfag.

Ønskelige forudsætninger:

Det er en fordel, at deltagerne er på vej til at få ledelsesmæssigt ansvar - eller allerede har eller har haft ledelsesmæssigt ansvar for en eller flere medarbejdere i enten drifts-, projekt- eller udviklingsorganisation.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Lederrollen og gruppeledelse 07.02.20 - 20.03.20 7.000 5 AAU
Datoer for undervisning:
07.02.20 (opstartswebinar)
21-02-22.02.20
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Hotel Scandic Aalborg
Hadsundvej 200
9220 Aalborg Øst
Indhold:

Gennem faget skal deltagerne få redskaber til at udvikle deres personlige lederskab i forhold til ledelse af individer og grupper. En forbedring af deres personlige ledelsesstil skulle gerne føre til udvikling af såvel it-medarbejdere som it-grupper, så den samlede medarbejderstab bliver i stand til at levere tilfredsstillende resultater, der er ud over det sædvanlige.

Indholdet i faget er:

 • Ledelsesteori – management vs. leadership.
 • Ledelsestilgange.
 • Ledelse og samarbejde med konsulenter.
 • Ledelse af grupper.
 • Personligt lederskab.
 • Konflikthåndtering.
 • Gruppedynamik og udvikling.
 • Ledelse af individer og medarbejdere samt grupper (herunder coaching).
Udbytte:

Målet med faget er, at deltagerne bliver i stand til at:

 • sammenfatte og redegøre for generelle teorier om ledelse,
 • sammenfatte og redegøre for teorier om ledelse af medarbejdere med særligt fokus på it-medarbejdere,
 • sammenfatte og redegøre for teorier om samspil mellem ledelse og gruppers performance,
 • sammenfatte og redegøre for teorier om skabelsen af high-performance teams,
 • anvende teorier, modeller og begreber fra ovennævnte til at analysere og komme med forslag til løsning af problemstillinger i det personlige lederskab,
 • anvende teorier, modeller og begreber fra ovennævnte til at analysere og komme med forslag til, hvordan grupper ledes med henblik på at skabe ”store” resultater,
 • diskutere teoriernes relevans i relation til egen ledelsespraksis og ledelse i egen virksomhed, samt foreslå forbedringer i praksis.
Undervisningsform:

2-dages seminar med teoretiske indlæg og gruppediskussioner, gruppedialog, aflevering af opgaver.

Der er tæt integration mellem teori og praksis i undervisningen, hvor relevante metoder og teorier bringes i spil og diskuteres i forhold til deltagernes roller som ledere af it.

Eksamensform:

Faget afsluttes med en individuel, intern, skriftlig opgave. Den udarbejdes hjemmefra over en uge, og der gives karakteren bestået/ikke bestået. Den samlede opgave har et omfang af min. 9 og max. 12 sider. Deltageren skal i opgaven besvare en række spørgsmål, som er formuleret af den fagpakkeansvarlige. Derudover vil der være en mindre refleksionsopgave.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Kommunikation og forandringsledelse 27.03.20 - 24.04.20 7.000 5 AAU
Datoer for undervisning:
27.-28.03.20
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Hotel Scandic Aalborg
Hadsundvej 200
9220 Aalborg Øst
Indhold:

Den interne og eksterne kommunikation i forhold til forretningen og andre samarbejdspartnere udnævnes ofte som en af de største udfordringer, som it-lederen står overfor. Lederen skal have styr på kommunikationen sideløbende med, at vedkommende ofte står i spidsen for igangværende projekter og tiltag - aktiviteter, der ofte er forbundet med organisatoriske forandringer, som det kan være udfordrende at lede.

Gennem faget får deltagerne en teoretisk forståelse samt en række værktøjer inden for intern og ekstern kommunikation, som kan forbedre it-lederens praksis. Fokus vil være rettet mod at få opbygget forståelse for it-ledelsespraksis. Der vil i særlig grad være fokus på it-lederens evner til at kommunikere om it-relaterede forhold og forstå de organisatoriske forandringer, der er forbundet med implementering og ledelse af it. Der vil desuden være fokus på kommunikationens indhold samt på it-lederens evner til at lede organisatoriske forandringer. 

Indholdet i faget er:

 • Generel kommunikationsteori.
 • Forretningsrelateret it-kommunikation.
 • Coaching og ledelseskommunikation.
 • Forståelse for samspillet mellem it og organisation.
 • Forandringsledelse.
 • Udfordringer og modstand mod forandring.
 • Forandringsstrategier.
 • Forandringsagenter.
 • Forandringsanalyse.
Udbytte:

Målet er, at deltagerne efter at have gennemført faget er i stand til at:

 • sammenfatte og redegøre for teori om kommunikation og forandringsledelse i forbindelse med it i en organisatorisk sammenhæng,
 • sammenfatte og redegøre for teori om kommunikation i en it-mæssig kontekst,
 • sammenfatte og redegøre for teori om forandring og de konsekvenser, som implementering af it medfører,
 • sammenfatte og redegøre for teori om forandringsstrategier og konsekvenserne heraf,
 • anvende ovennævnte teorier til, i en konkret case, at analysere de ledelsesmæssige betingelser og udfordringer i forbindelse med kommunikation eller forandringer,
 • diskutere forskellige løsningsmuligheder, argumentere for den valgte løsning ved anvendelse af teori og reflektere over konsekvenser og begrænsninger,
 • diskutere teoriernes relevans i relation til egen ledelsespraksis og foreslå forbedringer i denne praksis,
 • reflektere over egen evne til at håndtere lederrollen i relation til forandringer og kommunikation,
 • kommunikere om udfordringer og løsningsmuligheder til diverse interessenter, f.eks. forretningsledelsen og brugerne.
Undervisningsform:

2-dages seminar med teoretiske indlæg og gruppediskussioner, gruppedialog, aflevering af opgaver.

Der er tæt integration mellem teori og praksis i undervisningen, hvor relevante metoder og teorier bringes i spil og diskuteres i forhold til deltagernes roller som ledere af it.

Eksamensform:

Faget afsluttes med en individuel, intern, skriftlig opgave. Den udarbejdes hjemmefra over en uge, og der gives karakter efter 7-trins-skalaen. Den samlede opgave har et omfang af min. 9 og max. 12 sider. Deltageren skal i opgaven besvare en række spørgsmål, som er formuleret af den fagpakkeansvarlige. Derudover vil der være en mindre refleksionsopgave.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
It-lederen i praksis 01.05.20 - 19.06.20 7.000 5 AAU
Datoer for undervisning:
01.-02-05.20
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Hotel Scandic Aalborg
Hadsundvej 200
9220 Aalborg Øst
Indhold:

Fagets mål er udvikling af deltagernes faglige og personlige ledelseskompetencer. Faget tager sit udgangspunkt i de teoretiske områder, som behandles i de to første enkeltfag, og faget gennemføres sideløbende med de to øvrige enkeltfag.

Den enkelte deltager får ved fagets start mulighed for at arbejde med og forholde sig til en vurdering af egen personlige ledelsesprofil gennem et individuelt forløb med en faglig vejleder. Vejlederen vil med en blanding af teoretisk faglighed og praktisk erfaring give et nuanceret blik udefra på forholdet mellem ledelsesroller og de opgaver, man udfører i egen praksis.

Med udgangspunkt i samtaler om ledelsesprofilen modtager deltageren sparring med henblik på udvikling af den enkeltes faglige såvel som personlige ledelseskompetencer, og ligeledes aftales det med den faglige vejleder, hvilke(n) faglige ledelsesmæssige problemstilling(er), deltageren vil sætte fokus på og arbejde med igennem faget, samt hvilke kompetencer deltageren i særlig grad ønsker at udvikle igennem projektperioden.

Den enkelte deltagers udvikling, såvel fagligt som personligt, demonstreres gennem en projektrapport. Problemstillingen behandles ved inddragelse af teorierne fra de to øvrige enkeltfag. Analyse af erfaringer fra egen praksis skal indgå som en del af projektet.

Udbytte:

Målet er, at deltagerne - efter at have gennemført faget - vil have udviklet deres faglige og personlige ledelseskompetencer og være i stand til at:

 • definere og formulere en relevant problemstilling fra egen ledelsespraksis,
 • vælge relevante metoder og teorier fra fagpakkens pensum til belysning af problemstillingen,
 • demonstrere overblik over teorien ved at diskutere og argumentere for valg af teori og fremgangsmåde til at adressere problemstillingen,
 • reflektere over egen ledelsespraktisk og udvikle denne,
 • reflektere over egne personlige ledelseskompetencer og udvikling af disse,
 • opstille alternative forslag til forbedring af praksis.
Undervisningsform:

2-dages seminar med teoretiske indlæg og gruppediskussioner, gruppedialog, aflevering af opgaver.

Gennem udarbejdelse af en projektrapport, der tager udgangspunkt i en relevant it-ledelsesmæssig problemstilling, skal deltageren udvikle sine faglige og personlige ledelseskompetencer. Deltageren får tilknyttet en faglig vejleder.

Eksamensform:

Faget afsluttes med en individuel, mundtlig prøve med ekstern censur. Eksamen tager udgangspunkt i en projektrapport, der skal have et omfang af 15 normalsider. Varigheden af eksamen er berammet til en halv time inkl. votering. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Deltagerportræt

"Fagpakken It-lederen har givet mig et godt begrebsapparat og en teoretisk ballast inden for it-ledelse, som er let at overføre på praksis. Fra fagpakken har jeg både kunnet bruge elementer omkring ledelsesteori, forandringsledelse og systematisk ledelse."

Læs interview Ann Christine List, Teamchef for IT og digitalisering ved Bygningsstyrelsen og tidligere deltager på fagpakken It-lederen.

Praktisk information

Periode:
07.02.20 - 19.06.20
Datoer for undervisning:
07.02.20 (opstartswebinar)
21.-22.02.20
27.-28.03.20
01.-02.05.20
Pris:
21.000 kr.
Hertil kommer udgifter til litteratur, forplejning og evt. ophold under seminarerne.
ECTS:
15
Max. deltagerantal:
25
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Hotel Scandic Aalborg
Hadsundvej 200
9220 Aalborg Øst
Litteratur:
Ansøgningsskema:
Udbyders info:

Særlige bemærkninger

Download flyer om fagpakken It-lederen.

Vejledning

Faglig vejledning:
Professor Rikke Ørngreen
E-mail: rior(at)learning.aau.dk
Tlf.: 9940 2314

Praktisk vejledning:
Kontorfuldmægtig Maj-Britt Skovhus
E-mail: mbs(at)learning.aau.dk
Tlf.: 9940 3064

Fagpakkeprojekter


 Eksempler på projekter, som tidligere deltagere på fagpakken har arbejdet med på det afsluttende 3. enkeltfag:

 • Forbedring af performance for Task Force teams i Problem processen.
 • Forandringer i it-lederrollen.
 • Fra gruppe til team gennem bevidst ledelse.
 • Offshoring.
 • Forandringsledelse i praksis.

It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik