Indlejret software til realtime- og IoT-systemer

Denne fagpakke giver dig et bredt fundament inden for realtime systems, så du er i stand til at planlægge, designe og implementere software til indlejrede applikationer, hvor pålidelighed og korrekt håndtering af tidskritiske aspekter er essentiel. Du får kendskab til metoder og teknikker til interaktion mellem computeren og dens fysiske omgivelser samt dyb forståelse for software til indlejrede systemer, der skal overholde tidskrav og indgå i større netværk.

Målgruppe:

Softwareudviklere, der ønsker at forbedre deres kompetencer til at udvikle indlejret software.

  Undervisningsform:

Undervisningen består af seminarer med kombinerede forelæsninger og øvelsessessioner samt derimellem selvstændig læsning og opgaveløsning. 

I forbindelse med hvert fag udarbejder deltagerne et mindre projekt. Det udføres i mindre grupper med en vejleder tilknyttet.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Realtime programmering Ikke fastlagt 8.000 5 AAU
Hardware/software grænseflader og arkitekturer Ikke fastlagt 8.000 5 AAU
Indlejrede systemer i (IoT)netværk Ikke fastlagt 8.000 5 AAU
Indhold:

Deltagere på fagpakken lærer principper for opbygning af software til tidskritiske indlejrede systemer, herunder indlejrede systemer i netværk, som kan indgå i en IoT-løsning. Deltagerne bliver i stand til at redegøre for og anvende teorien. Relevante sprog, protokoller og værktøjer introduceres, så deltagerne kan specificere, designe, konstruere, analysere og verificere software samt integrere disse aktiviteter i en systematisk udviklingsproces for pålideligt software til indlejrede systemer, der skal overholde tidskrav og indgå i større (inter-)netværk.

Fagpakken består af tre enkeltfag, der dækker henholdsvis realtime programmering, hardware/software-grænseflader og arkitekturer og indlejrede systemer i netværk.

Udbytte:

Viden:
Deltagerne får viden om principper for udvikling af pålidelige programmer til tidskritiske anvendelser, viden om de specielle forhold for programmering op mod specialiseret hardware til indlejrede systemer samt viden om netværk til indlejrede systemer.

Færdigheder:
Deltagerne får færdighed i at udvikle og analysere programmer til enkeltstående og distribuerede indlejrede systemer. Herunder kendskab til relevante programudviklingsværktøjer.

Kompetencer:
Deltagerne vil efter gennemført fagpakke være i stand til at designe og realisere pålidelige programløsninger til indlejrede systemer.

Adgangskrav:

 

Diplomuddannelse i softwarekonstruktion, bacheloruddannelse i datalogi, ikt-ingeniøruddannelse eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.
 
Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge om optagelse efter individuel vurdering.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Realtime programmering Ikke fastlagt 8.000 5 AAU
Udbyder:
Aalborg Universitet
Indhold:

Fagets mål er at give deltagerne et bredt fundament inden for realtimesystemer (real-time systems), så de er godt forberedte på at planlægge, designe og implementere software til indlejrede applikationer, hvor pålidelighed og korrekt håndtering af realtimeaspekter er essentielt for anvendeligheden af softwaren.

Udbytte:

Viden
Gennem faget skal deltagerne opnå viden om teorier, teknologier, discipliner, metoder og teknikker inden for følgende områder:

 • Multiprogrammering og synkronisering.
 • Arkitektur af realtime programmer.
 • Beskrivelse af tidskrav.
 • Realtime faciliteter i programmeringssprog.
 • Principper for tidstro afvikling (scheduling algorithms).
 • Analyse af programafvikling (schedulability analysis).
 • Analyse af ressourceforbrug (worst case execution time).
 • Fejldetektion og fejltolerance i realtime programmer.
 • Programundtagelser og undtagelseshåndtering.

Deltagerne skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til de teoretiske emner.

Færdigheder
Deltagerne skal kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at identificere, analysere, vurdere og komme med forslag til løsning af konkrete problemstillinger i praksis. De skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejdede løsningsforslag. Desuden skal de kunne reflektere over betydningen for den sammenhæng, løsningen indgår i.

Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af faget er i stand til at:

 • anvende og vurdere principper for og teknikker til udvikling af indlejret tidstro software,
 • vurdere og integrere teknologier i relation til konkrete opgaver.

Kompetencer
Deltagerne skal kunne reflektere over og udvikle egen praksis i relation til fagets emne, kommunikere om problemstillinger og løsningsmodeller med såvel specialister som brugere og beslutningstagere, påtage sig ansvar for at styre og udvikle komplekse arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller.

Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af fagpakken er i stand til at:

 • anvende grundlæggende begreber og fagtermer inden for realtime programmering til at analysere og dokumentere et system med relevante parametre og diagrammer,
 • analysere sprog og platforme til realtime systemer og vurdere fordele og ulemper ved anvendelse af dem,
 • forstå principper og teorier for tidstro afvikling og vurdere forudsætningerne for deres anvendelse i konkrete situationer,
 • kunne anvende basale teknikker til analyse af ressourceforbrug.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af netbaseret undervisning og seminarer.

Deltagerne udarbejder et miniprojekt inden for fagets emne, som dokumenteres i en rapport på ca. 20 sider. Projektet kan udføres i mindre grupper.

Eksamensform:

Individuel, intern, mundtlig evaluering med udgangspunkt i en mundtlig fremlæggelse af projektrapporten for miniprojektet. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Hardware/software grænseflader og arkitekturer Ikke fastlagt 8.000 5 AAU
Udbyder:
Aalborg Universitet
Indhold:

Fagets mål er at give deltagerne et kendskab til metoder og teknikker til interaktion mellem computeren og dens fysiske omgivelser.

Udbytte:

Viden
Gennem faget skal deltagerne opnå viden om teorier, teknologier, discipliner, metoder og teknikker inden for følgende områder:

 • Sensorer og aktuatorer: Typer og funktionsprincipper.
 • Kommunikation med ydre enheder, polling, afbryderutiner, timing.
 • Typiske hardware platforme og arkitekturer.
 • Brug af dedikeret hardware/controllere.
 • Multi-core, heterogene arkitekturer og rekonfigurerbar hardware (typisk FPGA).
 • Realtime operativsystemer (real-time operating systems).
 • Dataopsamling, behandling/analyse, lagring.
 • Sprog til beskrivelse af sensorer og aktuatorer.
 • Relation til designkrav: funktion, pris, ydeevne, energiforbrug osv.

Deltagerne skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til de teoretiske emner

Færdigheder
Deltagerne skal kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at identificere, analysere, vurdere og komme med forslag til løsning af konkrete problemstillinger i praksis. De skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejdede løsningsforslag. Desuden skal de kunne reflektere over betydningen for den sammenhæng, løsningen indgår i.

Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af fagpakken er i stand til at

 • analysere tidsmæssige forhold om I/O,
 • forstå, hvordan I/O foretages i samspil med operativsystem og applikation,
 • forstå brugen af forskellige arkitekturer,
 • have færdighed i at foretage data-opsamling og grundlæggende behandling. 

Kompetencer
Deltagerne skal kunne reflektere over og udvikle egen praksis i relation til fagets emne, kommunikere om problemstillinger og løsningsmodeller med såvel specialister som brugere og beslutningstagere, påtage sig ansvar for at styre og udvikle komplekse arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller.

Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af faget er i stand til at analysere og beskrive konkrete sensorer og aktuatorers virkemåde og repræsentation samt foretage argumenteret valg for arkitektur.

Undervisningsform:

Undervisningen består af enkelte seminardage med kombinerede forelæsninger og øvelsessessioner.

I forbindelse med faget udarbejder deltagerne et mindre projekt inden for fagets emne. Projektet udføres i mindre grupper med en vejleder tilknyttet.

Eksamensform:

Individuel, intern, mundtlig evaluering med udgangspunkt i en mundtlig fremlæggelse af miniprojektet. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Indlejrede systemer i (IoT)netværk Ikke fastlagt 8.000 5 AAU
Udbyder:
Aalborg Universitet
Indhold:

Målet med faget er, at deltagerne opnår dyb forståelse for indlejrede systemer i netværk, distribuerede systemers fundamentale egenskaber og opbygning, samt viden om - og betydningen heraf - for systemadfærd.

Udbytte:

Viden
Gennem faget skal deltagerne opnå viden om teorier, teknologier, discipliner, metoder og teknikker inden for følgende områder:

 • Struktur af og modeller for distribuerede systemer.
 • Distribuerede algoritmer.
 • Realtime kommunikationsnetværk for indlejrede systemer med og uden tidsgarantier.
 • Wireless Sensor Networks, herunder eksempler på trådløse kommunikationsteknologier.
 • IoT arkitektur, platforme og middleware, applikationseksempler.
 • Principper for Cloud computing.
 • Internet og Web M2M protokoller.
 • Robusthed og fejltolerance, sikkerhedsaspekter.

Deltagerne skal kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til de teoretiske emner

Færdigheder
Deltagerne skal kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at identificere, analysere, vurdere og komme med forslag til løsning af konkrete problemstillinger i praksis. De skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejde løsningsforslag. Desuden skal de kunne reflektere over betydningen for den sammenhæng, løsningen indgår i.

Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af faget er i stand til at

 • redegøre for muligheder og problemstillinger i netværksbaserede indlejrede systemer,
 • demonstrere indgående kendskab til relevante protokoller, platforme og distribuerede algoritmer til løsning deraf,
 • vurdere og analysere anvendeligheden af disse i konkrete anvendelser,
 • realisere/implementere et konkret system.

Kompetencer
Deltagerne skal kunne reflektere over og udvikle egen praksis i relation til fagets emne, kommunikere om problemstillinger og løsningsmodeller med såvel specialister som brugere og beslutningstagere samt påtage sig ansvar for at styre og udvikle komplekse arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller.

Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af faget er i stand til at:

 • anvende korrekte begreber og teknikker,
 • analysere og beskrive et netværksbaseret, indlejret, distribueret systemer,
 • foretage argumenteret løsningsvalg.
Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres i en kombination af netbaseret undervisning og seminarer.

Deltagerne arbejder med et projekt, hvor de har fokus på at designe og/eller implementere et netværksbaseret indlejret realtime system, der kan indgå i en IoT-løsning. Projektet dokumenteres i en rapport på ca. 20 sider. Projektet kan udføres i mindre grupper.

Eksamensform:

Individuel, ekstern, mundtlig evaluering med udgangspunkt i en mundtlig fremlæggelse af miniprojektet. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Deltagerportræt

"Undervisningen omkring realtids programmering og distribuerede systemer var rigtig interessant og lærerigt for mig. Altså spørgsmål omkring, hvordan man for eksempel får små controllere til at snakke sammen på en realtids-måde."

Læs interview med Ib Havn, lektor ved ICT-Engineering uddannelsen på VIA University College, Horsens og tidligere studerende på Indlejret software til realtime- og loT-systemer.

Praktisk information

Pris:
24.000 kr.
Hertil kommer udgifter til litteratur og til forplejning i forbindelse med seminarer.
ECTS:
15
Sprog:
Undervisningssproget er dansk
Litteraturen er på engelsk.
Udbyder:
Aalborg Universitet
Fagansvarlig:
Ansøgningsskema:
Udbyders info:

Særlige bemærkninger

Download tidligere flyer for fagpakken Indlejret software til realtime- og loT-systemer.

Indholdet i denne fagpakke har et vist sammenfald med indholdet i de tidligere udbudte fagpakker Indlejret sandtidssoftware og Distribuerede realtidssystemer. Disse fagpakker kan derfor ikke indgå sammen med fagpakken Indlejret software til realtime- og IoT-systemer i en samlet uddannelse til Master i it.

Vejledning

Faglig vejledning:
Lektor Brian Nielsen
E-mail: bnielsen(at)cs.aau.dk
Tlf: 9940 8883

Praktisk vejledning:
Studiesekretær Lene Even
E-mail: even(at)cs.aau.dk
Tlf: 9940 8853

Fagpakkekombinationer

Fagpakker værd at overveje:

Interaktionsdesign og usability-evaluering, Aalborg Universitet.

Interaktionsdesign og usability er vigtige konkurrenceparametre, når brugerne skal vælge, hvilket softwaresystem de vil købe. Fagpakken har fokus på interaktionsdesign og usability-evaluering af digitale produkter og systemer. 

Den gennemføres af undervisere ved Institut for Datalogi på Aalborg Universitet.


It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik