Masterprojekt, organisation

Masterprojektet er den afsluttende del af masteruddannelsen i it, hvor du får mulighed for at fordybe dig i et emne og skabe ny viden til gavn for dig selv og din virksomhed.

Med masterprojektet skal du vise, at du selvstændigt kan indkredse og afgrænse en kompleks organisatorisk og informationsteknologisk problemstilling og behandle den ved anvendelse af teorier og metoder fra uddannelsen. Det afsluttende arbejde skal demonstrere fagligt overblik og indsigt med hensyn til at kunne arbejde videnskabeligt ved behandling af problemstillingen.

Målgruppe:

Master i it-studerende, der har gennemført tre fagpakker, hvoraf mindst to skal være fra linjen i Organisation.

  Undervisningsform:

Du skal arbejde selvstændigt eller i en gruppe med max. tre personer med at skrive dit masterprojekt. Den afsluttende mundtlige eksamen er individuel. Du får tildelt en vejleder fra universitetet.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Masterprojekt, organisation Ikke fastlagt Ikke fastlagt 15
Indhold:

Ved at arbejde med masterprojektet får du mulighed for at fordybe dig i et emne, som du interesserer dig for, og skabe ny viden på området.

Du fastlægger selv emnet for dit masterprojekt og afgrænser det i samarbejde med din vejleder. Det vil for de fleste være oplagt at vælge et emne, der har relation til deres daglige arbejde.

Ved udarbejdelsen af masterprojektet skal du demonstrere, at du er fortrolig med almindelige principper for videnskabelig metode, og at du kan anvende metoder og teorier til selvstændigt at afgrænse og behandle problemstillinger inden for linjens fagområde.

Formålet med udarbejdelsen af masterprojektet er, at du demonstrerer en selvstændig evne til dels at indkredse og afgrænse en kompleks organisatorisk og informationsteknologisk problemstilling, dels at gennemføre en teoretisk undersøgelse af denne, gerne med inddragelse af selvstændigt indsamlet empiri, og dels at kunne foretage en kritisk analyse og vurdering af såvel teori som fremgangsmåde i projektet.

Det afsluttende arbejde skal demonstrere fagligt overblik og indsigt med hensyn til at kunne arbejde videnskabeligt ved behandling af den valgte problemstilling.

Udbytte:

Gennem masterprojektet skal du kunne:

 • Demonstrere viden om og forståelse af relevante teorier, metoder og teknikker inden for masterprojektets emne.
 • Analysere faglige problemstillinger ved hjælp af relevante og hensigtsmæssige teorier, metoder og teknikker.
 • Reflektere over anvendelighed af de udvalgte teorier, metoder og teknikker i forhold til den konkrete problemstilling.

Du skal vise færdigheder i at:

 • Identificere og formulere en organisatorisk og informationsteknologisk problemstilling med relevans for praksis.
 • Begrunde valget af samt diskutere relevante videnskabelige teorier og modeller på problemområdet - i naturlig forlængelse af problemdefinitionen.
 • Opstille forslag til metode for belysning af den identificerede problemstilling - herunder eventuelle dataindsamlingsmetoder med argumentation for styrker og svagheder ved de forskellige muligheder.
 • Analysere, vurdere samt perspektivere problemstillingen gennem en selvstændig, systematisk og kritisk anvendelse af de valgte teorier og den valgte metode.
 • Eventuelt opstille en løsningsmodel i forlængelse af de gennemførte analyser.
 • Demonstrere indsigt i implikationerne af analysearbejdet og de opstillede handlingsforslag, herunder præsentere en logisk konklusion og perspektivering af det gennemførte arbejde.
 • Udarbejde en velstruktureret og velformuleret rapport.

Endelig skal du demonstrere kompetencer til at:

 • Selvstændigt igangsætte og gennemføre arbejdet med masterprojektet.
 • Tage ansvar for og reflektere over egen problemløsningsproces og resultatet af denne.

Når du har afleveret dit masterprojekt og bestået den mundtlige eksamen, opnår du titlen Master i it, organisation.

Samlet eksamensbevis for masteruddannelsen udskrives af det universitet, hvor du har gennemført masterprojektet.

Adgangskrav:

Du skal som udgangspunkt have bestået tre fagpakker, hvoraf mindst to skal være fra linjen i organisation, før du kan gå i gang med dit masterprojekt.

Dette kan dog efter aftale fraviges, så du gennemfører masterprojektet parallelt med den sidste af dine tre fagpakker.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Masterprojekt, organisation Ikke fastlagt Ikke fastlagt 15
Udbyder:
Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet herunder Aarhus BSS
Undervisere:
Afhængig af projektemne
Indhold:

Samlet består masterprojektet af et skriftligt arbejde og en mundtlig prøve (forsvar af det skriftlige arbejde). Masterprojektets omfang er 15 ECTS - det samme som en fagpakke, og det normale er at afsætte et halvt år til opgaven.

Du kan udarbejde projektet alene eller i en gruppe med maksimum tre studerende. Antallet af studerende, der deltager i projektet, skal afspejles i projektets omfang og resultater. 

Projekter skrevet af en studerende: 40-50 normalsider
Projekter skrevet af to studerende: 60-75 normalsider
Projekter skrevet af tre studerende: max 80-100 normalsider

En ’normalside’ svarer til 2.400 enheder, dvs. skrifttegn inkl. mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling, idet f.eks. titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resume og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller i et forord. 

Der udarbejdes et to-siders resumé på engelsk, der placeres umiddelbart inden litteraturfortegnelsen. Resumeet indgår i bedømmelsen af masterprojektet.

Uanset om du skriver alene, eller I er flere sammen, foregår det afsluttende mundtlige forsvar af projektet individuelt.

Prisen for masterprojekt, vejledning og eksamen er 18.500 -24.000 kr.

Undervisningsform:

I tilknytning til udarbejdelsen af masterprojektet tilbydes der vejledning. Vejledningen ydes med afsæt i den studerendes egne overvejelser om projektets struktur og udformning og inddragelse af teori, metode og empiri i problemløsningsprocessen. Det forventes, at den studerende selv tager initiativ til kontakt med vejleder.

Masterprojektet skal være afsluttet senest 1 år efter optagelse på masterprojekt-fagpakken. Det tilstræbes dog, at aktiviteten afsluttes inden for et semester, med start 1. februar eller 1. august/1. september.

Eksamensform:

Eksamen er et mundtligt forsvar af masterprojektrapporten.

Der eksamineres individuelt, også ved gruppeopgaver. Når eksaminanden eksamineres på baggrund af et gruppefremstillet produkt, skal vedkommende kunne stå til ansvar for (det vil sige eksamineres i) det samlede produkt. De andre medlemmer af gruppen må ikke være til stede i eksamenslokalet, når medskriver eksamineres.

Den mundtlige eksamination varer 45 minutter og foregår på dansk. Din vejleder fungerer som eksaminator, og der vil være en ekstern censor. Det gives en samlet karakter for det skriftlige arbejde og den mundtlige eksamination. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Praktisk information

Pris:
19.500 - 24.000 kr. afhængigt af, hvor du skriver masterprojekt.
ECTS:
15
Udbyder:
Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet herunder Aarhus BSS
Fagansvarlig:
Afhængig af projektemne
Undervisere:
Afhængig af projektemne

Særlige bemærkninger

Du kan gennemføre masterprojektet i forårssemestret eller efterårssemestret. Ansøgningsfristerne er henholdsvis 1. december og 1. juni. Hvis du ønsker at skrive masterprojekt ved Aarhus BSS, er ansøgningsfristerne dog henholdsvis 1. november og 1. maj.

Link til universiteternes information om og ansøgningsskemaer til masterprojekt på master i it:

Syddansk Universitet

Aalborg Universitet

Aarhus BSS - information - ansøgning

Aarhus Universitet, Arts

Vejledning

Faglig vejledning:
Kontakt den faglige koordinator på det universitet, hvor du ønsker at skrive dit masterprojekt. Her kan du drøfte emner for dit projekt og få hjælp til at finde netop den vejleder, der bedst kan hjælpe dig.

Praktisk vejledning:
Kontakt universitetets efter- og videreuddannelsessekretariat for praktisk hjælp.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik