Ledelse af virksomhedsarkitektur

Virksomhedsarkitektur – eller enterprise architecture – er en vigtig del af fundamentet for, at en virksomhed kan operere effektivt og har evnen til at løse fremtidige opgaver på et konkurrencedygtigt niveau. Design og implementering af arkitekturen kræver tæt samarbejde mellem it og forretning på alle niveauer i organisationen. Fagpakken Ledelse af virksomhedsarkitektur ruster dig til at udvikle, lede og udnytte virksomhedsarkitektur bedst muligt i din virksomhed.

Målgruppe:

Denne fagpakke retter sig mod personer, der har ansvar for forretningsstrategi og it-strategi, projektportfolio-ledelse, eller drift og udvikling af virksomhedens it-systemer. Målgruppen arbejder eksempelvis som it-arkitekt, portfolio-arkitekt, it-konsulent, projektleder, it business developer, leder eller mellemleder. Fagpakken er relevant for dig, hvis du arbejder på tværs af forretningsstrategi, forretningsprocesser og organisering.

  Undervisningsform:

Fagpakkens to første enkeltfag afholdes som en kombination af netbaseret undervisning, weekendseminarer (fredag-lørdag) og aflevering af opgaver. Det tredje enkeltfag gennemføres som et projekt sideløbende med de to andre fag.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Virksomhedsarkitektur: koncepter og udfordringer 03.09.21 - 31.01.22 8.000 5 AU
Implementering af virksomhedsarkitektur 03.09.21 - 31.01.22 8.000 5 AU
Ledelse af virksomhedsarkitektur i praksis 03.09.21 - 31.01.22 8.000 5 AU
Indhold:

Virksomhedsarkitektur er et af ledelsens mest avancerede strategiske værktøjer til at imødekomme de komplekse og ukendte konkurrencemæssige udfordringer på den globale arena.

En virksomhedsarkitektur giver grundlag for, at en virksomhed kan udnytte sine eksisterende it-systemer optimalt og samtidigt køre virksomheden i stilling til at udføre fremtidige forretningsprocesser på højeste konkurrencemæssige niveau. Dette er en yderst kompleks opgave, som virksomhedens ledelse bør tage meget seriøst. En moderne udnyttelse af enterprisearkitektur kræver en specifik viden, for at en virksomhed kan identificere, designe, lede, og styre sine kerneprocesser og sit udbud og anvendelse af services. Ideen er at skabe et grundlag for både lokal effektivitet og global fleksibilitet.
    
En effektiv og omfattende brug af virksomhedsarkitektur kræver en opgradering i de tekniske systemer (it-arkitektur, infrastruktur og applikationer), en fornyelse af medarbejderes forretnings- og tekniske kompetencer og en ændring af virksomhedens beslutningsstruktur og kultur. Derfor kræver en effektiv anvendelse af processer og services:

 • systematisk ledelse og udvikling af virksomhedens arkitektur,
 • kompetencer til at designe nye forretningsprocesser i virksomheden, så de maksimalt udnytter de muligheder, der er givet af virksomhedens arkitektur,
 • en evne til at gennemføre de nødvendige forandringer med fokus på de nye muligheder, der opstår ved brugen af forretningsfokuserede arkitekturer. 

Fagpakken er bygget op af tre enkeltfag. De to første giver teoretisk indføring i fagpakkens emner. I det tredje enkeltfag, der gennemføres sideløbende med de to øvrige, skal deltagerne anvende teorierne i praksis i en konkret casevirksomhed, gerne i egen organisation.

Udbytte:

Formålet med denne fagpakke er at give deltagerne et teoretisk og praktisk grundlag for effektivt at kunne lede styre og udnytte virksomheds arkitektur konceptet i deres virksomheder.

Viden
Gennem fagpakken skal deltagerne opbygge viden inden for følgende fagelementer:

 • Operationel virksomhedsmodel.
 • Kerneforretningsprocesser.
 • Virksomhedsarkitektur og systemarkitektur.
 • Servicekoncepter og væsentlige egenskaber. 
 • Ledelse af udvikling af virksomhedsarkitektur – modenhed.
 • Analyse og design af integrerede forretningsprocesser.
 • Integration mellem processer gennem fælles data eller delte services
 • Procesmodellering og forretningsprocesinnovation.
 • ERPs rolle i virksomhedsarkitektur.
 • Engagement Model.
 • Politik og implementering af virksomhedsarkitektur.

For flere af disse fagelementer gælder, at viden baserer sig på den højeste internationale forskning.

Færdigheder
Efter at have gennemført fagpakken er det målet, at deltagerne kan

 • beskrive, sammenfatte og perspektivere fagområdets teorier,
 • relatere de beskrevne teorier til konkrete praksissituationer,
 • reflektere over de beskrevne teorier – både set i sammenhæng med praksis-situationer og fagområdets teorier,
 • identificere og formulere en organisatorisk og informationsteknologisk problemstilling med relevans for fagpakken,
 • udvælge relevante teorier fra fagpakken til belysning/behandling af problemstillingen,
 • opstille forslag til metode for belysning af den identificerede problemstilling – herunder eventuelle dataindsamlingsmetoder,
 • beskrive, analysere og vurdere problemstillingen gennem en selvstændig og systematisk anvendelse af de valgte teorier, metoder og teknikker,
 • demonstrere indsigt i implikationerne af analysearbejdet og de opstillede handlingsforslag, herunder præsentere en logisk konklusion og perspektivering af det gennemførte arbejde,
 • udarbejde en konklusion i forlængelse af problemstillingen (problemformuleringen) med afsæt i de gennemførte analyser,
 • perspektivere konklusionen i forhold til problemområdet og praksis,
 • udarbejde en velstruktureret og velformuleret rapport,
 • reflektere over selve problemløsningsprocessen med baggrund i de anvendte teorier, metoder og teknikker.

Kompetencer
Deltagerne skal efter at have gennemført fagpakken kunne identificere, analysere og udarbejde løsningsforslag til komplekse organisatoriske og it-mæssige problemstillinger ved hjælp af fagområdets teorier, metoder og teknikker.

Helt konkret forventes det, at deltagerne er i stand til at:

 • udnytte virksomhedsarkitekturskonceptet i en strategisk, taktisk og operationel kontekst,
 • etablere et succesrigt samarbejde med forskellige niveauer i organisationen og på tværs af it og forretning,
 • deltage i design og implementering af kerneforretningsprocesser og data, så de giver forretningsmæssig værdi for virksomheden,
 • styre de forandringsprocesser, der er nødvendige, når en ny teknologi og nye forretningsprincipper opstår,
 • organisere og lede arbejdet med effektiv it-anvendelse og med videreudvikling af virksomhedens systemer og dens forretningsmæssige anvendelse.

Herudover skal deltagerne kunne redegøre for de overvejelser – både af teoretisk og praktisk art - der ligger bag ved initiativerne. De skal kunne forestå dette arbejde på egen hånd, lige så vel som de skal kunne deltage i et teamwork med henblik på udførelse af arbejdsopgaverne.

Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi eller informationsvidenskab, HA(dat.), HD(informatik) eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Virksomhedsarkitektur: koncepter og udfordringer 03.09.21 - 31.01.22 8.000 5 AU
Udbyder:
Aarhus BSS
Undervisningssted:
Aarhus BSS
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V.
Indhold:

Dette fag sætter fokus på virksomhedsarkitektur og services som det mest avancerede niveau i arkitekturens diskurs.

Forløbet vil gøre deltagerne i stand til at deltage i design og implementering af innovative forretningsprocesser og arkitekturer med udgangspunkt i løst koblede services.

Udbytte:

Formålet med faget er at give deltagerne en viden om virksomhedsarkitekturkonceptet samt dets sammenhæng med forretningens kerneprocesser og strategi.

Viden
Gennem faget skal deltagerne opnå viden inden for følgende fagelementer:

 • Operationel virksomhedsmodel.
 • Kerne-forretningsprocesser.
 • Ledelse af udvikling af virksomhedsarkitektur - modenhed.
 • Virksomhedsarkitektur og systemarkitektur.
 • Servicekoncepter og væsentlige egenskaber.
 • Data og services.

For flere af disse fagelementer gælder, at viden baserer sig på den højeste internationale forskning.

Færdigheder
Efter at have gennemført faget skal deltagerne kunne:

 • beskrive, sammenfatte og perspektivere fagområdets teorier,
 • relatere de beskrevne teorier til konkrete praksissituationer,
 • reflektere over praksissituationer og/eller andre dele af fagpakkens teorier med baggrund i fagets teorier.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som seminarer kombineret med kommunikation via internettet, læsning og hjemmeopgaver.

Forud for hvert seminar afleveres en hjemmeopgave.

Eksamensform:

Skriftlig eksamen, intern prøve. Bedømmes med bestået/ikke bestået.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Implementering af virksomhedsarkitektur 03.09.21 - 31.01.22 8.000 5 AU
Udbyder:
Aarhus BSS
Undervisningssted:
Aarhus BSS
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V.
Indhold:

Deltagerne på enkeltfaget opnår viden om grundlæggende modeller, metoder og teknikker til design og implementering af virksomheders kerneforretningsprocesser. De opnår evne til at organisere og lede effektive arkitekturinitiativer.

Udbytte:

Formålet med faget er at give deltagerne en viden om grundlæggende modeller, metoder og teknikker til design og implementering af virksomheders kerneforretningsprocesser. Deltagerne opnår en evne til at organisere og lede effektive arkitekturinitiativer.

Viden
Gennem faget skal deltagerne opnå viden inden for følgende fagelementer:

 • Analyse og design af integrerede forretningsprocesser.
 • Procesmodellering og forretningsprocesinnovation.
 • Integration mellem processer gennem fælles data eller delte services.
 • ERP rolle i virksomhedsarkitektur.
 • Engagement Model.
 • Politik og implementering af virksomhedsarkitektur.  

For flere af disse fagelementer gælder, at viden baserer sig på den højeste internationale forskning.

Færdigheder
Efter at have gennemført faget skal deltagerne kunne:

 • beskrive, sammenfatte og perspektivere fagområdets teorier,
 • relatere de beskrevne teorier til konkrete praksissituationer,
 • reflektere over de beskrevne teorier – både set i sammenhæng med praksissituationer og fagområdets teorier.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres som seminarer kombineret med kommunikation via internettet, læsning og hjemmeopgaver.

Forud for hvert seminar afleveres en hjemmeopgave.

Eksamensform:

Skriftlig eksamen, intern censur. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Ledelse af virksomhedsarkitektur i praksis 03.09.21 - 31.01.22 8.000 5 AU
Udbyder:
Aarhus BSS
Undervisningssted:
Aarhus BSS
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V.
Indhold:

Dette fag udgør en afrunding af fagpakken og forudsætter deltagelse i de to øvrige enkeltfag fra fagpakken.

Faget er bygget op omkring en problemorienteret praktisk opgave. Deltagerne skal anvende teorier fra fagpakkens to øvrige enkeltfag til at løse eller belyse en praktisk udfordring. Det giver mulighed for at gå i dybden med egen organisation eller interesseområde. Opgaven kan løses enkeltvis eller i grupper med maksimalt tre deltagere.

Deltagerne skal igennem faget opnå eksakte færdigheder rettet mod brugen af dele af de teorier, der indgår i faget. Desuden er kompetencedelen vigtig, derved at den studerende med baggrund i en konkret fagrelateret problemstilling skal kunne analysere denne ved hjælp af fagpakkens teorier.

Udbytte:

Faget har fokus på, at deltagerne opnår en dybere viden og forståelse for dele af de teorier, metoder og teknikker, som er knyttet til fagpakken. Kravet er ikke at bruge ny teori set i forhold til de to andre enkeltfag i fagpakken.

Det er fagets mål at deltagerne skal kunne

 • identificere og formulere en organisatorisk og informationsteknologisk problemstilling med relevans for fagområdet,
 • udvælge relevante teorier fra fagpakken til belysning/behandling af problemstillingen,
 • opstille forslag til metode for belysning af den identificerede problemstilling - herunder eventuelle dataindsamlingsmetoder,
 • beskrive, analysere og vurdere problemstillingen gennem en selvstændig og systematisk anvendelse af de valgte teorier, metoder og teknikker,
 • demonstrere indsigt i implikationerne af analysearbejdet og de opstillede handlingsforslag, herunder præsentere en logisk konklusion og perspektivering af det gennemførte arbejde,
 • udarbejde en konklusion i forlængelse af problemstillingen (problemformuleringen) og med afsæt i de gennemførte analyser,
 • perspektivere konklusionen i forhold til problemområdet og praksis,
 • udarbejde en velstruktureret og velformuleret rapport,
 • reflektere over selve problemløsningsprocessen med baggrund i de anvendte teorier, metoder og teknikker.
Undervisningsform:

Faget indledes med en kick-off dag, og der holdes desuden et midtvejsseminar.

Eksamensform:

Individuel, mundtlig eksamen af ca. 45 minutters varighed på baggrund af projektrapport. Ekstern censur. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.

Deltagelse i eksamen forudsætter, at de øvrige to enkeltfag er bestået.


Deltagerportræt

"Jeg har fortløbende brugt den viden, jeg har fået på fagpakken i mit arbejde. Jeg har i højere grad kunnet sætte ting i kontekst nu, end jeg har kunnet før. Desuden er jeg blevet bedre i stand til at ­reflektere over den retning, som virksomhedens arkitektur ­bevæger sig i og til at udfordre ledelsen på det”, fortæller Torben Nordborg Helledi, Enterprise Architect ved LEGO Group. 

Læs også interview med Jakob Skyberg, applikationsarkitekt hos CSC Scandihealth og tidligere studerende på fagpakken Ledelse af virksomhedsarkitektur. 

Praktisk information

Periode:
03.09.21 - 31.01.22
Pris:
24.000 kr.
Prisen dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen. Derudover skal påregnes udgifter til køb af faglitteratur samt til forplejning og evt. ophold under seminarerne.
ECTS:
15
Max. deltagerantal:
25
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aarhus BSS
Undervisningssted:
Aarhus BSS
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V.
Ansøgningsskema:
Udbyders info:

Særlige bemærkninger

Download tidligere flyer for fagpakken Ledelse af virksomhedsarkitektur.

Vejledning

Praktisk vejledning:
ASK Aarhus BSS Student Service
E-mail: studentservices.bss(at)au.dk 
Tlf: 8716 4026. 


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik