Softwarearkitektur i praksis

Hvis du gerne vil sikre bedre oppetid, hurtigere performance og lettere vedligeholdelse af dine softwaresystemer, så har det stor betydning, hvordan du designer din softwarearkitektur. Fagpakken Softwarearkitektur i praksis tilbyder dig et katalog af teknikker, som du straks kan anvende til at gøre arbejdet med softwarearkitektur lettere. Vi arbejder også med evaluering af forslag til arkitektur, inden udviklingsprocessen sættes i gang, og med rekonstruktion af allerede eksisterende arkitektur, og du får indblik i den nyeste forskning inden for softwarearkitektur.

Målgruppe:

Softwarearkitekter, softwareudviklere samt projekt- og mellemledere på udvikling af større it-systemer.

  Undervisningsform:

Undervisningen er en kombination af seminarer og opgaveløsning. Ved seminarerne er der forelæsninger, gruppearbejde og diskussioner. Mellem seminarerne arbejder deltagerne i grupper med konkrete arbejdsopgaver, der evalueres af underviseren. Gennem gruppearbejdet opnår deltagerne faglig sparring, og de kan hjælpe hinanden gennem studiet. Gruppearbejdet kan foregå via fysisk møde eller via digitale værktøjer.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 12-15 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Grundlæggende softwarearkitektur 01.10.20 - 30.06.21 7.000 5 AU
Avancerede emner i softwarearkitektur 01.10.20 - 30.06.21 7.000 5 AU
Softwarearkitektur - forsknings- og udviklingsprojekt 01.10.20 - 30.06.21 7.000 5 AU
Indhold:

Fagpakken beskæftiger sig med væsentlige og nyere resultater inden for forskning og praksis i emnet softwarearkitektur. En række hovedemner og et udvalg af delemner vil blive berørt:

 • Begrebsapparat
  • Definitioner
  • Standarder
 • Arkitekturbeskrivelse
  • Strukturer, views og viewpoints
  • Klassifikationer, relationer til praksis og andre emner
  • Dokumentation
 • Arkitekturdesign og udvikling
  • Kvalitetsattributter. Definitioner og metrikker
  • Kvalitetstaktikker og operationalisering/opnåelse af disse kvaliteter
  • Arkitekturmønstre (styles og patterns)
  • Udviklingsmetoder for arkitekturer
  • Performance Engineering (teknikker, metoder og best practices for design af systemer med høje krav til performance og skalerbarhed)
  • Arkitektur prototyping 
  • Arkitektur for Web: Serviceorienteret arkitektur og REST
  • Cloud computing og Virtualisering
  • DevOps, MicroServices og container teknologier
 • Arkitekturevaluering
  • Arkitekturevalueringsmetoder
  • Impedansproblematikker
 • Case studies og best practice
  • Relationer til softwaregenbrug
  • Produktlinjearkitekturer, frameworks og software økosystemer
  • Komponent-teknologier, service-orienterede arkitekturer og micro-services
  • Big Data og NoSQL databaser 

Gennem praktiske projekter i undervisningen kommer deltagerne til at arbejde med og udveksle egne erfaringer fra konkrete opgaver, ligesom erfaringerne kan danne grundlag for teoridannelse, eksperimenter og samarbejdsprojekter.

Udbytte:

Faglige kompetencer:
Deltagerne bliver fortrolige med centrale begreber og problemstillinger inden for emneområdet samt med teknikker til analyse, design, implementering og evaluering af softwarearkitektur.

Praksisorienterede kompetencer:
Deltagerne bliver fortrolige med terminologi i relation til analyse og diskussion af softwarearkitektur. Der vil blive arbejdet med konkrete metoder og teknikker til dokumentation, arkitektur-evaluering, software-udvikling baseret på arkitektur samt taktikker til opnåelse af identificerede kvaliteter.

Akademiske kompetencer:
Der vil blive lagt vægt på analytiske aspekter, metodik og formidlingsevner.

Adgangskrav:

Diplomuddannelse i softwarekonstruktion, bacheloruddannelse i datalogi, ikt-ingeniøruddannelse eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge om optagelse efter individuel vurdering.

Ønskelige forudsætninger:

Det vil være en fordel, hvis deltagerne har erfaring med udvikling af større it-projekter. Deltagerne bør desuden have gode engelskkundskaber, da der anvendes engelsksproget undervisningsmateriale.

Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Grundlæggende softwarearkitektur 01.10.20 - 30.06.21 7.000 5 AU
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Aarhus Universitet
IT-byen Katrinebjerg
Åbogade 34
8200 Aarhus N
Indhold:

Enkeltfaget præsenterer væsentlige og fundamentale resultater inden for forskning og praksis i emnet softwarearkitektur.

Hovedemner er:

 • Begrebsapparat
  • Definitioner
  • Standarder
 • Arkitekturbeskrivelse
  • Strukturer, views og viewpoints
  • Klassifikationer, relationer til praksis og andre emner
  • Dokumentation
 • Arkitekturdesign og udvikling
  • Kvalitetsattributter. Definitioner og metrikker
  • Kvalitetstaktikker og operationalisering/opnåelse af disse kvaliteter
  • Arkitekturprototyping 
  • Arkitekturmønstre (style and patterns)
  • Arkitektur for Web: Service orienteret arkitektur og REST
 • Case studies og best practice
  • Produktlinjearkitekturer, frameworks og software økosystemer
  • Kompositionel og komponentbaseret softwareudvikling
Udbytte:

Efter gennemførelse af enkeltfaget skal du kunne medvirke til at dokumentere og designe moderat komplekse softwarearkitekturer samt analysere arkitekturens egenskaber.

Specifikt er målet, at de studerende bliver i stand til at:

 • Beskrive fundamentale begreber og definitioner inden for softwarearkitektur.
 • Analysere eksisterende softwaresystemer og specifikationer ud fra softwarearkitektur terminologi.
 • Analysere konkret kildekode og taktikker og vurdere konsekvenser for arkitekturkvaliteter.
 • Sammenligne og evaluere begreber og teknikkers anvendelighed på konkrete problemstillinger, eksempelvis arkitekturdokumentation og kildekodefragmenter, af moderat kompleksitet.
 • Dokumentere softwarearkitektur ved hjælp af views og grafisk notation.
 • Designe og implementere arkitekturer af moderat kompleksitet, som opfylder relevante kvalitetskriterier.
Undervisningsform:

I faget er der tre 1-dages seminarer, der veksler mellem forelæsninger, gruppearbejde og diskussioner. Seminarerne er fredage kl. 9-16.

Mellem seminarerne løser deltagerne konkrete arbejdsopgaver i grupper. Opgaverne evalueres af underviseren.

Eksamensform:

Mundtlig, intern prøve uden forberedelse. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen. Godkendelse af et mindre antal konkrete opgaver.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Avancerede emner i softwarearkitektur 01.10.20 - 30.06.21 7.000 5 AU
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Aarhus Universitet
IT-byen Katrinebjerg
Åbogade 34
8200 Aarhus N
Indhold:

Enkeltfaget beskæftiger sig med væsentlige og nyere resultater inden for forskning og praksis i emnet softwarearkitektur. En række hovedemner og et udvalg af delemner vil blive berørt:

 • Arkitekturdesign og udvikling
  • Kvalitetstaktikker og operationalisering/opnåelse af disse kvaliteter
  • Udviklingsmetoder for arkitekturer
  • Performance Engineering (teknikker, metoder og best practices for design af systemer med høje krav til performance og skalerbarhed) 
  • Cloud computing og Virtualisering 
  • DevOps, MicroServices og container teknologier
 • Arkitekturevaluering
  • Arkitekturevalueringsmetoder
  • Impedansproblematikker
 • Arkitekturkonstruktion
  • Teknikker og metoder til rekonstruktion af arkitektur
 • Case studies og best practice
  • Relationer til softwaregenbrug
  • Produktlinje arkitekturer og frameworks, service-orienterede arkitekturer og micro-service arkitekturer
  • Big data og NoSQL databaser 
Udbytte:

Efter gennemførelse af enkeltfaget skal du kunne planlægge og udvikle en softwarearkitektur af moderat kompleksitet samt planlægge og foretage en softwarearkitektur evaluering.

Specifikt er målet, at de studerende er i stand til at:

 • Beskrive softwarearkitekturs rolle i udviklingsmetoder og processer, evalueringsmetoder for softwarearkitektur samt teknikker til rekonstruktion af arkitektur.
 • Analysere typer af softwarearkitekturer, f.eks. serviceorienterede arkitekturer, microservice-baserede arkitekturer og produktlinje-arkitekturer ved hjælp af fundamentale begreber, udviklingsmetoder og evalueringsmetoder.
 • Sammenligne og evaluere forskellige udviklings-, evaluerings- og rekonstruktionsmetoders fordele og ulemper samt konsekvenser for softwarearkitektur.
 • Designe, implementere og evaluere en arkitektur med anvendelse af udviklingsprocesser og evalueringsteknikker.
 • Sammenligne, relatere og reflektere over state-of-the-art forskning i softwarearkitektur.
Undervisningsform:

I faget er der tre 1-dages seminarer, der veksler mellem forelæsninger, gruppearbejde og diskussioner. Seminarerne er fredage kl. 9-16.

Mellem seminarerne løser deltagerne konkrete arbejdsopgaver i grupper. Opgaverne evalueres af underviseren.

Eksamensform:

Mundtlig, intern prøve uden forberedelse. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen. Godkendelse af et mindre antal konkrete opgaver.


Enkeltfag Periode Kr. ECTS Ansøg
Softwarearkitektur - forsknings- og udviklingsprojekt 01.10.20 - 30.06.21 7.000 5 AU
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Aarhus Universitet
IT-byen Katrinebjerg
Åbogade 34
8200 Aarhus N
Indhold:

Enkeltfaget har form af et større projektforløb omkring en konkret softwarearkitektur, f.eks. et konkret projekt på deltagerens arbejdsplads eller et open source-projekt.

Udbytte:

Målet med enkeltfaget er, at du gennem et projektforløb i praksis anvender og reflekterer over softwarearkitektur i relation til et større, konkret softwareprojekt.

Specifikt er målet, at deltagerne er i stand til at:

 • Anvende begreber, teknikker og metoder til at specificere, designe, implementere og evaluere en arkitektur af stor kompleksitet.
 • Evaluere teknikkers, metoders og fundamentale begrebers styrker og svagheder i en konkret sammenhæng.
 • Kommunikere softwarearkitektur-dokumentation og -analyser klart og utvetydigt.
Undervisningsform:

I faget er der tre 1-dages seminarer, der veksler mellem forelæsninger, gruppearbejde og diskussioner. Seminarerne er fredage kl. 9-16.

Derudover arbejder deltagerne med et større projekt under vejledning fra underviseren.

Eksamensform:

Skriftlig rapport på basis af projektet. Mundtligt forsvar i tilknytning til projektrapporten. Ekstern prøve. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.


Deltagerportræt

”Indholdet i fagpakken er meget aktuelt, og jeg har fået et udvidet kendskab til moderne arkitekturdiscipliner som cloud computing, virtualisering og NoSQL-databaser bare for at nævne et par stykker.”

Læs interview med Bobby Nielsen, Senior Developer ved Process Factory, tidligere deltager på fagpakken Softwarearkitektur i praksis.

Praktisk information

Periode:
01.10.20 - 30.06.21
Pris:
21.000 kr. Derudover må påregnes udgifter til litteratur samt til forplejning under seminarerne.
ECTS:
15
Sprog:
Dansk
Udbyder:
Aarhus Universitet
Undervisningssted:
Aarhus Universitet
IT-byen Katrinebjerg
Åbogade 34
8200 Aarhus N

Særlige bemærkninger

Download tidligere flyer for fagpakken Softwarearkitektur i praksis.

Vejledning

Faglig vejledning:
Lektor Henrik Bærbak Christensen
E-mail: hbc(at)cs.au.dk
Tlf.: 2165 8252

Praktisk vejledning:
Efter- og Videreuddannelse
ST Uddannelse
E-mail: evu.st(at)au.dk
Tlf.: 8715 2821

Fagpakkekombinationer

Fagpakker værd at overveje:

Interaktionsdesign og usability-evaluering, Aalborg Universitet.

Interaktionsdesign og usability er vigtige konkurrenceparametre, når brugerne skal vælge, hvilket softwaresystem de vil købe. Fagpakken har fokus på interaktionsdesign og usability-evaluering af digitale produkter og systemer. 

Den gennemføres af undervisere ved Institut for Datalogi på Aalborg Universitet.

Fagpakkeprojekter

Her er eksempler på projekter, som tidligere deltagere i fagpakken har arbejdet med:

 • Nyt betjeningsunivers ved TDC.
 • Building Product Lines from Existing Software.
 • Architectural Analysis and Description of a Monitoring and Management System.
 • Anvendelse af metrikker til evaluering af softwarearkitektur.
 • DLBR Dyreregistrering i en serviceorienteret arkitektur.
 • Generating Up-to-date Architectural Descriptions for the OpenSpeak Open Source Project.

It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik