It-strategi og organisation

Denne fagpakke tager udgangspunkt i de strategiske udfordringer, som moderne it-organisationer og it-ledere står overfor. Der er krav om, at driften skal fungere. Samtidig forventes det, at it-organisationen bidrager til udviklingen af forretningssystemerne og til innovation af produkter og/eller processer. For at dette kan realiseres, kræver det hensigtsmæssige organisatoriske strukturer og processer i it-organisationen. 

Målgruppe:

Ansatte i private eller offentlige virksomheder samt konsulenter, der arbejder med it strategi eller med ledelse af it.

  Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som en kombination af weekendseminarer, netbaseret undervisning og aflevering af opgaver.

3. enkeltfag gennemføres som et projektforløb sideløbende med de to øvrige enkeltfag.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
It-organisation og ledelse 24.01.20 - 02.04.20 8.000 5 AU
It-strategi og governance 03.04.20 - 01.06.20 8.000 5 AU
It-strategi og organisation i praksis 24.01.20 - 30.06.20 8.000 5 AU
Indhold:

Fokus i denne fagpakke er organisering af it-organisationen og effektive strategibaserede koblinger mellem forretning og it, således at it kan medvirke til at skabe forretningsmæssig nytte.

It-organisationen og dermed it-lederen bliver mødt af krav om, at driften fungerer. Samtidig forventes det, at it-organisationen bidrager til udviklingen af forretningssystemerne og til innovation af produkter og/eller processer. For at dette kan realiseres, kræver det hensigtsmæssige organisatoriske strukturer og processer i it-organisationen.

Samtidig er it-organisationen i mange virksomheder under forandring. Fra at have været betragtet som en it-leverandør til forretningen, til samarbejdspartner med forretningen omkring udviklingen heraf, er der i dag i nogle organisationer tale om, at it-organisationen fungerer som en service-leverandør og forventes at initiere forretningsinnovation. Denne forandring og de krav og forventninger, som stilles til it-organisationen, kræver ledelse og hensigtsmæssig organisering samt hensigtsmæssige strukturer og processer. Deltagerne på fagpakken vil efter endt forløb have udbygget deres forståelse for it-organisationen og opnået solide redskaber til ledelse heraf.

En af de største udfordringer for virksomhederne på det it-mæssige område er at sikre et forretningsmæssigt udbytte af it-investeringerne og dermed også at sikre, at der er overensstemmelse mellem virksomhedens strategi, it-strategien og de ressourcer, der anvendes inden for it-området.

For at dette skal lykkes, kræver det en gensidig forståelse fra it-organisationen og fra forretningsledelsen: It-organisationen skal kunne forstå og omsætte en forretningsstrategi til strategistøttende initiativer på it-området. Tilsvarende skal forretningsledelsen kunne forstå it-teknologiens muligheder og begrænsninger og kunne medvirke ved udformning af en forretningsunderstøttende it-strategi.

Fagpakken er bygget op af tre enkeltfag. De to første giver teoretisk indføring i fagpakkens emner. I det tredje enkeltfag, der gennemføres sideløbende med de to øvrige, skal deltagerne anvende teorierne i praksis i en konkret casevirksomhed - gerne egen organisation.

Udbytte:

Fagpakken tager udgangspunkt i de strategiske udfordringer, som moderne it-organisationer og it-ledere står overfor. Deltagerne på fagpakken vil opnå forståelse for, hvordan en it-organisation designes og ledes professionelt, og de vil blive i stand til at skabe og udbygge koblinger mellem forretningen og it i en virksomhed/organisation med det formål at øge værdiskabelsen og sikre en effektiv udnyttelse af it-ressourcerne.

Viden
Gennem fagpakken opbygger deltagerne viden inden for følgende fagelementer:

 • Organisationsteori
 • Organisering af it-organisationen
 • Ledelse af it-drift og it-udvikling
 • Ledelse af it-produkter
 • Sourcing
 • Forretningsstrategi og strategiskoler
 • It-strategi, udformning og indhold, alignment med forretningsstrategi
 • It-arkitektur og strategi
 • It-governance og styring af it-relaterede beslutninger
 • Projektporteføljeledelse

For flere af disse fagelementer gælder, at viden baserer sig på den højeste internationale forskning.

Færdigheder
Deltagerne skal efter at have gennemført fagpakken kunne

 • beskrive, sammenfatte og perspektivere fagområdets teorier,
 • relatere de beskrevne teorier til konkrete praksissituationer,
 • reflektere over de beskrevne teorier - både set i sammenhæng med praksissituationer og fagområdets teorier,
 • identificere og formulere en organisatorisk og informationsteknologisk problemstilling med relevans for fagpakken,
 • udvælge relevante teorier fra fagpakken til belysning/behandling af problemstillingen,
 • opstille forslag til metode for belysning af den identificerede problemstilling - herunder eventuelle dataindsamlingsmetoder,
 • beskrive, analysere og vurdere problemstillingen gennem en selvstændig og systematisk anvendelse af de valgte teorier, metoder og teknikker,
 • demonstrere indsigt i implikationerne af analysearbejdet og de opstillede handlingsforslag, herunder præsentere en logisk konklusion og perspektivering af det gennemførte arbejde,
 • udarbejde en konklusion i forlængelse af problemstillingen (problemformuleringen) med afsæt i de gennemførte analyser,
 • perspektivere konklusionen i forhold til problemområdet og praksis,
 • udarbejde en velstruktureret og velformuleret rapport,
 • reflektere over selve problemløsningsprocessen med baggrund i de anvendte teorier, metoder og teknikker.

Kompetencer
Deltagerne skal efter at have gennemført fagpakken kunne identificere, analysere og udarbejde løsningsforslag til komplekse organisatoriske og it-mæssige problemstillinger ved hjælp af fagområdets teorier, metoder og teknikker.

Konkret forventes det, at deltagerne er i stand til at

 • udvikle, styre og implementere
  • en model for organisering af it-organisationen,
  • planer for organisering af it-udvikling og drift
  • en model for styring af it-produkter
  • en it-strategi i en tæt dialog med forretningsledelsen,
  • en it-governancestruktur,
  • en projektporteføljemodel under hensyntagen til både strategien, governancestrukturen og efterfølgende effektvurderinger/-målinger,
 • lede forandringer, der involverer it, herunder at kunne varetage opgaver som videndeling, kommunikation og samarbejde,
 • vurdere potentialer - knyttet både til forretningen, organisationen og arkitekturen - ved nye teknologier.

Desuden er det målet, at deltagerne skal kunne redegøre for de overvejelser - af både teoretisk og praktisk art - der ligger bag initiativerne. De skal kunne forestå dette arbejde på egen hånd, lige så vel som de skal kunne deltage i et teamwork med henblik på udførelse af arbejdsopgaverne.

Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi eller informationsvidenskab, HA(dat.), HD(informatik) eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
It-organisation og ledelse 24.01.20 - 02.04.20 8.000 5 AU
Datoer for undervisning:
24.01.20
07.-08.02.20
06.-07.03.20
Udbyder:
Aarhus BSS
Undervisningssted:
Aarhus BSS
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V.
Undervisere:
Indhold:

Enkeltfaget omhandler ledelse og organisering af it-organisationer. Faget indledes med introduktion til organisationsteori som baggrund for at forstå organisationers udvikling både med henblik på at kunne lede it-organisationen og på at kunne bidrage til forretningens udvikling. Endvidere fokuseres der på organiseringen af it, på ledelse af processer i udvikling og drift og på, hvordan it-systemer kan styres som produkter. Der afsluttes med en diskussion af muligheder og udfordringer ved forskellige typer af sourcing.

Udbytte:

Gennem faget opnår deltagerne viden inden for følgende fagelementer:

 • Organisationsteori
 • Organisering af it-organisationen
 • Ledelse af It-drift og It-udvikling
 • Ledelse af It-produkter
 • Sourcing

For flere af disse fagelementer gælder, at viden baserer sig på den højeste internationale forskning.

Efter gennemførelse af faget skal deltagerne kunne:

 • Beskrive, sammenfatte og perspektivere fagområdets teorier.
 • Relatere de beskrevne teorier til konkrete praksissituationer.
 • Kunne reflektere over praksissituationer og/eller andre dele af fagpakkens teorier med baggrund i fagets teorier.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som en kombination af weekendseminarer, netbaseret undervisning og aflevering af opgaver.

Eksamensform:

Skriftlig eksamen, intern prøve. Bedømmes med bestået/ikke bestået.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
It-strategi og governance 03.04.20 - 01.06.20 8.000 5 AU
Datoer for undervisning:
03.-04.04.20
01.-02.05.20
Udbyder:
Aarhus BSS
Undervisningssted:
Aarhus BSS
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V.
Undervisere:
Indhold:

Enkeltfaget beskæftiger sig både med forretningsstrategi og it-strategi, herunder hvorledes der skabes de nødvendige koblinger mellem de to områder. Centralt i faget er en fokusering på forhold og betingelser knyttet til ’alignment’ mellem forretningsstrategi og it-strategi. Enkeltfaget beskæftiger sig også med, hvordan der skabes en beslutningsstruktur (it-governance og projektporteføljeledelse), der sikrer, at der er sammenhæng mellem strategi og de projekter, der gennemføres.

I forbindelse med forretningsstrategi tages der afsæt i forskellige strategiskoler herunder den eksterne skole, hvor fokus er rettet mod markedet og konkurrencen. Desuden er den ressourcebaserede strategiskole i fokus. Her lægges der vægt på, at virksomhederne er bevidste om, hvilke styrker og kernekompetencer de er i besiddelse af.  

I forbindelse med udformningen af strategier for såvel forretningen som it er det vigtigt at have fokus på de muligheder, som teknologien giver for forretningen. It har ’impact’ på forretningen. En rigtig udnyttelse af teknologien kan være med til at give virksomheden store fordele sammenlignet med konkurrenterne. Faget adresserer dette emne ved at beskæftige sig med ’innovation’.

Enkeltfaget beskæftiger sig med it-governance – det vil sige principper for styring af it i organisationen. Et centralt element i it-governance er beslutningsprocesser og -strukturer knyttet til effektiv udnyttelse af it i organisationen. I faget behandles de elementer, der indgår i en effektiv udnyttelse af it-ressourcerne i en virksomhed, og en best practice model for it-beslutninger præsenteres.

Projektporteføljeledelse beskæftiger sig med styring og udvælgelse af projekter ud fra en portefølje, der er karakteriseret ved at indeholde flere projekter, end det er muligt at igangsætte på samme tid

Udbytte:

Gennem faget opnår deltagerne viden inden for følgende fagelementer:

 • Forretningsstrategi og strategiskoler
 • It-strategi, udformning og indhold, alignment med forretningsstrategi
 • It-arkitektur og strategi
 • It-governance og styring af it-relaterede beslutninger.
 • Projektporteføljeledelse

For flere af disse fagelementer gælder, at viden baserer sig på den højeste internationale forskning.

Efter gennemførelse af faget skal deltagerne kunne:

 • beskrive, sammenfatte og perspektivere fagområdets teorier,
 • relatere de beskrevne teorier til konkrete praksissituationer,
 • reflektere over de beskrevne teorier - både set i sammenhæng med praksissituationer og fagområdets teorier.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som en kombination af weekendseminarer, netbaseret undervisning og aflevering af opgaver. 

Eksamensform:

Skriftlig eksamen, intern prøve. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
It-strategi og organisation i praksis 24.01.20 - 30.06.20 8.000 5 AU
Datoer for undervisning:
24.01.20
04.04.20
Udbyder:
Aarhus BSS
Undervisningssted:
Aarhus BSS
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V.
Undervisere:
Indhold:

Enkeltfaget er bygget op omkring en problemorienteret praktisk opgave. Deltagerne skal anvende teorier fra fagpakkens to øvrige fag til at løse eller belyse en praktisk udfordring. Det giver mulighed for at gå i dybden med egen organisation eller interesseområde.

Opgaven kan løses individuelt eller i grupper med maksimalt tre deltagere.

Deltagelse i faget forudsætter deltagelse i de to øvrige enkeltfag fra fagpakken.

Udbytte:

Målet med faget er, at deltagerne opnår eksakte færdigheder rettet mod brugen af dele af de teorier, der indgår i faget.

Fokus er rettet mod at opnå en dybere viden og forståelse for dele af de teorier, metoder og modeller, som er knyttet til fagpakken. Desuden er kompetence-delen vigtig, derved at deltagerne med baggrund i en konkret fagrelateret problemstilling skal kunne analysere denne ved hjælp af fagpakkens teorier.

Deltagerne skal kunne

 • identificere og formulere en organisatorisk og informationsteknologisk problemstilling med relevans for fagpakken,
 • udvælge relevante teorier fra fagpakken til belysning/behandling af problemstillingen,
 • opstille forslag til metode for belysning af den identificerede problemstilling - herunder eventuelle dataindsamlingsmetoder,
 • beskrive, analysere og vurdere problemstillingen gennem en selvstændig og systematisk anvendelse af de valgte teorier, metoder og teknikker,
 • demonstrere indsigt i implikationerne af analysearbejdet og de opstillede handlingsforslag, herunder præsentere en logisk konklusion og perspektivering af det gennemførte arbejde,
 • udarbejde en konklusion i forlængelse af problemstillingen med afsæt i de gennemførte analyser,
 • perspektivere konklusionen i forhold til problemområdet og praksis,
 • udarbejde en velstruktureret og velformuleret rapport,
 • reflektere over selve problemløsningsprocessen med baggrund i de anvendte teorier, metoder og teknikker.
Undervisningsform:

Faget gennemføres sideløbende med fagpakkens to øvrige enkeltfag.

Der gives en introduktion til videnskabelig metode, udarbejdelse af problemformulering og struktur på projektopgaven. Deltagerne bliver tilknyttet en vejleder, som løbende giver faglig sparring og coaching.

Undervisningssproget er dansk, men opgaven kan afleveres på engelsk, hvis deltagerne ønsker det.

Eksamensform:

På baggrund af skriftlig projektrapport afholdes individuel, mundtlig eksamen af ca. 45 minutters varighed. Ekstern censor medvirker ved eksamen. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Deltagerportræt

"Jeg tog fagpakken It-strategi og organisation, fordi strategi og governance er elementer, som er nødvendigt at forstå for at kunne agere i den kontekst, jeg arbejder i."
Læs hele interviewet med Jesper Lund Klaris, Scrum Master ved Bankdata og tidligere studerende på fagpakken it-strategi og it-organisation.

Praktisk information

Periode:
24.01.20 - 30.06.20
Datoer for undervisning:
24.01.20
07.-08.02.20
06.-07.03.20
03.-04.04.20
01.-02.05.20
Pris:
24.000 kr.
Derudover udgifter til litteratur samt til forplejning og ophold under seminarerne.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aarhus BSS
Undervisningssted:
Aarhus BSS
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V.
Undervisere:
Ansøgningsskema:
Udbyders info:

Særlige bemærkninger

De tidligere udbudte fagpakker It-strategi og It-organisationen kan ikke indgå sammen med denne fagpakke i et samlet master-studieprogram.

Download flyer for fagpakken It-strategi og organisation.

Vejledning

Praktisk vejledning:
ASK Aarhus BSS Student Service
E-mail: studentservices.bss(at)au.dk 
Tlf: 8716 4026. 

Fagpakkeprojekter

Tidligere deltagere på fagpakken It-strategi har f.eks. skrevet projekt om:

 • Analyse og vurdering af it-governance struktur i [virksomhed].
 • Udarbejdelse af porteføljestyringsmodel i [virksomhed].
 • Vurdering af projektstyringsmodel i [virksomhed].
 • Vurdering af alignmentsituationen (mellem it og forretningen) i [virksomhed].
 • Sikring af innovation i it-strategi processen i [virksomhed].
 • Hvordan opnås der succeser (og undgås fiaskoer) i it-partnerskaber.
 • Etablering af effektive koblinger mellem it-governance og projektledelse i [virksomhed].

It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik