Kvalitativ analyse af it og organisation

Forudsætningen for succesfuld og bæredygtig organisationsudvikling i forbindelse med it, innovation og forretningsudvikling, er evnen til at undersøge organisationen til bunds, formidle indsigter til andre og gentænke eksisterende organisationsformer. Formålet med denne fagpakke er at gå i dybden med tilgange til analyse af arbejdspraksis i en organisation med henblik på at udforske og diskutere teoretiske problemstillinger, metodiske tilgange og ikke mindst integrationen af disse analyser i udviklingsprocessen.

Målgruppe:

Personer, der i forbindelse med udvikling, indkøb eller implementering af it har brug for at kunne lave analyser af arbejdsprocesser for at opnå en optimal udnyttelse af it.

  Undervisningsform:

Fagpakken bliver gennemført som seminarrække. Frem til hvert seminar (varighed 1-2 dage) vil der ud over læsning af litteratur være obligatoriske opgaver. Seminarerne vil indeholde forelæsninger, oplæg fra studerende, gruppearbejde omkring problemstillinger, samt gennemgang af opgaver. Opgaverne kan bestå i gennemførsel af et interview, observation af arbejdsgange, analyse af data, diskussion af litteratur og teori, udarbejdelse af disposition for eksamensgave mv.

Forbehold: Er der færre end 15 studerende på fagpakken, skal du regne med, at antallet af seminarer/konfrontationstimer bliver nedjusteret. AU vil i dette tilfælde tilstræbe, at de seminarer, der afholdes, vil falde på de allerede udmeldte undervisningsdatoer.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Kvalitativ analyse af it og organisation 01.02.21 - 30.06.21 19.500 15 AU
Indhold:

På fagpakken introduceres den studerende til teorier og metoder, der sætter vedkommende i stand til at planlægge, designe og udføre undersøgelser af organisationer med henblik på bæredygtig organisationsudvikling. Den studerende opøver evnen at forstå organisationer i dybden og til selvstændigt at udvikle og udføre organisationsforandring i organisationer rent praktisk på en forskningsbaseret måde.

Fagpakken tager afsæt i den væsentligste forskning inden for organisationsstudier, kvalitative metoder og organisationsetnografi og gør den studerende i stand til at forstå organisationers kompleksitet og omsætte denne viden til konkrete, praktiske løsninger. Den studerende præsenteres endvidere til forskellige kvalitative metoder og værktøjer, såsom interviews, observation og dataanalyse og -fortolkning til undersøgelser og analyse af it i praksis.

Fagpakken tager afsæt i den væsentligste forskning inden for organisationsstudier, kvalitative metoder og organisationsetnografi og gør den studerende i stand til at forstå organisationers kompleksitet og omsætte denne viden til konkrete, praktiske løsninger. Den studerende præsenteres endvidere til forskellige kvalitative metoder og værktøjer, såsom interviews, observation og dataanalyse og -fortolkning til undersøgelser og analyse af it i praksis.

Fagpakken giver den studerende basale akademiske evner og værktøjer, der er vigtige for at gennemføre en masteruddannelse, såsom tilegnelse af forskningsbaseret viden, udvikling af undersøgelsesspørgsmål og undersøgelsesdesigns mv. Den studerende vil gennem fagpakken opnå en rigere og dybere forståelse af it i praksis, der bidrager til den studerendes organisations- og karriereudvikling.

Udbytte:

Ved bedømmelse af den studerendes præstation lægges vægt på i hvor høj grad den studerende kan:

Viden:
- demonstrere viden om organisationer som komplekse systemer
- demonstrere viden om samspillet mellem it, organisation og arbejdspraksis
- demonstrere viden om kvalitative og etnografiske metoder til undersøgelse af konkrete arbejdsprocesser
- demonstrere viden om etnografiske og sociologiske teorier.

Færdigheder:
- tilrettelægge og udføre undersøgelser af organisationer og arbejdspraksis
- formidle, diskutere og reflektere over organisationsforandring
- reflektere over metode- og teorivalg i forbindelse med undersøgelse af organisationsforandring
- anvende etnografiske og sociologiske teorier til undersøgelse af organisationer og arbejdspraksis.

Kompetencer:
- selvstændigt tilrettelægge en proces, hvor en organisation beskrives og analyseres.

Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi eller informationsvidenskab, HA(dat.), HD(informatik) eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Ønskelige forudsætninger:

Det er en fordel, hvis deltagerne har kendskab til problemstillinger i forbindelse med introduktion af it i organisationer og omlægning af arbejdsprocesser og arbejdsgange. Det er nødvendigt at kunne læse og arbejde med engelsksproget, fagligt stof.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Kvalitativ analyse af it og organisation 01.02.21 - 30.06.21 19.500 15 AU
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Aarhus Universitet
Incuba
Åbogade 15
8200 Aarhus N
Undervisningsform:

Fagpakken bliver gennemført som seminarrække. Undervisningsformen tilpasses antallet af studerende. Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Eksamensform:

I eksamensopgaven skal en specifik organisationsmæssig problemstilling præsenteres og undersøges med anvendelse af metoder og teorier fra kurset. Emnet for opgaven aftales med eksaminator.

Ordinær prøve: Forudsætningen for deltagelse i prøven er regelmæssig, aktiv og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen herunder løbende aflevering og godkendelse af opgaver. Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 75% af de udbudte undervisningsaktiviteter. Underviseren præsenterer skriftligt ved semesterstart de undervisningsaktiviteter, den studerende forventes at deltage i og hvilke krav, der stilles til en aktiv og tilfredsstillende deltagelse.

Prøven er en fri hjemmeopgave, hvis emne aftales med eksaminator. Opgaven skrives individuelt eller i en gruppe på op til 4 studerende, hvor den enkelte studerendes bidrag, med undtagelse af indledning, problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Det skal fremgå af besvarelsen, hvilke afsnit den enkelte studerende er ansvarlig for.

Omfang ved 1 studerende: 15-20 normalsider
Omfang ved 2 studerende: 20-25 normalsider
Omfang ved 3 studerende: 25-30 normalsider
Omfang ved 4 studerende: 30-35 normalsider


Deltagerportræt

"Hvis du vil skabe større resultater, når du implementerer it-systemer, så skal du forstå dine kunder, og det gør du med denne her fagpakke."

Se video med Henrik Fjorback, Product Manager og løsningsarkitekt ved Multi Support i Herning og tidligere studerende på fagpakken KValitativ analyse af it og organisation (tidligere titel: Arbejdspraksis og it).

Praktisk information

Periode:
01.02.21 - 30.06.21
Pris:
19.500 kr.
Der må påregnes udgifter til litteratur. Forplejning og ophold under seminarerne er for egen regning.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Aarhus Universitet

Fagansvarlig:
Ansøgningsskema:
Udbyders info:

Særlige bemærkninger

Fagpakken erstatter den tidligere udbudte fagpakke Arbejdspraksis og it, og fagpakken Kvalitativ analyse af it og organisation kan derfor ikke indgå i et masterprogram sammen med denne fagpakke.
Download flyer for fagpakken Kvalitativ analyse af it og organisation.

Vejledning

Faglig vejledning:
Lektor Peter Danholt
E-mail: pdanholt(at)cc.au.dk
Tlf.: 8716 2006

Praktisk vejledning:
Efter- og Videreuddannelse
Arts
E-mail: evu.arts(at)au.dk
Tlf.: 8716 1097
Træffetid: kl. 9.00-12.00 mandag-fredag

Forskerne fortæller

Hør ph.d. og adjunkt Lars Bo Andersen fortælle om, hvorfor det er vigtigt at undersøge arbejdsprocesserne, inden et it-system implementeres i en organisation - kompetencer du får ved at tage fagpakken Kvalitativ analyse af it og organisation.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik