Digitale teknologier og Supply Chain Innovation

Fagpakken Digitale teknologier og Supply Chain Innovation giver en forståelse for, hvordan supply chain området kan udgøre en kilde til konkurrencekraft for både private virksomheder og offentlige organisationer. Deltagerne modtager teoridannelse og et konkret kompetenceløft til at analysere, vurdere, planlægge og gennemføre teknologidrevne innovationer i virksomhedernes forsyningskæder. 

Målgruppe:

Ansatte i såvel private virksomheder som offentlige organisationer, der beskæftiger sig med at effektivisere arbejdsgange i forbindelse med forretningsudvikling og ændringsprocesser. Det kan være både i forhold til fysisk produktion og administrative processer.

  Undervisningsform:

Undervisningen vil bestå af en kombination af gennemgang af teori og værktøjer samt diskussioner og erfaringsudvekslinger. Der vil være fire seminarer af halvanden dag (fredag morgen til lørdag middag). Sideløbende hermed gennemføres et forløb med en praksisorienteret opgave.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Digitale teknologier og Supply Chain Innovation 07.02.22 - 30.06.22 14.000 10 SDU
Digitale teknologier og Supply Chain Innovation i praksis 07.02.22 - 30.06.22 7.000 5 SDU
Indhold:

Supply Chain Innovation som fagområde udfoldes i undervisningsforløbet gennem tre komponenter og deres indbyrdes samspil:

 1. Forretningsprocesseer
 2. Virksomhedsnetværk
 3. Teknologi

 

Målet er, at deltageren opnår kendskab til de specielle udfordringer ved implementering af teknologidrevet supply chain innovation i virksomheder. Deltageren skal opnå evne til at se virksomheden i et helhedsperspektiv og blive i stand til at analysere sig frem til, hvor teknologi med fordel kan anvendes for at udvikle forretningen i et supply chain perspektiv.

Deltageren skal lære at gennemføre forandringsprocesser i virksomheder i overensstemmelse med den forretningssituation, som de befinder sig i. Herunder fokuseres der på at opnå kompetencer til at kunne forstå forskellige teknologidrevne supply chain innovationer og deres indvirkning på virksomheders muligheder for at agere og udvikle sig.

I fagpakken arbejdes der med forretningsprocesser og muligheder for inddragelse af teknologi fra egen organisation. Fagpakken anlægger et fagligt og anvendelsesorienteret procesperspektiv, der går på tværs af teoridannelser om blandt andet supply chain management, innovation, teknologi/it og supply chain innovation, herunder forretningsprocesser, strategi, forretningsmodeller, implementeringsstrategier og forandringsledelse.

Udbytte:

Gennem fagpakken opnår deltagerne teoretisk og anvendelsesorienteret viden om, hvorledes der kan skabes teknologidrevne supply chain innovationer i virksomheder.

De får:

 • Viden om og indsigt i Supply Chain Management og Innovationsteori.
 • Indsigt i supply chain innovation analyseramme (processer, teknologi og netværksstruktur).
 • Kendskab til fremgangsmåder med kortlægning af forretningsprocesser og systemanalyser.
 • Viden om eksterne relationers betydning for virksomheders adgang til viden om teknologi og marked.

Efter gennemførelse af fagpakken skal deltagerne være i stand til at:

 • Demonstrere overblik over teorier ved at diskutere og argumentere for valg af teori og dets eventuelle begrænsninger
 • Gennemføre relevant indsamling og sammenhængende analyse af data til besvarelse af problemstillingen, baseret på en teoretisk tilgang til problemet,
 • Opstille alternative forslag til forbedring af praksis på grund af analyser,

Deltagerne opnår følgende faglige kompetencer:

 • Beskrive centrale problemstillinger inden for teknologidrevet supply chain innovation herunder dets bidrag til skabelse af konkurrencemæssige fordele.
 • Beskrive, analysere og vurdere betydningen af teknologidrevne supply chain innovationer i virksomheder med anvendelse af relevante teorier og metoder.
 • Diskutere betydningen af teknologi i supply chain innovation.
 • Analysere og vurdere, hvordan virksomheder kan forretningsudvikle gennem redesign af supply chain relaterede forretningsprocesser med anvendelse af relevante teorier og metoder.
 • Vurdere relevansen af og anvende relevante teorier og metoder, der knytter sig til teknologi og supply chain innovation.
 • Reflektere over, udvikle og foreslå løsninger inden for teknologidrevet supply chain innovation, der skaber konkurrencemæssige fordele for såvel private som offentlige organisationer.

Deltagerne opnår følgende færdigheder:

 • Evne til kritisk og konstruktivt at forholde sig til og anvende fagområdets centrale modeller og værktøjer inden for Supply Chain Innovation.
 • Evne til at kunne udvælge og anvende fagets modeller og teorier og i forlængelse heraf vurdere, begrunde og formidle resultaterne af gennemførte analyser. 
 • Evne til at forretningsudvikle sammen med eksterne leverandører, videninstitutioner og evt. studerende.
Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi eller informationsvidenskab, HA(dat.), HD(informatik) eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Ønskelige forudsætninger:

Deltagerne skal kunne tilegne sig viden gennem engelsksproget litteratur.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Digitale teknologier og Supply Chain Innovation 07.02.22 - 30.06.22 14.000 10 SDU
Udbyder:
Syddansk Universitet
Undervisningssted:
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Indhold:

Faget vil give indsigt i fagområdets centrale modeller og værktøjer og opøve deltagernes evne til på en kritisk og konstruktiv måde at forholde sig til og anvende disse modeller og værktøjer.

Der fokuseres på at give indsigt i forskellige former for Supply Chain Innovation, herunder dets relation til teknologi, forskellige samarbejdsformer, inter-organisatoriske forretningsprocesser og -strategier på tværs af virksomheder i forsyningskæde og netværk.   

Emner på faget er:

 • Introduktion til supply chain management
 • Supply Chain Innovation analyseramme (processer, teknologi og netværksstruktur)
 • Supply chain performance
 • Supply chain strategi
 • Design og udvikling af supply chain og supply networks
 • Supply Chain relaterede forretningsprocesser (design og redesign)
 • Innovationsteori til forklaring af virksomheders innovationsstrategier
 • Supply Chain Teknologier og disruptive technologies
 • Udfordringer med at prioritere drift contra udvikling (ambidexterity)
 • Innovationsprocesser
 • Supply chain og forretningsmodeller
 • Valg og ledelse af portefølje
 • Faseopdelte udviklingsprojekter - alternativt ledelse af udviklingsprojekter
Udbytte:

Formålet med faget er, at formidle en samlet og helhedsorienteret forståelse af teknologidrevet supply chain innovation.

Deltagere i faget vil blive i stand til at beskrive centrale problemstillinger inden for supply chain innovation, med fokus på teknologi, og herunder dets bidrag til skabelse af konkurrencemæssige fordele. Deltagerne vil blive opøvet i at designe forskellige teknologidrevne Supply Chain Innovationer, der tager højde for virksomhedsspecifikke forhold. Ligeledes vil deltagere efter gennemførelse af faget være i stand til at vurdere og forslå løsninger inden for teknologidrevet supply chain innovation.

Undervisningsform:

Undervisningen afvikles gennem fire seminarer fra fredag morgen til lørdag middag.

Eksamensform:

Faget har en mundtlig prøve, uden forberedelse, midtvejs. Intern censur. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.

Faget afsluttes med en individuel, skriftlig eksamensopgave på 3 timer, der afholdes om eftermiddagen den sidste lørdag med undervisning i faget. Den skriftlige eksamensopgave bedømmes internt med karakter efter 7-trins-skalaen. Alle hjælpemidler er tilladte.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Digitale teknologier og Supply Chain Innovation i praksis 07.02.22 - 30.06.22 7.000 5 SDU
Udbyder:
Syddansk Universitet
Undervisningssted:
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Indhold:

Faget afvikles som et forløb, hvor deltagerne udarbejder en praktisk, individuel projekt opgave inden for fagpakkens teoriområde. Deltagerne skal anvende de gennemgåede begreber og analysemodeller fra fagpakkens første enkeltfag til at behandle en praktisk problemstilling gerne fra egen virksomhed. Arbejdet munder ud i en skriftlig rapport.

Deltagerne skal ved den afsluttende eksamen, der baseres på den afleverede rapport, kunne dokumentere kendskab til begreber og analysemodeller i relation til fagpakken.

Udbytte:

Efter at have gennemført enkeltfaget Digitale teknologier og Supply Chain Innovation i praksis vil deltagerne være i stand til at:

 • definere og formulere en relevant problemstilling fra (egen) praksis,
 • vælge relevante metoder og teorier fra fagpakkens pensum til belysning af problemstillingen,
 • inddrage ny teori, hvor det er nødvendigt for besvarelse af problemstillingen,
 • demonstrere overblik over teorier ved at diskutere og argumentere for valg af teori og dets eventuelle begrænsninger,
 • gennemføre relevant indsamling og analyse af data til besvarelse af problemstillingen,
 • gennemføre en sammenhængende analyse baseret på en teoretisk tilgang til problemet,
 • opstille alternative forslag til forbedring af praksis på basis af analyserne,
 • diskutere, sammenligne og argumentere for den valgte løsning,
 • konkludere og formidle analyseresultater klart og tydeligt.
Undervisningsform:

Faget indledes med et seminar, hvor der gives introduktion til videnskabelig metode, udarbejdelse af problemformulering samt vejledning i at strukturere en projektopgave. Deltagerne får tilknyttet en vejleder fra Syddansk Universitet, som løbende giver faglig sparring.

Eksamensform:

Faget afsluttes med en individuel, mundtlig prøve med udgangspunkt i projektrapporten. Eksaminationen vil være af en times varighed inklusiv votering. Ekstern censur. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Deltagerportræt

"Jeg valgte fagpakken, fordi jeg gerne ville vide mere om samspillet mellem it og forsyningskæderne i en virksomhed. Vil man som virksomhed øge sin konkurrencekraft, er det vigtigt at have for øje, at it ikke nødvendigvis skal behandles som et selvstændigt område, men at teknologien kan, og ofte skal, tænkes ind som en integreret del af forretningen. Supply Chain handler netop om, hvordan man kobler it og forretning sammen."

Læs hele interviewet med Jan Astrup, der er Project Lead Integrations hos 7N A/S. 

Praktisk information

Periode:
07.02.22 - 30.06.22
Pris:
21.000 kr.
Derudover udgifter til litteratur samt til forplejning og ophold under seminarerne.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Syddansk Universitet
Undervisningssted:
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Litteratur:
Ansøgningsskema:
Udbyders info:

Særlige bemærkninger

Download tidligere flyer for fagpakken Digitale teknologier og Supply Chain Innovation

Fagpakken Digitale teknologier og Supply Chain Innovation erstatter den tidligere udbudte fagpakke Teknologidrevet Supply Chain Innovation, og denne fagpakke kan derfor ikke indgå i et masterprogram sammen med den tidligere udbudte fagpakke.

Anbefaling af fagpakken: 

”Erfaringstal viser, at man kan skabe forbedringer på top- og bundlinjen med 5-20 procent inden for 24 måneder, hvis værdikæden får strategisk fokus og bliver data- og teknologidrevet. Denne fagpakke er en væsentlig trædesten i udvikling af den næste generation af ledere af virksomhedernes største konkurrencekraft – nemlig forsyningskæden.”
Einar Scholte er partner ved BDO, Advisory. Læs hele hans indlæg omhandlende fagpakken Digitale teknologier og Supply Chain Innovation.

Vejledning

Faglig vejledning:
Professor Jan Stentoft
E-mail: stentoft(at)sam.sdu.dk
Tlf.: 6550 1370
Mobil: 2088 7191

Praktisk vejledning:
Syddansk Universitet
Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
Sekretariatsleder Kirsten Høg
E-mail: kih(at)sam.sdu.dk
Tlf.: 6550 1406

Fagpakkekombinationer

Denne fagpakke er velegnet for dig, der arbejder med it-opgaver i eller for små og mellemstore virksomheder.

Se også fagpakken It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik