HVEM LÆSER MASTER I IT?

Det er et bredt spektrum af it-professionelle, der søger nye kompetencer via Master i it.

Herunder tegner vi - på basis af en større evaluering af uddannelsen i 2018 - et billede af, hvem de studerende er, hvorfor de læser på Master i it, og hvad de får ud af det. Læs mere om indhold og baggrund for evalueringen her, som bl.a. indeholder en studenter- og en dimittendanalyse.

Antal studerende 2006-2018

Fra oprettelsen af masteruddannelsen i it i 2006 til 2018 har 1656 it-professionelle været tilmeldt en eller flere fagpakker på uddannelsen.

De fordeler sig således på uddannelsens tre linjer:

Fra 2012-2018 har der i gennemsnit været 297 aktive studerende årligt på Master i it.

Mange Master i it-studerende vælger én fagpakke ud, som passer netop til deres aktuelle behov for viden og kompetencer. Nogle går efter en mastertitel, som kræver fire fag (tre fagpakker og et masterprojekt) eller op til seks fag, hvis de skal have brobygning først.

I gennemsnit læser de studerende to fagpakker, et tal, der har været stabilt siden 2014. Nogle få studerende har læst helt på til ti fagpakker. I 2018 var 62 procent af de studerende gengangere.

Uddannelsesmæssig baggrund

De studerendes uddannelsesmæssige baggrund (højeste gennemførte uddannelse før Master i it) er:

48 procent af de studerende har en STEM-baggrund (Science, Technology, Engineering, Mathematics), når de starter på Master i it.
De øvrige studerende fordeler sig stort set ligeligt mellem en baggrund inden for henholdsvis samfundsvidenskab og humaniora.

Erhvervserfaring

De studerende på Master i it er meget erfarne it-medarbejdere. I gennemsnit har de 16 års erhvervserfaring, inden de starter på uddannelsen. De studerende fordeler sig således i forhold til erhvervserfaring:

De studerende på linjen i softwarekonstruktion er hurtigst til at komme i gang med at læse på Master i it, mens de mest erfarne er de studerende på linjen i organisation. Her har 88 procent mere end 10 års erhvervserfaring, når de tager deres første fagpakke. 

Alder

De studerende på Master i it fordeler sig således i forhold til alder:

De studerende på linjen i softwarekonstruktion er yngst. Her er 32 procent ikke fyldt 40 år, når de går i gang med at læse på Master i it. På linjen i interaktionsdesign og multimedier er dette tal på 29 procent og på linjen i organisation 19 procent.

Geografi

Hvor kommer de studerende på Master i it fra? For perioden 2014-2018 ser den geografiske fordeling således ud:

I 2018 var der imidlertid en klar stigning blandt de studerende fra Sjælland, da de udgjorde 23 procent af alle aktive studerende på uddannelsen.

Kønsfordeling

74 procent af de studerende på Master i it er mænd. Den største andel af mænd findes på linjen i softwarekonstruktion med 89 procent. Tilbage i 2013 var dette tal på 94 procent.

Herunder ses den procentvise fordeling af mænd og kvinder på uddannelsen og på hver af de tre linjer:

Hvilke sektorer kommer de studerende fra?

De studerende, der læser på Master i it, er hovedsageligt beskæftiget i den private sektor. Fordelingen af de studerende ser således ud:

  • 86 procent kommer fra den private sektor
  • 15 procent kommer fra den offentlige sektor
  • 6 procent kommer fra undervisningssektoren
  • 1 procent kommer fra foreninger

De studerende er desuden fortrinsvis ansat i større virksomheder med mere end 250 medarbejdere, og de kommer fortrinsvis fra it- og telekommunikationsbranchen samt fra industribranchen.

Motivation for at læse på Master i it

Som vigtig årsag til at læse på uddannelsen angiver de studerende følgende (flere svar kan vælges):

Ifølge studenteranalysen (2018) er den motivationsfaktor, der er vokset mest blandt de studerende de seneste år: egne karrieremæssige ambitioner. Fra 2009 til 2018 er denne motivationsfaktor hos de studerende steget med 20 procent. 

Jobfunktion før og efter

I studenteranalysen (2018) blev de studerende bedt om at kategorisere deres jobfunktion. De studerende angiver deres jobfunktion ved start på uddannelsen således:

I dimittendanalysen (2018) kan man endvidere læse, at 29 procent af de færdiguddannede har skiftet branche, imens de har læst på Master i it.

Arbejdsmæssigt udbytte

De studerende har i dimittendanalysen (2018) beskrevet med egne ord, hvilket arbejdsmæssigt udbytte de har/har haft af at deltage i Master i it. Svarene kan sammenfattes således:

En hel Master i it

Siden 2008 har i alt 324 personer taget en hel Master i it. Mange af uddannelsens studerende peger på, at de læser med et formål om et fagligt udbytte frem for en hel mastergrad.

Tilfredshed med Master i it

Generelt er de studerende meget tilfredse med Master i it. Evalueringen fra 2018 viser, at:

  • 90 procent er i meget høj grad eller i høj grad tilfredse med Master i it. 
  • 85 procent fandt i meget høj grad eller i høj grad uddannelsen relevant for deres erhvervsarbejde.
  • 83 procent oplevede i meget høj grad eller i høj grad, at deres erhvervserfaring blev inddraget i uddannelsen.
  • 88 procent svarede, at deres opnåede kompetencer i meget høj eller i høj grad svarede til deres forventninger.
  • 94 procent vil anbefale Master i it til andre.

It-vest - samarbejdende universiteter · Åbogade 15 · 8200 Aarhus N · tlf. 7027 6850 · it-vest(at)it-vest.dk · www.it-vest.dk

Cookie- og privatlivspolitik