Databaser for undervisere

Denne fagpakke er for dig, der på sigt ønsker at opnå undervisningskompetence i informatik, og som i den forbindelse mangler en teoretisk og praktisk viden om databaser. På fagpakken lærer du at forstå og anvende relationelle databaser og forespørgselssproget SQL på forskellige datasæt, så du er rustet til selv at udvikle undervisningsforløb omkring datahåndtering. Du skal regne med, at undervisningen vil bestå af 50% praksis og 50% teori. 

Målgruppe:

Fagpakken henvender sig til nuværende eller kommende undervisere i faget informatik på STX, HTX, HF, HHX, EUX, på professionshøjskoler og på erhvervsuddannelser. 

  Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af seminarer og netbaseret undervisning. På hvert enkeltfag arbejder deltagerne med et miniprojekt, der afsluttes med en skriftlig rapport og en mundtlig fremlæggelse.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 10 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Databaser for undervisere: SQL i praksis og teori 06.09.19 - 31.01.20 12.000 10 AAU
Design og implementering af databaser til undervisning 01.02.20 - 30.06.20 6.000 5 AAU
Indhold:

Databaser anvendes til at gemme og forespørge på vidt forskellige typer af data. Datasættene kan have stor variation i størrelse og i kompleksitet. På denne fagpakke lærer du at forstå og anvende relationelle databaser og forespørgselssproget SQL på forskellige datasæt.

Fagpakkens mål er, at deltagerne opnår de nødvendige kompetencer til at gennemføre, evaluere og udvikle undervisningsforløb vedrørende gymnasiefaget informatik med et hovedfokus på data håndtering (data management). Herudover introducerer og anvender fagpakken grundlæggende programmeringsteknikker med et udgangspunkt i standardsproget SQL.

Fagpakken består af et enkeltfag: Databaser for undervisere: SQL i praksis og teori (10 ECTS).

Udbytte:

På fagpakken opnår du følgende kompetencer: 

Faglige kompetencer: At forstå grundlæggende begreber og teorier inden for databaser i relation til undervisning.

Praksisorienterede kompetencer: At benytte centrale teorier, teknikker og teknologier inden for data management til at løse grundlæggende problemstillinger relateret til at gemme og forespørge på større og komplekst sammensatte datasæt. Sammenlignet med et typisk introducerende databasekursus på universitetsniveau er fordelingen mellem teori og praksis cirka fifty-fifty. Dette betyder, at der er et betydeligt fokus i fagpakken på at kunne anvende databaseteknologi i praksis.

Undervisningskompetencer: At planlægge, gennemføre, evaluere og videreudvikle undervisningsforløb inden for data håndtering med relationelle databaser. Herudover at kunne opbygge et repertoire af praktiske it-øvelser baseret på rigtige datasæt af forskellige størrelser og kompleksitet.

Adgangskrav:

Fagpakken henvender sig primært til undervisere i gymnasieskolerne, der skal undervise i informatik. Adgangskravene til fagpakken er en videregående uddannelse på minimum bachelorniveau samt to års relevant erhvervserfaring.

Forberedelse inden fagpakken går i gang
Følgende gratis kurser via edX kan man med fordel tage inden denne fagpakke, hvis man ikke i forvejen kender til følgende emner: 

Introduction to Python: Fundamentals (basalt om programmering). 
Scratch: Programmering for Teachers (Scratch programmering)
Computing in Python III: Data Structures (Python med fokus på datastrukturer)

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Databaser for undervisere: SQL i praksis og teori 06.09.19 - 31.01.20 12.000 10 AAU
Datoer for undervisning:
06.09.19
20.09.19
11.10.19
01.11.19
15.11.19
06.12.19
Eksamen:
24.01.20
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitet, Institut for Datalogi
Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Øst
Undervisere:
Kristian Torp,
m.fl.
Indhold:

Enkeltfaget er et praktisk-teoretisk modul, der har følgende indhold: 

 • Den relationelle og SQLs datamodel. 
 • Databasedesign, herunder Entitets-Relations modellering (ER modellering). 
 • Spørgesprog med et udgangspunkt i SQL. 
 • Integritet, herunder begrebet nøgler og deres realisering i SQL.
 • Dataorganisering og indicering, herunder træ og hash datastrukturer og deres realisering i SQL.
 • Udførelse af forespørgsler, herunder optimering/tuning.
 • Transaktionshåndtering i SQL
 • Integration af SQL data med anden ekstern data f.eks. regneark, JSON dokumenter eller XML.
Udbytte:

Efter gennemførelse af enkeltfaget vil deltagerne kunne

 • Analysere, anvende og forespørge på et eksisterende komplekst databaseskema.
 • Analysere, konstruere og vurdere et eksisterende databasedesign via brug af relevante diagrammeringsteknikker
 • Konstruere, dokumentere og vurdere et nyt databaseskema, der overholder relevante designkriterier fra forretningsområdet.
 • Konstruere, optimere og vurdere komplekse forespørgsler i SQL på både eksisterende og nye databaseskemaer.
 • Konstruere transaktioner i SQL, der overholder relevante tekniske og forretningsmæssige kriterier på både eksisterende og nye databaseskemaer.
 • Analysere nye datakilder og lave udvidelser til et eksisterende databaseskema, der integrerer de nye datakilder iht. relevant designkriterier.
 • Forstå og vurdere fordele og ulemper ved den relationelle datamodel.
 • Forstå den interne opbygning af et relationelt databasemanagementsystem (DBMS).
 • Forstå og anvende basal forespørgselsoptimering (tuning). Herunder forstå et forespørgselsplan fra et relationelt DBMS.
 • Forstå og anvende forskellige fysiske data repræsenteres i et relationelt DBMS vha. SQL.
 • Forstå og vurdere de teorier, der vedrører korrekt transaktionsudførelse, herunder samtidighedskontrol og fejlhåndtering.
Eksamensform:

De studerende skal i løbet af kurset udarbejde et miniprojekt i grupper. Dette projekt skal omhandle de centrale emner, der dækkes i kurset. Miniprojektet skal være kraftigt anvendelsesorienteret dvs. bruge de teknologier og teorier, der gennemgås i kurset. Miniprojektet skal dække anvendelse af eksisterende databaseskemaer samt udvikling af nye databaseskemaer. Det er ideelt hvis miniprojektet er relateret til og relevant for de studerendes jobs.

Individuel, ekstern prøve med udgangspunkt i projektrapporten for miniprojektet. Bedømmelse efter 7-trins-skalaen. Prøven varer normalt en halv time.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Design og implementering af databaser til undervisning 01.02.20 - 30.06.20 6.000 5 AAU
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitet, Institut for Datalogi
Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Øst
Undervisere:
Indhold:

Faget er et forløb, der understøtter udarbejdelsen af en større praksisorienteret opgave inden for undervisning.

Den studerende skal anvende de modeller, teknikker og teknologier, der er gennemgået i fagpakkens første enkeltfag til at behandle en eller flere konkret undervisningsproblemstillinger.

Opgaven indeholder typisk, at der opbygges et eller flere datasæt, som danner grundlaget for undervisningen. Baseret på disse datasæt udarbejdes relevant øvelser, der retter sig mod deltagerens hverdag.

Der lægges vægt på at kunne differentiere undervisningen. Opgaven beskrives i en skriftlig rapport i form at et miniprojekt. Den afsluttende eksamen er baseret på og tager udgangspunkt i det afleverede miniprojekt.

Optagelse på dette enkeltfag forudsætter at man har deltaget i og bestået enkeltfaget ”Databaser for undervisere: SQL i praksis og teori.

Udbytte:

At deltageren kan opbygge og vedligeholde datasæt af forskellige størrelse og kompleksitet, der kan anvendes til at lave opgaver, der er relevante og udfordrende for studerende på gymnasieniveau.

Undervisningsform:

Faget indledes med et seminar, som introducerer indhold og målene med praksisopgaven samt vejledning i at finde, rense og udbygge relevant datasæt. Deltagerne får tilknyttet en vejleder som løbende giver faglig sparring. Deltagerne samles igen til et midtvejs-seminar med præsentation af projektarbejdet.

Eksamensform:

Individuel, ekstern prøve med udgangspunkt i projektrapporten for miniprojektet. Bedømmelse efter 7-trins-skalaen. Prøven varer normalt en halv time.


Praktisk information

Periode:
06.09.19 - 30.06.20
Datoer for undervisning:
06.09.19
20.09.19
11.10.19
01.11.19
15.11.19
06.12.19
Pris:
18.000 kr.
Dertil kan der komme udgifter til litteratur m.m.
ECTS:
15
Max. deltagerantal:
24
Sprog:
Dansk og engelsk
Udbyder:
Aalborg Universitet
Undervisningssted:
Aalborg Universitet, Institut for Datalogi
Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Øst
Fagansvarlig:
Undervisere:
Kristian Torp,
m.fl.
Ansøgningsskema:
Udbyders info:

Særlige bemærkninger

Pladserne på fagpakken fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Denne fagpakke kan ikke indgå i et samlet masterprogram sammen med fagpakken Database design, udvikling og optimering.

På denne fagpakke skal du regne med, at undervisningen på denne fagpakke består af 50% praksis og 50% teori, dvs. at du udover teorier også skal kode på dette fag.

Vejledning

Faglig vejledning:
Lektor Kristian Torp
E-mail: torp(at)cs.aau.dk
Tlf.: 9940 7222

Praktisk vejledning:
Studiesekretær Lene Even
E-mail: even(at)cs.aau.dk 
Tlf.: 9940 8853

Fagpakkekombinationer

Fagpakker værd at overveje:

Interaktionsdesign og usability-evaluering, Aalborg Universitet.

Undervisning i informatik 1, Aarhus Universitet. 


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik