Viden som konkurrenceparameter

Ambitiøse virksomheder har fokus på at udnytte medarbejdernes vidensressourcer bedst muligt, således at de kommer til gavn for virksomheden i sin helhed. Gennem målrettet arbejde med vidensressourcer kan en virksomhed bedre ruste sig til at løse især nye og komplicerede opgaver og problemer både professionelt og effektivt. På denne fagpakke lærer du, hvordan organisationer kan udnytte digitale teknologier til at håndtere, dele og skabe viden samt til at understøtte organisatorisk udvikling. 

Målgruppe:

Personer, der arbejder eller skal arbejde med vidensdeling og vidensdelingssystemer - det være sig i grupper eller mere generelt i organisationer eller i virksomheder.

  Undervisningsform:

Undervisningen foregår delvist online. Der er to fremmøde-seminarer (hver af en dags varighed), to online webinarer (hver af 1-3 timers varighed), og derudover online aktiviteter.

Seminarerne består af underviseroplæg kombineret med gruppearbejde, øvelser og fælles diskussioner. Mellem seminarerne er der gruppearbejde, vejledning og opgavebesvarelser.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Indhold:

På fagpakken Viden som konkurrenceparameter beskæftiger vi os med det grundlæggende spørgsmål om, hvordan organisationer og institutioner kan udnytte digitale teknologier til at administrere vidensressourcer, dele viden og skabe organisatorisk udvikling. For at besvare dette spørgsmål sættes i fagpakken specielt fokus på, hvilke typer af digitale teknologier, der kan fungere som katalysator for udvikling af nye organisationsformer, arbejdsformer og relationer mellem medarbejderne i en vidensorganisation.  

Fagpakken har særligt fokus på forskellige typer af samarbejdsformer, eksempelvis distribuerede og decentraliserede arbejdsformer, praksisfællesskaber og netværksrelationer. Gennem forskellige teorier om viden arbejder vi på fagpakken med forskellige tilgange til at forstå en vidensorganisation. For eksempel diskuterer vi forskellige betingelser og muligheder for at anvende digitale teknologier til deling af information (knowledge management) og processuel konstruktion af ny viden (knowledge construction).

De forskellige begreber om viden medfører vidt forskellige forståelser af it-værktøjers rolle for vidensdeling og organisationsudvikling. På den ene side fremhæves lagring, distribution og søgning som centrale egenskaber ved it, og på den anden side fokuseres på it-værktøjers egenskaber som kommunikations- og samarbejdsværktøjer.

Centrale spørgsmål på fagpakken er:

● hvordan håndterer en organisation/institution sine vidensressourcer?

● hvordan forankres viden i organisationen/institutionen?

● hvordan integreres vidensdeling og organisationsudvikling som en del af arbejdet?

● hvordan etableres distribuerede arbejdsformer- og processer for organisationsudvikling gennem brug af digitale        
   teknologier?

Gennem hele fagpakken arbejder deltagerne med disse spørgsmål på baggrund af konkrete cases, typisk fra egne organisationer og institutioner. Dermed forankres og perspektiveres fagpakkens indhold i forhold til faktiske udfordringer på arbejdspladsen. Disse cases kan spænde vidt fra løst organiserede, sociale sammenhænge til mere stringente og formelle strukturer i større organisationer, alt efter deltagernes interesser.

Udbytte:

Formålet med denne fagpakke er et opbygge deltagernes teoretiske og praktiske viden om, hvordan organisationer kan udnytte digitale teknologier til at håndtere, dele og skabe viden samt til at understøtte organisatorisk udvikling. Mere specifikt er formålet at forstå, hvilke organisationsformer, arbejdsformer og relationer mellem medarbejderne, og hvilke specifikke typer af digitale teknologier, der er velegnede til forskellige aspekter af en vidensorganisation.

Mål
Gennem det faglige arbejde på fagpakken skal deltagerne erhverve sig følgende faglige og sociale kvalifikationer: 

Viden:
● viden om og forståelse af forskellige teorier om viden og læring, samt kendskab til, hvorledes vidensdeling og organisationsudvikling kan forstås ud fra disse teorier,

● viden om sammenhængen mellem teori om vidensdeling og den konkrete udformning af en teknologiunderstøttet vidensorganisation,

● viden om, hvorledes vidensdeling og organisatorisk udvikling foregår i grupper og organisationer, herunder koblingen til praksisfællesskaber,

● viden om sammenhængen mellem knowledge management, vidensudvikling, herunder begreber om organisationsudvikling og organisatorisk læring.

Færdigheder:
● kunne analysere og vurdere behovet for vidensdeling i konkrete situationer dækkende såvel såvel teknologiunderstøttende praksisfællesskaber som mere generelle systemer til videndeling og organisationsudvikling,

● kunne vurdere forskellen på og samspillet mellem teknologiunderstøttede praksisfællesskaber, netværksrelationer og mere generelle it-systemer,

● kunne analysere og vurdere konkrete it-systemer til vidensdeling og organisationsudvikling i forhold til en virksomheds behov.

Kompetencer:
● evne til at indgå i udvikling og implementering af teknologiunderstøttelse i en vidensorganisation,

● evne til at tilrettelægge organisations- og arbejdsformer til understøttelse af en vidensorganisation.

Adgangskrav:

Bacheloruddannelse i datalogi eller informationsvidenskab, HA(dat.), HD(informatik) eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.

Praktisk information

Pris:
18.500 kr.
Derudover skal forventes udgifter til kursusmaterialer, ligesom forplejning og evt. ophold under seminarerne er for egen regning.
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aarhus Universitet

Særlige bemærkninger

Download flyer for fagpakken Viden som konkurrenceparameter.

Fagpakken erstatter de tidligere udbudte fagpakker Vidensdeling, it og organisation, samt Videndeling, it og organisation og kan derfor ikke indgå i et masterprogram sammen med en af disse fagpakker.

Vejledning

Faglig vejledning:
Christian Dalsgaard
E-mail: cdalsgaard(at)tdm.au.dk
Tlf: 2166 4955

Praktisk vejledning:
Efter- og Videreuddannelse
Arts
E-mail: evu.arts(at)au.dk
Telefon: 8716 1097


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik