It-projektledelse

En lang række faktorer har indflydelse på, om et it-udviklings- eller -implementeringsprojekt bliver en succes. De tekniske udfordringer er langt fra de største. Derimod afhænger succesen i høj grad af, hvordan projektet bliver organiseret og ledet, og hvordan forholdet til beslutningstagere, leverandører, brugere og projektgruppe er. Med fagpakken It-projektledelse får du redskaberne til at forstå, hvad der foregår i og omkring et it-projekt, og evne til at løfte opgaven som projektleder.

Målgruppe:

Ansatte i private eller offentlige virksomheder samt konsulenter, der arbejder som projektledere med ansvar for it-udviklingsprojekter eller it-implementeringsprojekter.

  Undervisningsform:

Forløbet gennemføres som en kombination af seminarer og selvstændigt arbejde. Tredje enkeltfag gennemføres sideløbende med de to andre enkeltfag.

Undervisningen veksler mellem klassiske forelæsninger, gruppediskussioner og plenumdrøftelser. Forud for hvert weekendseminar afleveres en hjemmeopgave, der vedrører weekendens pensum.

Deltagerne skal påregne en samlet indsats for hele fagpakken på ca. 400 arbejdstimer til seminarer, læsning, opgaveskrivning og eksamensaktiviteter.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Ledelse i forhold til beslutningstagere 05.02.21 - 11.03.21 7.000 5 SDU
Ledelse i forhold til brugere og projektgruppe 12.03.21 - 30.06.21 7.000 5 SDU
It-projektledelse i praksis 01.02.21 - 30.06.21 7.000 5 SDU
Indhold:

Fagpakken i it-projektledelse henvender sig til projektledere med erfaring i projektledelse og med viden om grundlæggende projektstyringsteknikker.

Målet er, at deltagerne opnår større evne til at gennemskue, hvad der foregår i og omkring et projekt og lærer at håndtere både tekniske og organisatoriske udfordringer i et it-projekt.

En projektleder på et it-udviklings- eller implementeringsprojekt har mange forskelligartede ledelsesopgaver, der hver for sig forudsætter indsigt i mange forskellige teoretiske områder.

Fagpakken fokuserer på

 • ledelse af udvikling af systemet og implementering i organisationen,
 • ledelse i forhold til beslutningstagere og styregruppe,
 • ledelse i forhold til samarbejdspartnere, 
 • ledelse af projektgruppen,
 • ledelse i forhold til brugerne.

Under hvert emne inddrages relevante teorier om organisation, ledelse, strategi, brugeradfærd, læring m.v., for at deltagerne på fagpakken kan opnå en større forståelse for, hvilke faktorer der kan få indflydelse på et projekts succes, og hvilke handlingsmuligheder man har som projektleder. Teorierne bliver sat i relation til deltagernes erfaringer, og der vil løbende blive arbejdet med cases.

Fagpakken er bygget op af tre enkeltfag. De to første giver en teoretisk indføring i fagpakkens emner. I det tredje enkeltfag, der gennemføres sideløbende med de to øvrige, skal deltagerne anvende teorierne i praksis i en konkret casevirksomhed - gerne i egen organisation.

Udbytte:

Viden:
Gennem fagpakken skal deltagerne opbygge viden inden for følgende fagelementer:

 • Projektstrategier.
 • Projektmodeller.
 • Ledelse af underleverandører og partnere, herunder aftaler, samarbejde og koordinering.
 • Interessenter og interessentanalyse.
 • Benefit management og vurdering af succes.
 • Skabelse af en effektiv projektorganisation.
 • Forskellige organiseringsformer af projektgruppen.
 • Sammensætning af projektgrupper.
 • Skabelse af high-performance teams.
 • Ledelse af globale teams.
 • Organisatorisk forandring og ledelse heraf.
 • Forskellige implementeringsmodeller og deres konsekvenser.

For flere af disse fagelementer gælder, at viden baserer sig på den højeste internationale forskning.

Færdigheder:
Efter gennemførelse af fagpakken skal deltagerne kunne:

 • Beskrive, sammenfatte og perspektivere fagområdets teorier.
 • Relatere de beskrevne teorier til konkrete praksissituationer.
 • Reflektere over de beskrevne teorier – både set i sammenhæng med praksis-situationer og fagområdets teorier.
 • Identificere og formulere en organisatorisk og informationsteknologisk problemstilling med relevans for fagpakken.
 • Udvælge relevante teorier fra fagpakken til belysning/behandling af problemstillingen.
 • Opstille forslag til metode for belysning af den identificerede problemstilling – herunder eventuelle dataindsamlingsmetoder.
 • Beskrive, analysere og vurdere problemstillingen gennem en selvstændig og systematisk anvendelse af de valgte teorier, metoder og teknikker.
 • Demonstrere indsigt i implikationerne af analysearbejdet og de opstillede handlingsforslag, herunder præsentere en logisk konklusion og perspektivering af det gennemførte arbejde.
 • Udarbejde en konklusion i forlængelse af problemstillingen (problemformuleringen) med afsæt i de gennemførte analyser.
 • Perspektivere konklusionen i forhold til problemområdet og praksis.
 • Udarbejde en velstruktureret og velformuleret rapport.
 • Reflektere over selve problemløsningsprocessen med baggrund i de anvendte teorier, metoder og teknikker.

Kompetencer:
Efter gennemførelse af fagpakken skal deltagerne kunne identificere, analysere og udarbejde løsningsforslag til komplekse organisatoriske og it-mæssige problemstillinger ved hjælp af fagområdets teorier, metoder og teknikker. Helt konkret forventes det, at deltagerne er i stand til at:

 • Organisere et projekt og vælge projektstrategi, projektmodel og fremgangsmåde med udgangspunkt i en analyse af projektets betingelser og opgavens natur. Analyse af projektets betingelser omfatter benefit, udviklingsorganisation, brugerorganisation, leverandører, samarbejdsrelationer, teknologi, risici og usikkerheder.
 • Lede implementering af it og af de forandringer, der er forbundet med implementeringen, med henblik på realiseringen af benefits.
 • Håndtere ledelsesrollen i relation til beslutningstagere, projektdeltagere, samarbejdspartnere og underleverandører.

Deltagerne skal kunne redegøre for de overvejelser – både af teoretisk og praktisk art, der ligger bag ved initiativerne. De skal kunne forestå dette arbejde på egen hånd, lige så vel som de skal kunne deltage i et teamwork med henblik på udførelse af arbejdsopgaverne.

Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi eller informationsvidenskab, HA(dat.), HD(informatik) eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Ønskelige forudsætninger:

Det forventes, at deltagerne i fagpakken har erfaring med projektarbejde og har prøvet at arbejde som projektledere, samt at de har kendskab til grundlæggende projektstyringsteknikker.

Det vil være en fordel, hvis deltagerne arbejder med projektledelse, samtidig med at de følger fagpakken.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Ledelse i forhold til beslutningstagere 05.02.21 - 11.03.21 7.000 5 SDU
Datoer for undervisning:
5/2 – kl. 09.00 – 16.30
6/2 – kl. 08.30 – 12.00
26/2 – kl. 09.00 – 16.30
27/2 – kl. 08.30 – 12.00
Udbyder:
Syddansk Universitet
Undervisningssted:
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Indhold:

Faget beskæftiger sig med ledelse af analyse, design og udvikling i forbindelse med it-projekter og retter særlig opmærksomhed mod valg af egnet projektmodel og på ledelse i forhold til beslutningstagere og styregruppe.

Udbytte:

Efter gennemførelse af faget er det målet, at deltagerne kan analysere et projekts betingelser, vælge en hensigtsmæssig strategi, model og organisering samt bidrage til forbedring af organisationens måde at håndtere projekter på.

Viden:Gennem faget skal deltagerne opnå viden inden for følgende fagelementer:

 • Projektstrategier.
 • Projektmodeller og forskellige projektperspektiver. 
 • Ledelse, samarbejde og koordinering.
 • Interessenter og interessentanalyse.
 • Benefit management og vurdering af succes.

For flere af disse fagelementer gælder, at viden baserer sig på den højeste internationale forskning.

Færdigheder:

Efter gennemførelse af faget skal deltagerne kunne:

 • Beskrive, sammenfatte og perspektivere fagområdets teorier.
 • Relatere de beskrevne teorier til konkrete praksissituationer.
 • Kunne reflektere over praksis-situationer og/eller andre  dele ad fagpakkens teorier med baggrund i fagets teorier.
Undervisningsform:

Faget og fagpakken indledes med en kick-off-dag.  

Undervisningen gennemføres derudover som en kombination af seminarer (fredag morgen til lørdag middag) og hjemmearbejde. 

Forud for hvert af enkeltfagets to weekendseminarer afleveres en hjemmeopgave, der vedrører weekendens pensum.

Eksamensform:

Skriftlig eksamen, intern prøve. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Ledelse i forhold til brugere og projektgruppe 12.03.21 - 30.06.21 7.000 5 SDU
Datoer for undervisning:
12/3 – kl. 09.00 – 16.30
13/3 – kl. 08.30 – 12.00
26/3 – kl. 09.00 – 16.30
27/3 – kl. 08.30 – 12.00
Udbyder:
Syddansk Universitet
Undervisningssted:
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Indhold:

Faget beskæftiger sig med ledelse af it-projekter og har fokus på ledelse i forhold til de personer, der skal udvikle eller implementere it-systemet (projektgruppen), og de personer, der skal bruge systemet i organisationen.

Udbytte:

Viden:
Gennem faget skal deltagerne opnå viden inden for følgende fagelementer:

 • Forskellige organiseringsformer af projektgruppen.
 • Sammensætning af projektgrupper.
 • Projektets vilkår og organisering. 
 • Organisatorisk forandring og ledelse heraf.
 • Projektkommunikation. 
 • Forskellige implementeringsmodeller og deres konsekvenser.

For flere af disse fagelementer gælder, at viden baserer sig på den højeste internationale forskning.

Færdigheder:

Efter gennemførelse af faget skal deltagerne kunne:

 • Beskrive, sammenfatte og perspektivere fagområdets teorier.
 • Relatere de beskrevne teorier til konkrete praksissituationer.
 • Reflektere over de beskrevne teorier – både set i sammenhæng med praksis-situationer og fagområdets teorier.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som en kombination af seminarer (fredag morgen til lørdag middag) og hjemmearbejde.

Forud for hvert af enkeltfagets to weekendseminarer afleveres en hjemmeopgave, der vedrører weekendens pensum.

Eksamensform:

Skriftlig eksamen, intern prøve. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
It-projektledelse i praksis 01.02.21 - 30.06.21 7.000 5 SDU
Datoer for undervisning:
Skriftlig rapport afleveres 31. maj. Eksamen i juni.
Udbyder:
Syddansk Universitet
Undervisningssted:
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Undervisere:
Indhold:

Faget er bygget op omkring en problemorienteret, praktisk opgave. Deltagerne skal anvende teorier fra fagpakkens to øvrige fag til at løse eller belyse en praktisk udfordring. Det giver deltagerne mulighed for at gå i dybden med egen organisation, projekttype eller interesseområde.

Opgaven kan løses individuelt eller i grupper med maksimalt tre deltagere.

Faget forudsætter deltagelse i fagpakkens to øvrige enkeltfag.

Udbytte:

Viden:
Fokus på faget er rettet mod, at deltagerne opnår en dybere viden og forståelse for dele af de teorier, metoder og teknikker, som er knyttet til fagpakken. Kravet er ikke at bruge ny teori set i forhold til de to andre fag i pakken.

Færdigheder:
Efter gennemførelse af faget skal deltagerne kunne:

 • Identificere og formulere en organisatorisk og informationsteknologisk problemstilling med relevans for fagpakken.
 • Udvælge relevante teorier fra fagpakken til belysning/behandling af problemstillingen.
 • Opstille forslag til metode for belysning af den identificerede problemstilling – herunder eventuelle dataindsamlingsmetoder.
 • Beskrive, analysere og vurdere problemstillingen gennem en selvstændig og systematisk anvendelse af de valgte teorier, metoder og teknikker.
 • Demonstrere indsigt i implikationerne af analysearbejdet og de opstillede handlingsforslag, herunder præsentere en logisk konklusion og perspektivering af det gennemførte arbejde.
 • Udarbejde en konklusion i forlængelse af problemstillingen (problemformuleringen) og med afsæt i de gennemførte analyser.
 • Perspektivere konklusionen i forhold til problemområdet og praksis.
 • Udarbejde en velstruktureret og velformuleret rapport.
 • Reflektere over selve problemløsningsprocessen med baggrund i de anvendte teorier, metoder og teknikker.
Undervisningsform:

Deltagerne gennemfører et projekt, der munder ud i en projektrapport. Under projektarbejdet får deltagerne løbende faglig sparring og coaching fra en vejleder.

Faget gennemføres sideløbende med fagpakkens to øvrige enkeltfag. 

Eksamensform:

Individuel, mundtlig eksamen af ca. 45 minutters varighed på baggrund af projektrapport. Ekstern censur. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.

Deltagelse i eksamen forudsætter, at de to øvrige enkeltfag i fagpakken er bestået.


Deltagerportræt

"Min viden fra fagpakken har jeg brugt til at udfylde huller i vores projektledelse hos Multi Support. Først og fremmest på områderne omkring risikovurdering, risikostyring og risikoplanlægning. Normalt prøver man jo at planlægge sig ud af et projekt – hvilket ofte er ret svært. Men hvis man inddrager risikovinklen, giver det et helt andet perspektiv"

Henrik Fjordback, Product manager ved Multi Support og tidligere deltager på fagpakken It-projektledelse.

Praktisk information

Periode:
01.02.21 - 30.06.21
Datoer for undervisning:
5/2 – kl. 09.00 – 16.30
6/2 – kl. 08.30 – 12.00
26/2 – kl. 09.00 – 16.30
27/2 – kl. 08.30 – 12.00

12/3 – kl. 09.00 – 16.30
13/3 – kl. 08.30 – 12.00
26/3 – kl. 09.00 – 16.30
27/3 – kl. 08.30 – 12.00
Pris:
21.000 kr.
Derudover udgifter til litteratur samt til forplejning og ophold under seminarerne.
ECTS:
15
Max. deltagerantal:
25
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Syddansk Universitet
Undervisningssted:
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding

Vejledning

Faglig vejledning:
Professor Jan Stentoft
E-mail: stentoft(at)sam.sdu.dk
Tlf.: 6550 1370
Mobil: 2088 7191

Praktisk vejledning:
Syddansk Universitet
Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
Sekretariatsleder Kirsten Høg
E-mail: kih(at)sam.sdu.dk
Tlf.: 6550 1406

Fagpakkeprojekter

Her er eksempler på projekter, som tidligere deltagere i fagpakken har arbejdet med:

 • Indførelse af elektronisk fakturahåndtering - hvordan opnås den bedste brugertilslutning.
 • Forandringsagent i en "arrogant kultur".
 • Hvordan skaber mennesker mening med it?
 • SCRUM som framework for udviklingsprocessen.
 • Opnå komplette delleverancer, når man er afhængig af flere eksterne leverancer.
 • Udvikling af et højtydende udviklingsteam i [virksomhed].
 • Selvorganiserende SCRUM teams og koordineringsmekanismer.
 • Indhent en skrøbelig start på projekt.
 • En model for gevinstrealisering ved IS-projekter.
 • Struktureret projektledelse i [virksomhed].

  It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

  Cookie- og privatlivspolitik